Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1360. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dravograd, stran 2810.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 13. redni seji dne 12. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dravograd
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v Dravogradu in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Dravograd in ceste med naselji v Občini Dravograd in naselji v sosednjih občinah in
– ceste v naseljih Občine Dravograd z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Dravograd in ceste med naselji v Občini Dravograd in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v Dravogradu in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Dravograd in med naselji so:
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2012-55(507) z dne 26. 3. 2012.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dravograd (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2002).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37147-0001/2011
Dravograd, dne 12. aprila 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.