Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1340. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče - Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje, stran 2755.

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr. in 76/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče - Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba kot koncesijski akt določa pogoje za podelitev rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2, Renče 2, Pleterje P2b in Paka pri Velenju 2.
2. člen
(koncesijska pogodba)
(1) S sklepanjem koncesijske pogodbe se začne na predlog, ki ga imetnik odločbe o izbiri koncesionarja vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Sklepanje koncesijske pogodbe se izvede na način, kot ga določa zakon, ki ureja rudarstvo.
(3) V primeru neskladja določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen
(pogoji prenosa rudarske pravice)
Prenos rudarske pravice je mogoč pod pogoji in na način, ki ga določa zakon, ki ureja rudarstvo.
4. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja mineralnega ali sintetičnega olja in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
5. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati na način, kot ga določa zakon, ki ureja rudarstvo.
6. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je dolžan poročati organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave, varstvo okolja, in drugimi predpisi.
7. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z določbami zakona, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
8. člen
(pogoji podaljšanja rudarske pravice)
Čas veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje se lahko podaljša na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Vrčice 2 v občini Semič, k. o. Blatnik in k. o. Pribišje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 797 842 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Vrčice 2 predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega prostora Vrčice v globino in na sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Vrčice 2 sestavljajo:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 99, 3177/2, 3180/2, vse k. o. Blatnik, in 2012/2, 2016, 2017/2, 2021, 2022/2, 2050/2, vse k. o. Pribišje,
b) deli zemljišč s parcelnimi številkami 3177/1, 3178, 3180/1, 3184/2, 3184/3, 3606, vse k. o. Blatnik, in 2051, k. o. Pribišje, ki se nahajajo južno od meje, ter del zemljišča s parcelno številko 3503, k. o. Pribišje, ki se nahaja vzhodno od meje, določene s poligonom točk 2*–3–4–5–6–6*, pri čemer se točka 2* nahaja na tromeji zemljišč s parcelnimi številkami 3184/2, 3188/1 in 3187, točka 6* na tromeji zemljišč s parcelnimi številkami 2050/1, 2050/2 in 3503, ostale točke pa so določene z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+-------------+-------------+-------------+
|  Točka  |  Y_GK   |  X_GK   |
+-------------+-------------+-------------+
|   3   | 510686,22 | 56523,24  |
+-------------+-------------+-------------+
|   4   | 510743,82 | 56550,73  |
+-------------+-------------+-------------+
|   5   | 510949,29 | 56471,68  |
+-------------+-------------+-------------+
|   6   | 510981,71 | 56392,12  |
+-------------+-------------+-------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +500 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 7,26 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo 30 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s 3. točko drugega odstavka 34. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr. in 76/10; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, matična številka 5069149000, davčna številka SI28448111.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri koncesionarja priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasja Zavoda za gozdove Slovenije k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje ter pridobitev soglasij drugih pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 6-III-385/2-O-11/AŠP z dne 9. avgusta 2011 in dopolnitev teh smernic št. 6-III-385/3-O-11/AŠP z dne 6. decembra 2011, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
d) izpolnitev naslednjih okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja mineralne surovine:
– uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo, in
– izdelava opazovalne vrtine na obrobju območja s premerom najmanj 110 milimetrov in globino najmanj do petih metrov vodnega stolpca, pri čemer pa mora biti vsaj zgornjih desetih metrov cementiranih, vrtina pa mora imeti pokrov, ki onemogoča prosti dostop,
e) dokončna sanacija in rekultivacija zemljišč, na katere se nanaša koncesijska pogodba št. 354-14-239/01 z dne 10. 12. 2001.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati sprotno kot del tehnološkega procesa, in sicer v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
10. člen
(izkoriščanje opekarske gline v glinokopu Renče 2 v občini Renče - Vogrsko, k. o. Renče)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje opekarske gline v skupni količini do 100 000 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Renče 2 sestavljajo del predčasno opuščenega glinokopa Renče, del predčasno opuščenega glinokopa Renče – širitev in zemljišča, na katerih rudarska pravica še ni bila podeljena, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Renče 2 sestavljajo:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 1242/2, 1242/3, 1243/8 in 1243/6, vse k. o. Renče,
b) deli zemljišč s parcelnimi številkami 1242/1, 2255/6 in 1240/1, k. o. Renče, ki ležijo zahodno od meje, določene s premico skozi točki 33 in 37 z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+-------------+-------------+-------------+
|  Točka  |  Y_GK   |  X_GK   |
+-------------+-------------+-------------+
|   33   | 396312,212 | 82836,489 |
+-------------+-------------+-------------+
|   37   | 396385,664 | 82890,202 |
+-------------+-------------+-------------+
c) del zemljišča s parcelno številko 1243/4, k. o. Renče, ki leži severovzhodno od meje, določene s premico skozi točki 29 in 30 z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+-------------+-------------+-------------+
|  Točka  |  Y_GK   |  X_GK   |
+-------------+-------------+-------------+
|   29   | 396130,551 | 82933,831 |
+-------------+-------------+-------------+
|   30   | 396139,913 | 82916,682 |
+-------------+-------------+-------------+
d) del zemljišča s parcelno številko 2256, k. o. Renče, ki leži vzhodno od meje, določene s premico skozi točki 26 in 27, in zahodno od meje, določene s premico skozi točki 45 in 46, z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+-------------+-------------+-------------+
|  Točka  |  Y_GK   |  X_GK   |
+-------------+-------------+-------------+
|   26   | 396144,750 | 82996,630 |
+-------------+-------------+-------------+
|   27   | 396143,510 | 82992,970 |
+-------------+-------------+-------------+

+-------------+-------------+-------------+
|  Točka  |  Y_GK   |  X_GK   |
+-------------+-------------+-------------+
|   45   | 396237,850 | 82963,380 |
+-------------+-------------+-------------+
|   46   | 396236,650 | 82967,050 |
+-------------+-------------+-------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +35 metrov oziroma največ do take globine, da zaradi preprečevanja zalitja glinokopa s podtalnico dno glinokopa sega okoli 2,5 metra nad koto podtalnice. Delovne in končne brežine se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 18,777 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo desetih let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu z 2. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi GORIŠKE OPEKARNE, d. d., Merljaki 7, 5292 Renče, matična številka 5095085000, davčna številka SI72192437.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri koncesionarja priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 5-III-501/2-O-2011/TLKBMG z dne 18. julija 2011, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati fazno, kot to določajo prostorski akti, in sicer v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje, pripravo za prodajo na trgu in predelavo za proizvodnjo opečnih izdelkov,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
11. člen
(izkoriščanje proda v gramoznici Pleterje P2b v občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v skupni količini do 318 216 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Pleterje P2b predstavlja nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Pleterje P2b sestavljajo:
a) v celoti zemljišče s parcelno številko 399/22, k. o. Pleterje,
b) dela zemljišč s parcelnima številkama 399/21 in 399/20, obe k. o. Pleterje, ki ležita severno od meje, določene s premico skozi točki T41 in T42, z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+-------------+-------------+-------------+
|  Točka  |  Y_GK   |  X_GK   |
+-------------+-------------+-------------+
|   41   | 558865,756 | 142521,012 |
+-------------+-------------+-------------+
|   42   | 558768,493 | 142537,750 |
+-------------+-------------+-------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +236 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 4,6539 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo desetih let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu z 2. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi CESTNO PODJETJE PTUJ, d. d., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj, matična številka 5143284000, davčna številka SI25247506, in sicer po prenehanju veljavnosti odločb Ministrstva za gospodarstvo o izbiri koncesionarja št. 430-83/2006-62 z dne 11. 12. 2006, št. 430-83/2006-80 z dne 7. 2. 2007 in št. 430-63/2008/50 z dne 16. 2. 2009.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri koncesionarja priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-III-983/4-O-10/AG z dne 1. julija 2011, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
c) upoštevanje določb Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07 in 32/11);
d) pridobitev vodnega soglasja;
e) pridobitev soglasij ostalih pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati sprotno, v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
12. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna apnenec in dolomit v kamnolomu Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje, k. o. Paka)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna apnenec in dolomit v skupni količini do 1 794 392 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Paka pri Velenju 2 predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega prostora Paka v globino in na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Paka pri Velenju 2 sestavljajo:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 195/31, 169/24, 195/24 in 169/19, vse k. o. Paka,
b) deli zemljišč s parcelnimi številkami 195/23, 665/2, 195/21, 169/14, 195/28, 195/12, 195/20, 183/20, 169/13, 169/23, 169/37, 169/15, 169/5, 169/7, 169/22, 169/18, 195/37, 195/27, 195/15, 195/26, 198/2 in 195/16, k. o. Paka, in sicer v obsegu, kot ga določata mnogokotnika točk R01-R02-R03-R04-R05-R06-R07-R08-R09-R10-R11-R12-R13-R14-R15- R16-R17-R18-R19-R20-R21-R22-R23-R24-R25-R26-R27-R28-R29-R30- R31-R32-R33-R34-R35-R36-R37-R38-R39-R40-R41-R42-R43-R44-R45- R46-R47-R48-R49-R50-R51-R52-R53-R54-R55-R56-R57-R58-R59-R60- R61-R62-R63-R64-R65-R66-R67-R68-R69-R70-R71-R72-R1 in R73-R74-R75-R76-R77-R78-R79-R80-R81- R82-R83-R84-R85-R86-R87-R88-R73 z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+-----------------------------------------+
|       1. območje         |
+---------+---------------+---------------+
| Točka |   Y_GK   |   X_GK   |
+---------+---------------+---------------+
|  R01  |  513012,65  |  137831,02  |
+---------+---------------+---------------+
|  R02  |  513011,87  |  137841,83  |
+---------+---------------+---------------+
|  R03  |  513000,92  |  137857,21  |
+---------+---------------+---------------+
|  R04  |  512987,76  |  137863,77  |
+---------+---------------+---------------+
|  R05  |  512990,42  |  137878,82  |
+---------+---------------+---------------+
|  R06  |  512971,29  |  137895,23  |
+---------+---------------+---------------+
|  R07  |  512953,58  |  137905,71  |
+---------+---------------+---------------+
|  R08  |  512924,27  |  137929,85  |
+---------+---------------+---------------+
|  R09  |  512923,67  |  137941,99  |
+---------+---------------+---------------+
|  R10  |  512926,54  |  137957,74  |
+---------+---------------+---------------+
|  R11  |  512948,85  |  137992,84  |
+---------+---------------+---------------+
|  R12  |  512973,72  |  138010,86  |
+---------+---------------+---------------+
|  R13  |  512987,49  |  138016,26  |
+---------+---------------+---------------+
|  R14  |  512995,30  |  138023,95  |
+---------+---------------+---------------+
|  R15  |  512998,42  |  138034,27  |
+---------+---------------+---------------+
|  R16  |  512995,54  |  138043,95  |
+---------+---------------+---------------+
|  R17  |  512981,52  |  138052,39  |
+---------+---------------+---------------+
|  R18  |  512970,70  |  138051,67  |
+---------+---------------+---------------+
|  R19  |  512953,22  |  138044,27  |
+---------+---------------+---------------+
|  R20  |  512935,01  |  138034,98  |
+---------+---------------+---------------+
|  R21  |  512918,36  |  138023,51  |
+---------+---------------+---------------+
|  R22  |  512899,21  |  138001,58  |
+---------+---------------+---------------+
|  R23  |  512900,88  |  138008,74  |
+---------+---------------+---------------+
|  R24  |  512912,38  |  138022,52  |
+---------+---------------+---------------+
|  R25  |  512924,54  |  138034,82  |
+---------+---------------+---------------+
|  R26  |  512986,90  |  138072,47  |
+---------+---------------+---------------+
|  R27  |  513006,58  |  138090,38  |
+---------+---------------+---------------+
|  R28  |  513038,70  |  138135,30  |
+---------+---------------+---------------+
|  R29  |  513048,36  |  138144,21  |
+---------+---------------+---------------+
|  R30  |  513093,87  |  138118,69  |
+---------+---------------+---------------+
|  R31  |  513108,65  |  138116,85  |
+---------+---------------+---------------+
|  R32  |  513105,29  |  138100,63  |
+---------+---------------+---------------+
|  R33  |  513102,29  |  138093,40  |
+---------+---------------+---------------+
|  R34  |  513099,63  |  138077,44  |
+---------+---------------+---------------+
|  R35  |  513082,84  |  138057,18  |
+---------+---------------+---------------+
|  R36  |  513087,53  |  138039,01  |
+---------+---------------+---------------+
|  R37  |  513098,43  |  138054,11  |
+---------+---------------+---------------+
|  R38  |  513161,80  |  138084,75  |
+---------+---------------+---------------+
|  R39  |  513175,29  |  138091,76  |
+---------+---------------+---------------+
|  R40  |  513160,89  |  138115,34  |
+---------+---------------+---------------+
|  R41  |  513173,13  |  138126,27  |
+---------+---------------+---------------+
|  R42  |  513168,16  |  138136,98  |
+---------+---------------+---------------+
|  R43  |  513168,22  |  138139,96  |
+---------+---------------+---------------+
|  R44  |  513182,12  |  138136,63  |
+---------+---------------+---------------+
|  R45  |  513232,86  |  138156,43  |
+---------+---------------+---------------+
|  R46  |  513229,42  |  138142,90  |
+---------+---------------+---------------+
|  R47  |  513237,40  |  138119,83  |
+---------+---------------+---------------+
|  R48  |  513277,42  |  138088,09  |
+---------+---------------+---------------+
|  R49  |  513304,42  |  138080,27  |
+---------+---------------+---------------+
|  R50  |  513323,99  |  138071,33  |
+---------+---------------+---------------+
|  R51  |  513350,58  |  138054,53  |
+---------+---------------+---------------+
|  R52  |  513369,32  |  138041,17  |
+---------+---------------+---------------+
|  R53  |  513388,41  |  137932,59  |
+---------+---------------+---------------+
|  R54  |  513371,86  |  137935,34  |
+---------+---------------+---------------+
|  R55  |  513362,67  |  137932,80  |
+---------+---------------+---------------+
|  R56  |  513361,62  |  137930,41  |
+---------+---------------+---------------+
|  R57  |  513356,44  |  137932,67  |
+---------+---------------+---------------+
|  R58  |  513349,75  |  137922,12  |
+---------+---------------+---------------+
|  R59  |  513348,74  |  137903,53  |
+---------+---------------+---------------+
|  R60  |  513365,28  |  137899,69  |
+---------+---------------+---------------+
|  R61  |  513142,63  |  137787,37  |
+---------+---------------+---------------+
|  R62  |  513134,79  |  137755,32  |
+---------+---------------+---------------+
|  R63  |  513118,62  |  137689,15  |
+---------+---------------+---------------+
|  R64  |  513093,57  |  137673,81  |
+---------+---------------+---------------+
|  R65  |  513094,16  |  137678,13  |
+---------+---------------+---------------+
|  R66  |  513083,99  |  137683,21  |
+---------+---------------+---------------+
|  R67  |  513084,13  |  137696,14  |
+---------+---------------+---------------+
|  R68  |  513079,44  |  137705,65  |
+---------+---------------+---------------+
|  R69  |  513055,73  |  137781,61  |
+---------+---------------+---------------+
|  R70  |  513051,30  |  137785,02  |
+---------+---------------+---------------+
|  R71  |  513030,38  |  137819,31  |
+---------+---------------+---------------+
|  R72  |  513021,83  |  137821,32  |
+---------+---------------+---------------+

+-----------------------------------------+
|       2. območje         |
+---------+---------------+---------------+
| Točka |   Y_GK   |   X_GK   |
+---------+---------------+---------------+
|  R73  |  512969,09  |  137872,39  |
+---------+---------------+---------------+
|  R74  |  512967,96  |  137875,78  |
+---------+---------------+---------------+
|  R75  |  512963,15  |  137881,90  |
+---------+---------------+---------------+
|  R76  |  512946,27  |  137891,95  |
+---------+---------------+---------------+
|  R77  |  512899,51  |  137926,66  |
+---------+---------------+---------------+
|  R78  |  512869,18  |  137934,01  |
+---------+---------------+---------------+
|  R79  |  512846,94  |  137934,43  |
+---------+---------------+---------------+
|  R80  |  512840,90  |  137924,16  |
+---------+---------------+---------------+
|  R81  |  512827,25  |  137926,50  |
+---------+---------------+---------------+
|  R82  |  512847,05  |  137888,15  |
+---------+---------------+---------------+
|  R83  |  512850,16  |  137882,67  |
+---------+---------------+---------------+
|  R84  |  512855,26  |  137877,47  |
+---------+---------------+---------------+
|  R85  |  512872,25  |  137884,12  |
+---------+---------------+---------------+
|  R86  |  512900,24  |  137887,33  |
+---------+---------------+---------------+
|  R87  |  512916,09  |  137881,77  |
+---------+---------------+---------------+
|  R88  |  512945,68  |  137874,77  |
+---------+---------------+---------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +460 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo skladno z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 12,1175 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za dobo do 15 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s 3. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi RGP, d. o. o., rudarski gradbeni programi, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje, matična številka 5513065000, davčna številka SI81182791.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kot jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri koncesionarja priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 1-III-491/2-O-11/LS z dne 12. decembra 2011, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje,
d) dokončna sanacija in rekultivacija zemljišč, na katere se nanašata koncesijski pogodbi št. 354-14-137/01 z dne 31. 12. 2001 in št. 354-14-46/2002 z dne 20. 7. 2004.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je potrebno izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje, in sicer kot sprotno in kot končno sanacijo. Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja se mora najkasneje do sklepanja koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM UREDBE
13. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za rudarstvo.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic)
(1) Gospodarska družba CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, matična številka 5069149000, davčna številka SI28448111, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-239/01 z dne 10. 12. 2001, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe, ki vključuje območja iz koncesijske pogodbe št. 354-14-239/01 z dne 10. 12. 2001.
(2) Gospodarska družba RGP, d. o. o., rudarski gradbeni programi, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje, matična številka 5513065000, davčna številka SI81182791, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijskima pogodbama št. 354-14-137/01 z dne 31. 12. 2001 in št. 354-14-46/2002 z dne 20. 7. 2004, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 12. člena te uredbe, ki vključuje območja iz koncesijskih pogodb št. 354-14-137/01 z dne 31. 12. 2001 in št. 354-14-46/2002 z dne 20. 7. 2004.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– 12. člen Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih Pleterje R2-a, Pleterje R2-b in Pleterje R3 ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Pleterje P1, Pleterje P2 in Pleterje P3 v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 73/08), ki se uporablja do izdaje odločbe o izbiri koncesionarja za pridobivalni prostor iz 11. člena te uredbe,
– I. točka 8. člena Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Paka, Mestna občina Velenje; Janežovci, Občina Destrnik; Bistrica pri Naklem, Občina Naklo; Hotovlja, Občina Gorenja vas - Poljane; Čemše, Občina Mirna Peč; Zabukovje, Občina Trebnje; Haber, Občina Luče; Vehar – 1, Občina Gorenja vas - Poljane; Godič, Občina Kamnik; Dogoše, Mestna občina Maribor; Plesk, Občina Žiri; Prepolje, Občina Starše; Krajnc, Občina Vitanje; Kotnik, Občina Vitanje; Klemenc, Občina Vitanje; Korže, Občina Vitanje; Červivec, Občina Sevnica; Grahovica, Občina Sevnica; Zavratec 1 in 2, Občina Sevnica; Lenart pri Gornjem Gradu, Občina Gornji Grad; Rudnik, Občina Kamnik in Reteče, Občina Škofja Loka (Uradni list RS, št. 39/03) in
– 11. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož (Uradni list RS, št. 1/09).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-3/2012
Ljubljana, dne 26. aprila 2012
EVA 2012-2430-0014
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti