Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1359. Odlok o uporabi javnih površin v Trškem jedru Dravograda, stran 2807.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1), skladno s Kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Sovenije št. SE/430-003/2008-24/11 z dne 20. 2. 2012, Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Dravograd (MUV, št. 23/97 in 21/00 ter Uradni list RS, št. 32/11, popr. 42/11) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dravograd na 13. seji dne 12. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o uporabi javnih površin v Trškem jedru Dravograda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo pogoji in način posebne in podrejene rabe javnih površin v Trškem jedru Dravograda (EŠD 7381), ki je razglašen za kulturni spomenik.
2. člen
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
– Javne površine:
– so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov,
– površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro in
– površine v lasti Občine Dravograd, ki so namenjene splošni javni rabi.
– Posebna raba javnih površin pomeni rabo za postavitev taksnih predmetov:
– postavitev letnih vrtov,
– prodajo na premičnih stojnicah,
– postavitev gradbenih odrov ali gradbišč,
– ulične nastope, snemanje filmov, otvoritve ipd.
– Podrejena raba javnih površin pomeni rabo za javne prireditve in shode.
II. POGOJI IN NAČINI POSEBNE IN PODREJENE RABE JAVNIH POVRŠIN
1. Pridobitev dovoljenja
3. člen
(1) Stranka pridobi dovoljenje za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Trškem jedru Dravograda na podlagi vloge.
(2) Prepovedano je namestiti taksni predmet in uporabljati javno površino za taksni predmet brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem pristojnega organa.
A. Pridobitev dovoljenja za posebno rabo javnih površin
Vloga
4. člen
(1) Stranka pridobi dovoljenje za posebno rabo javnih površin na podlagi vloge, ki mora vsebovati:
– osebno ime oziroma naziv podjetja,
– prebivališče oziroma sedež stranke,
– opredelitev namena rabe javne površine,
– lokacijo in čas rabe javne površine,
– načrt objekta in naprave s podatki o namenu, dimenzijah, obliki, barvi (grafično prilogo oziroma skico),
– soglasja za priključitev na javno komunalno infrastrukturo, kadar so ta predpisana in
– potrdilo o plačilu upravne takse za izdajo odločbe.
(2) Dovoljenje z odločbo izda Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora, razen dovoljenje za prodajo na premičnih stojnicah, ki ga izda Urad župana/je.
B. Pridobitev dovoljenja za podrejeno rabo javnih površin
Vloga
5. člen
(1) Vloga za uporabo javne površine za javno prireditev ali shod mora vsebovati:
– ime organizatorja,
– namen prireditve (kulturni, zabavni, tržni, športni, politični, verski ipd.),
– namen shoda (politični, verski ipd.),
– obliko prireditve (razstava, predstava, mimohod, karneval, parada, cirkus, koncert, filmske promocije, ples ipd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– pričakovano število obiskovalcev in udeležencev,
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme in načrt postavitve opreme,
– predlog začasne prometne ureditve (kolikor je to potrebno) in
– potrdilo o plačilu upravne takse za izdajo odločbe.
(2) Dovoljenje z odločbo izda Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora.
(3) Pogoj za pridobitev dovoljenja je poravnava obveznosti do Občine Dravograd in ravnanje stranke skladno z že izdanim dovoljenjem.
(4) Čas trajanja javne prireditve ali shoda se določi v dovoljenju.
2. Načini in posamezni pogoji posebne rabe javnih površin
2.1. Postavitev letnih vrtov
6. člen
Postavitev letnih vrtov v Trškem jedru Dravograda je dovoljena z izdanim dovoljenjem pristojnega občinskega organa.
7. člen
(1) Letni vrt, ki je povezan z gostinskim obratom in pomeni povečanje gostinske ponudbe tega gostinskega obrata (v nadaljevanju: letni vrt z gostinskim obratom) je dovoljeno postaviti na javni površini iz prve alinee 2. člena tega odloka.
(2) Dovoljenje za postavitev letnega vrta z gostinskim obratom se izda za sezonski čas in vsebuje grafično prilogo (skico).
(3) Letni vrt z gostinskim obratom se postavi v skladu z grafično prilogo (skico), ki mora upoštevati naslednje pogoje:
– dovoljena dolžina letnega vrta je vezana na dolžino objekta, pred katerim je postavitev letnega vrta skladno s tem odlokom dovoljena, širina pa je določena oziroma vezana na dodatne pogoje iz sedme alinee tega odstavka,
– dovoljena je postavitev izključno mobilne gostinske opreme (mize, stoli), ki pa je ni dovoljeno postavljati pred vhod v lokal, oziroma pred vhod v objekt in mora biti v primeru intervencije odstranljiva,
– terasa (lesene ali kovinske izvedbe) ali posebna konstrukcija, ki posega v ulični prostor, ni mobilna oprema in je ni dovoljeno postavljati,
– dodatna oprema, ki ni mobilne izvedbe, ni dovoljena,
– dovoljeno je postaviti montažne senčnike enotne barve, izbrane v soglasju z Občino Dravograd, brez reklamnih napisov,
– postavitev konstrukcij ali šotorov ni dovoljena,
– zunanja linija letnega vrta mora biti odmaknjena od roba vozišča min. 1,60 m in ne sme biti v območju preglednostnega območja na priključkih in križiščih,
– ni dovoljen nikakršni fizični poseg v cestni svet državne ceste G-I št. 1, vsled tehnologije postavitve objekta.
(4) Kolikor bi na letnem vrtu in gostinski opremi v varovalnem pasu državne ceste zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej, nastala kakršnakoli škoda, zanjo odgovarja tisti, ki je tak objekt postavil.
(5) Obvezno je potrebno upoštevati pogoje, ki jih je določil Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije.
8. člen
Letni vrt je dovoljeno postaviti v času od 16. 3. do 14. 11.
2.2. Prodaja na premičnih stojnicah
9. člen
(1) Na javnih površinah iz prve alinee 2. člena tega odloka je dovoljena postavitev premičnih prodajnih in razstavnih stojnic za prodajo:
– kostanja, sladoleda, vrtnih in drugih živil,
– nakita,
– cvetja in podobno,
– blaga pred lastnimi vhodi trgovin …
Stojnice morajo biti odmaknjene od roba vozišča min. 1,60 m in ne smejo biti v območju preglednostnega območja na priključkih in križiščih.
(2) Dovoljenje za postavitev premičnih prodajnih stojnic se lahko stranki izda za sezonski čas oziroma se obdobje opredeli v dovoljenju.
10. člen
(1) Živila se lahko prodajajo le iz premičnih prodajnih stojnic, ki so primerne vrsti živila, skladno s predpisi o trgovini.
(2) Po koncu prodaje se stojnice odstranijo z javne površine.
(3) Prodaja blaga pred vhodom v lastno trgovino je dovoljena na premičnih prodajnih stojnicah, ki s svojim videzom ne smejo kaziti okolice. Okrog objektov ne sme biti naložena embalaža in drugi predmeti, ki niso v prodaji. Ti objekti se po končani prodaji odstranijo.
(4) Dovoljenje za postavitev premičnih stojnic za prodajo izda Urad župana/je.
2.3. Postavitev gradbenih odrov ali gradbišč
11. člen
(1) Na javnih površinah iz prve alinee 2. člena tega odloka je dovoljena postavitev gradbenih odrov ali gradbišč za gradnjo ali obnovo objektov.
(2) Dovoljenje se izda za čas trajanja del iz prvega odstavka tega člena.
(3) Občinska taksa za postavitev gradbenih odrov ali gradbišč se odmeri le za postavitev taksnih predmetov na površinah, ki so namenjene parkiranju.
(4) Če so istočasno na mestu postavitve gradbenega odra ali gradbišča drugi začasni objekti posebne rabe javnih površin po tem odloku in če bi ovirali javno rabo javnih površin, se le-ti odstranijo na stroške stranke, ki je investitor gradnje ali obnove objekta, za čas trajanja dovoljenja iz drugega odstavka tega člena. V tem primeru se stranki, katere objekt posebne rabe javne površine je bil odstranjen, vrne sorazmeren del že plačane takse.
(5) Na javni površini je prepovedano odlaganje odpadnega in gradbenega materiala, mešanje betona, izlivanje kakršnekoli tekočine, vrtanje ali kakšno drugo poškodovanje javne površine.
(6) Stranka, ki dobi dovoljenje za postavitev gradbenega odra ali gradbišča, mora po končani rabi javno površino vrniti v prvotno stanje. V primeru, da tega ne stori, opravi to vzdrževalec javnih površin na stroške te stranke.
12. člen
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča na javnih površinah iz prve alinee 2. člena odloka mora stranka:
– zagotoviti polovično ali popolno zaporo prometa, kjer je to potrebno, po predhodno pridobljenem soglasju pristojnega organa,
– zagotoviti postavitev začasne prometne signalizacije in začasnih prometnih zavarovanj,
– na območju začasne prepovedi prometa omogočiti dnevno zavarovane dostope in dovoze do objekta v obnovi,
– o dnevu začetka in dnevu zaključka del poslati pisno sporočilo pristojnemu organu ter pridobiti vsa potrebna soglasja za postavitev prometne signalizacije ter prometnih zavarovanj.
2.4. Ulični nastopi, snemanje filmov, organiziranje otvoritev, poroke
13. člen
V skladu z določili tega odloka so na javnih površinah iz prve alinee 2. člena tega odloka dovoljeni ulični nastopi, snemanje filmov ter organiziranje otvoritev, na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja.
3. Prepovedi pri posebni rabi javnih površin
14. člen
Pri posebni rabi javnih površin iz prve alinee 2. člena tega odloka je prepovedano:
– poškodovanje javne površine (z vrtanjem, zabijanjem ali drugo),
– prodajanje blaga v nasprotju z določili tega odloka (prodaja iz roke v roko ali iz kovčkov, torb, škatel ipd.),
– postavitev podesta, teras, polaganje in pritrjevanje preprog ter predpražnikov, razen za protokolarne namene, posebne prireditve Občine Dravograd in posebne prireditve na območju gostinskega vrta skladno z dovoljenji iz tega odloka.
4. Podrejena raba javnih površin
15. člen
Način podrejene rabe javnih površin je raba teh površin za prireditev ali shod. Stranka, ki dobi dovoljenje za podrejeno rabo, mora po končani rabi javno površino vrniti v prvotno stanje.
III. OBNOVE FASAD
16. člen
(1) Obnova fasad v Trškem jedru Dravograda je dovoljena v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS).
(2) Pred obnovo fasad se izvedejo sondažne raziskave, na osnovi katerih ZVKDS določi izvedbo ometov, profilacijo, morebitne poslikave, barvo, pripravi se terminski plan, zagotovi ekipa restavratorjev, tehnična oprema, premični odri idr.
IV. OBČINSKA TAKSA
17. člen
(1) Za uporabo javne površine po tem odloku morajo zavezanci plačati občinsko takso, ki se obračuna na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 47/07).
(2) Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcijska služba.
19. člen
(1) Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena oziroma je pridobljeno ustrezno dovoljenje ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
(2) V primerih, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali taksni predmet ni postavljen ali izdelan v skladu s tem odlokom in izdanim dovoljenjem, lahko pristojni občinski organ za inšpekcijski nadzor odredi odstranitev taksnega predmeta z javne površine na stroške taksnega zavezanca ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
(3) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršbe.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne pridobi dovoljenja za postavitev letnega vrta ali taksni predmet uporablja v nasprotju z izdanim dovoljenjem iz 7. člena tega odloka ali če v prijavi poda neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– če letni vrt postavi v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena tega odloka,
– če ne upošteva časovne omejitve postavitve letnega vrta v skladu z 8. členom tega odloka,
– če brez dovoljenja postavi premični prodajno razstavni objekt (stojnico) ali ga postavi in uporablja v nasprotju z 9. in 10. členom tega odloka,
– če postavi gradbeni oder ali gradbišče v nasprotju z 11. in 12. členom tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka,
– če stori prekršek iz 14. člena tega odloka,
– če krši določbe 15. člena tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in posameznika.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje posameznik, če prodaja kostanj, sladoled in drugo blago iz prvega odstavka 9. člena tega odloka brez ustreznega dovoljenja ali ne upoštevaje časovno omejitev iz drugega odstavka 9. člena tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(1) Stranke, ki uporabljajo javno površino za posebno rabo brez dovoljenja ali pa jim je dovoljenje poteklo, so dolžne dovoljenje v skladu s tem odlokom pridobiti v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
(2) Če stranka v roku iz prejšnjega odstavka tega člena dovoljenja ne pridobi, je dolžna na javni površini vzpostaviti prvotno stanje.
(3) Če stranke ne ravnajo skladno z določilom prejšnjega odstavka tega člena, to na stroške stranke stori s strani pristojnega organa pooblaščeni izvajalec.
(4) Če občinska uprava po prenehanju posebne in podrejene rabe javnih površin ugotovi nastalo škodo, ki jo je povzročila stranka, izda sklep za povračilo nastalih stroškov na javni površini.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o postavitvi letnih vrtov v starem trškem jedru (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2000).
Št. 007-0007/2012
Dravograd, dne 12. aprila 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.