Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1352. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011, stran 2788.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11 in 110/11) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 16. seji dne 19. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov            |   Zaključni|
|                        |  račun 2011|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI             | 18.354.239,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 12.267.309,64|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček     | 10.370.529,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 davki na premoženje         | 1.387.383,71|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 domači davki na blago in storitve  |  467.475,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 dugi davki              |   41.921,27|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 2.388.369,19|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki    | 1.825.597,09|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 takse in pristojbine         |   12.156,17|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 denarne kazni            |   6.131,44|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 prihodki od prodaje blaga in storitev|   37.662,96|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki       |  506.821,53|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  276.568,19|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev|  112.786,19|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 prihodki od prodaje zemljišč     |  163.782,00|
|   |in neopredmetenih osnovnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   9.494,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 prejete donacije iz domačih virov  |   9.494,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 3.412.497,83|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 transferni prihodki iz drugih    | 2.184.049,48|
|   |javnofinančih institucij         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 prejeta sredstva iz drž. pror.    | 1.228.448,35|
|   |iz sreds. prorač. EU           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI              | 18.862.629,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 3.719.308,69|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim  |  725.785,58|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 prispevki delodajalcev za socialno  |  122.352,06|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 izdatki za blago in storitve     | 2.009.211,01|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 plačila domačih obresti       |   33.184,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 sredstva, izločena v rezerve     |  828.775,90|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 6.171.731,13|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 subvencije              |  167.820,86|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 transferi posameznikom        | 3.244.384,28|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 transferi neprofitnim organizacijam |  725.688,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi    | 2.033.837,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 8.097.137,35|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 8.097.137,35|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  874.452,56|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 investicijski transferi fiz. in prav.|  206.315,29|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 investicijski transferi proračunskim |  668.137,27|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ   |  –508.390,08|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 1.656.076,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 domače zadolževanje         | 1.656.076,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |  258.980,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 odplačilo domačega dolga       |  258.980,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  888.705,12|
|   |RAČUNIH                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  | 1.813.521,76|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV        | 2.702.226,88|
+------+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Presežek sredstev proračuna v višini 2.702.226,88 € se prenese v proračun leta 2012 in se porabi za pokrivanje tekočih in investicijskih odhodkov leta 2012.
V skupnem znesku prenesenih sredstev so zajeta naslednja namenska sredstva:
1. sredstva krajevnih skupnosti v višini 275.383,64 €
2. sredstva okoljske dajatve za obremenjevanja voda in okolja v skupni višini 807.051,19 €
3. sredstva najemnin za stanovanja v višini 101.847,68 €
4. sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 214.250,09 €
5. sredstva najemnin sredstev za izvajanje javne službe v višini 69.361,81 €.
4. člen
Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega zaključnega računa.
5. člen
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-1/2012
Ajdovščina, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.