Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1369. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2012, stran 2829.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZTD-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 15. seji dne 19. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/10) se spremeni 2. člen, ki glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v EUR|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|Konto |                      |  Proračun|
|    |                      |    2012|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |                      |   (EUR)|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 5.078.977|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 3.175.272|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 2.917.442|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        | 2.724.622|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|703  |Davki na premoženje            |  102.070|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   90.750|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  208.450|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od     |  119.750|
|    |premoženja                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|711  |Takse in pristojbine            |   2.500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|712  |Denarne kazni               |   6.200|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |   25.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |   55.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |  222.800|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |   30.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in      |  192.800|
|    |neopredmetenih sredstev          |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE              |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            | 1.730.285|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih       |  463.941|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz | 1.266.344|
|    |sredstev proračuna EU           |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 6.716.098|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI               | 1.089.363|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim     |  199.589|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost |   32.540|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|402  |Izdatki za blago in storitve        |  761.436|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|403  |Plačila domačih obresti          |   30.798|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|409  |Rezerve                  |   65.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI              | 1.358.119|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom  |  811.827|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in   |  147.145|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |  399.147|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 4.211.246|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev     | 4.211.246|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   57.370|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|431  |Investicijski transferi osebam, ki niso  |   40.500|
|    |proračunski uporabniki           |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim    |   16.870|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) | –1.637.121|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev        |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|440  |Dana posojila               |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb  |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova     |     0|
|    |privatizacije               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)             |  800.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |  800.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|500  |Domače zadolževanje            |  800.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  139.482|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |  139.482|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|550  |Odplačila domačega dolga          |  139.482|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH    |  –976.603|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  660.518|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-  | 1.637.121|
|    |III.)                   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2009  |  976.603|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Majšperk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2012 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4100-1/2011-13
Majšperk, dne 19. aprila 2012
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.