Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1366. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012, stran 2827.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 11. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------+----------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |    v EUR     |
+----------------------------------------+-----------+----------+
|Skupina/Podskupina           |      |     |
|kontov/Konto/Podkonto          |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |   |              | Sprememba| Rebalans|
|   |   |              | proračuna|   2012|
|   |   |              |    2012|     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|I.  |   |SKUPAJ PRIHODKI       | 5.818.239| 5.326.573|
|   |   |(70+71+72+73+74+78)     |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   | 3.521.796| 3.521.796|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |70  |DAVČNI PRIHODKI       | 2.551.645| 2.551.645|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |700 |Davki na dohodek in dobiček | 2.292.695| 2.292.695|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |703 |Davki na premoženje     |  192.800|  192.800|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |704 |Domači davki na blago in  |   66.150|  66.150|
|   |   |storitve          |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |706 |Drugi davki         |     0|     0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |71  |NEDAVČNI PRIHODKI      |  970.151|  970.151|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |710 |Udeležba na dobičku in   |  623.911|  623.911|
|   |   |dohodki od premoženja    |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |711 |Takse in pristojbine    |   4.000|   4.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |712 |Globe in druge denarne   |   1.700|   1.700|
|   |   |kazni            |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |713 |Prihodki od prodaje blaga  |   34.200|  34.200|
|   |   |in storitev         |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |714 |Drugi nedavčni prihodki   |  306.340|  306.340|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |72  |KAPITALSKI PRIHODKI     |  120.600|  120.600|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |720 |Prihodki od prodaje     |    600|    600|
|   |   |osnovnih sredstev      |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |721 |Prihodki od prodaje zalog  |     0|     0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |722 |Prihodki od prodaje     |  120.000|  120.000|
|   |   |zemljišč in neopredmetenih |      |     |
|   |   |dolgoročnih sredstev    |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |73  |PREJETE DONACIJE      |   4.878|   4.878|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |730 |Prejete donacije iz domačih |   1.878|   1.878|
|   |   |virov            |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |731 |Prejete donacija iz tujine |   3.000|   3.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |74  |TRANSFERNI PRIHODKI     | 2.170.965| 1.679.299|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |740 |Transferni prihodki iz   |  412.166|  359.241|
|   |   |drugih javnofinančnih    |      |     |
|   |   |institucij         |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |741 |Prejeta sredstva iz     | 1.758.799| 1.320.058|
|   |   |državnega proračuna iz   |      |     |
|   |   |sredstev proračuna Evropske |      |     |
|   |   |unije            |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|II. |   |SKUPAJ ODHODKI       | 5.887.338| 5.395.738|
|   |   |(40+41+42+43+45)      |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |40  |TEKOČI ODHODKI       | 1.496.800| 1.496.800|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |400 |Plače in drugi izdatki   |  319.114|  319.114|
|   |   |zaposlenim         |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |401 |Prispevki delodajalcev za  |   46.150|  46.150|
|   |   |socialno varnost      |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |402 |Izdatki za blago in     | 1.034.536| 1.034.536|
|   |   |storitve          |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |403 |Plačila domačih obresti   |   80.000|  80.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |409 |Rezerve           |   17.000|  17.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |41  |TEKOČI TRANSFERI      | 1.537.127| 1.537.127|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |410 |Subvencije         |   30.407|  30.407|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |411 |Transferi posameznikom in  |  847.000|  847.000|
|   |   |gospodinjstvom       |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |412 |Transferi neprofitnim    |  186.096|  186.096|
|   |   |organizacijam in ustanovam |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |413 |Drugi tekoči domači     |  473.624|  473.624|
|   |   |transferi          |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |414 |Tekoči transferi v tujino  |     0|     0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |42  |INVESTICIJSKI ODHODKI    | 2.741.391| 2.249.791|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |420 |Nakup in gradnja osnovnih  | 2.741.391| 2.249.791|
|   |   |sredstev          |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |  112.020|  112.020|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |431 |Investicijski transferi   |  108.370|  112.020|
|   |   |pravnim in fizičnim osebam, |      |     |
|   |   |ki niso proračunski     |      |     |
|   |   |uporabniki         |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |432 |Investicijski transferi   |   3.650|   3.650|
|   |   |proračunskim uporabnikom  |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|III. |   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) |  –69.099|  –69.165|
|   |   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |      |     |
+-----+----------------------------------+-----------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |      |     |
|   |NALOŽB              |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|IV. |   |PREJETA VRAČILA DANIH    |     0|     0|
|   |   |POSOJIL IN PRODAJA     |      |     |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |     |
|   |   |(750+751+752)        |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |75  |PREJETA VRAČILA DANIH    |     0|     0|
|   |   |POSOJIL           |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |750 |Prejeta vračila danih    |     0|     0|
|   |   |posojil           |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |751 |Prodaja kapitalskih deležev |     0|     0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |752 |Kupnine iz naslova     |     0|     0|
|   |   |privatizacije        |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|V.  |   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     0|     0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |     |
|   |   |(440+441+442+443)      |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     0|     0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |440 |Dana posojila        |     0|     0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |441 |Povečanje kapitalskih    |     0|     0|
|   |   |deležev in naložb      |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |442 |Poraba sredstev kupnin iz  |     0|     0|
|   |   |naslova privatizacije    |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |443 |Povečanje namenskega    |     0|     0|
|   |   |premoženja v javnih skladih |      |     |
|   |   |in drugih osebah javnega  |      |     |
|   |   |prava, ki imajo premoženje |      |     |
|   |   |v svoji lasti        |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|VI. |   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |     0|     0|
|   |   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |      |     |
|   |   |DELEŽEV (IV.-V.)      |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA     |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|VII. |   |ZADOLŽEVANJE (500+501)   |     0|     0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |50  |ZADOLŽEVANJE        |     0|     0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |500 |Domače zadolževanje     |     0|     0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|VIII.|   |ODPLAČILO DOLGA (550+551)  |  130.000|  130.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |55  |ODPLAČILA DOLGA       |  130.000|  130.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |550 |Odplačilo domačega dolga  |  130.000|  130.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|IX. |   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |  –199.099| –199.165|
|   |   |SREDSTEV NA RAČUNIH     |      |     |
|   |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|X.  |   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |  –130.000| –130.000|
|   |   |VIII.)           |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|XI. |   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-  |   69.099|  69.165|
|   |   |IX.)            |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|XII. |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |  601.462|  463.315|
|   |   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA  |      |     |
|   |   |LETA            |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|   |9009 |Splošni sklad za drugo   |      |     |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2012-3
Komen, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.