Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zimski službi, stran 2814.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 13. seji dne 12. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zimski službi
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zimski službi (Uradni list RS, št. 47/07; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V prvi alinei 2. člena odloka se črta besedilo: »nekategoriziranih cestah v lasti občine«.
Druga alinea 2. člena odloka se dopolni tako, da se glasi:
»– gozdnih cestah, po katerih potekajo šolske poti.«
3. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se glasi:
»Izvajalec obvezne gospodarske javne službe – zimskega vzdrževanja občinskih cest je Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. (v nadaljevanju: JKP Dravograd).«
4. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se glasi:
»Izvajalce zimske službe po pooblastilu občine izbere JKP Dravograd v skladu z veljavno zakonodajo.
Na javnih gozdnih cestah zimsko službo izvajajo izvajalci, izbrani na osnovi javnega razpisa, ki ga razpišeta Zavod za gozdove RS, Območna enota Slovenj Gradec in Občina Dravograd.
Režim vzdrževanja gozdnih cest je sestavni del operativnega programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove, do 15. oktobra v tekočem letu.«
5. člen
Dopolni se 1. točka 6. člena odloka tako, da se glasi:
»1. Izdelava operativnega plana zimske službe in predložitev v potrditev občini najkasneje do 15. oktobra v tekočem letu.«
6. člen odloka se dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi:
»Vozilo, s katerim se izvaja vzdrževanje cest v zimskih razmerah, mora biti na zadnji strani označeno s svetlobnim oziroma odsevnim napisom »pluženje-posipanje«.«
6. člen
Spremeni se 12. člen odloka tako, da se glasi:
»Upravniki v večstanovanjskih hišah ter lastniki stavb, ki mejijo na ceste ali pločnike, ne glede na to ali je to javna površina, funkcionalna ali skupna funkcionalna površina so dolžni poskrbeti, da:
1. odstranijo ledene sveče s streh in žlebov,
2. so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegolovi in podobno na pročelju hiš, ki so obrnjene na cesto.«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 17. člena odloka tako, da se glasi:
»Z globo 1.000,00 EUR se oglobi izvajalec javne službe (pravna oseba), za prekršek:
– če krši določilo 1. točke 6. člena odloka,
– če krši določila 8. člena odloka,
– če ne odstrani snega, ki je padel ali je bil odstranjen s streh na pločnike,
– če ne posipa pločnikov ob poledici ali za posipanje uporablja druge materiale namesto peska in soli,
– če ne izvaja plana zimske službe,
– če krši določila 13. člena tega odloka.«
Črtata se drugi in tretji odstavek 17. člena.
8. člen
Spremeni se 18. člen odloka tako, da se glasi:
»Za prekršek iz prvega odstavka 17. člena tega odloka se z globo 200,00 EUR oglobi odgovorna oseba izvajalca javne službe kot pravne osebe.«
9. člen
V poglavju V. se doda nov 19. člen, ki se glasi:
»Z globo 200,00 EUR se oglobijo upravniki v večstanovanjskih hišah ter lastniki stavb in zemljišč iz 12. člena tega odloka, če:
– ne poskrbijo za odstranitev ledenih sveč s streh in žlebov,
– ne poskrbijo, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegolovi in podobno na pročelju hiš, ki so obrnjene na cesto.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
Spremeni se dosedanji 19. člen odloka tako, da se v prvem odstavku za besedilom »potrdi župan/ja občine« postavi pika, besedilo »do 15. oktobra v tekočem letu« pa se črta.
11. člen
Spremeni se dosedanji 20. člen odloka tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska inšpekcijska služba.«
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2012
Dravograd, dne 12. aprila 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.