Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1372. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2011, stran 2840.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 13. seji dne 18. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Mežica za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mežica za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni del proračuna se objavita na spletni strani Občine Mežica na nivoju podskupine kontov (K3) z obrazložitvami.
Št. 410-0010/2012-1
Mežica, dne 18. aprila 2012
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.