Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1295. Uredba o sejninah in povračilih stroškov predsedniku in članom nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije, stran 2643.

Na podlagi trinajstega odstavka 12. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sejninah in povračilih stroškov predsedniku in članom nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta uredba določa višino sejnine in stroške, do katerih povračila so upravičeni predsednik in člani nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: STA), ter postopek za izplačilo sejnine in povračilo stroškov.
2. člen
Izrazi v tej uredbi pomenijo:
1. »sejnina« je plačilo za opravljeno delo predsednika in člana v nadzornem svetu STA na redni, izredni ali dopisni seji ter za odgovornost, ki izhaja iz tega dela,
2. »redna sejnina« je sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji,
3. »dnevnica« je povračilo predsedniku ali članu nadzornega sveta STA za stroške prehrane,
4. »prevozni stroški« so izdatki, ki jih ima predsednik ali član nadzornega sveta STA, če mora zaradi dela potovati v drug kraj,
5. za »potovanje v drug kraj« se šteje, če je delo nadzornega sveta v drugem kraju, ki ni delovno mesto ali stalno ali začasno prebivališče predsednika ali člana nadzornega sveta STA,
6. »kilometrina« je povračilo stroškov predsedniku ali članu nadzornega sveta STA za uporabo lastnega avtomobila za prevoz na delo in z dela nadzornega sveta,
7. »stroški za prenočišče« so izdatki, ki jih ima predsednik ali član nadzornega sveta STA, če mora zaradi dela prenočiti v drugem kraju, ki ni njegovo stalno ali začasno prebivališče.
II. SEJNINA
3. člen
Redna sejnina za člana nadzornega sveta STA znaša 200 eurov bruto, za predsednika nadzornega sveta STA pa 260 eurov bruto.
4. člen
Predsednik ali član nadzornega sveta STA je upravičen do sejnine, če je sodeloval pri delu nadzornega sveta na:
– redni ali izredni seji: v višini redne sejnine za vsako udeležbo na seji,
– dopisni seji: v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.
Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta njegov namestnik, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kakor bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo. Določba prejšnjega stavka ne velja, če je vodil sejo le deloma zaradi predčasnega odhoda predsednika.
III. POVRAČILO STROŠKOV
5. člen
Predsednik ali član nadzornega sveta STA je upravičen do povračila neto zneskov naslednjih stroškov:
– dnevnice,
– prevoznih stroškov in
– stroškov za prenočišče.
6. člen
Predsednik ali član nadzornega sveta STA je upravičen do dnevnice, če poteka delo nadzornega sveta skupaj s prihodom na delo in odhodom z dela neprekinjeno več kakor 6 ur in pri tem prehrana ni zagotovljena.
Višina dnevnice je enaka višini dnevnice za službeno potovanje, ki sta določeni z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke.
7. člen
Predsednik ali član nadzornega sveta STA lahko povračilo prevoznih stroškov zahteva kot:
– kilometrino ali
– dejanske stroške.
Predsednik ali član nadzornega sveta STA je upravičen do izplačila kilometrine, ki je enaka višini kilometrine, določeni z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke.
Predsednik ali član nadzornega sveta STA je upravičen do izplačila kilometrine največ do razdalje med krajem, v katerem se je opravljalo delo nadzornega sveta, in krajem, v katerem ima stalno ali začasno prebivališče ali krajem zaposlitve. Upravičen je do povračila kilometrine v obe smeri potovanja.
Predsednik ali član nadzornega sveta STA lahko zahteva povračilo za dejanske stroške prevoza samo na podlagi dokazil (vozovnica javnega prevoznega sredstva, račun za parkirnino in podobno). Stroški javnega prevoza se priznajo do višine, ki velja za razdaljo, kakršna je opredeljena pri kilometrini.
8. člen
Predsednik ali član nadzornega sveta STA lahko zahteva povrnitev stroškov za prenočišče le, če je oddaljenost njegovega stalnega ali začasnega prebivališča od kraja dela nadzornega sveta najmanj 100 kilometrov in se zaradi objektivnih razlogov ni mogel vrniti (če pri uporabi javnega prevoznega sredstva ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, zaradi slabih vremenskih razmer in podobno).
Predsednik ali član nadzornega sveta STA lahko zahteva povračilo za stroške prenočišča samo na podlagi dokazil (račun). Stroški za prenočišče se priznajo v polnem znesku, razen za hotel s petimi zvezdicami ali več, za katerega se stroški priznajo v višini 80 odstotkov zneska računa.
IV. IZPLAČILO SEJNIN IN DRUGIH STROŠKOV
9. člen
STA izplačuje sejnine predsedniku in članom nadzornega sveta STA na podlagi dejansko opravljenega dela v nadzornem svetu, ki se izkaže s podpisom na seznamu prisotnih, ki je obvezna priloga zapisnika redne ali izredne seje, ali z dostavljeno glasovnico dopisne seje.
Sejnine se predsedniku in članom nadzornega sveta STA izplačajo v 15 dneh po opravljenem delu.
10. člen
Povračila stroškov se predsedniku ali članu nadzornega sveta STA izplačajo po obračunu potnih stroškov. Obračun se pripravi na podlagi pisnega zahtevka predsednika ali člana nadzornega sveta STA za povračilo stroškov in priloženih dokazil.
Kot pisni zahtevki za povračilo stroškov se uporabljajo obrazci, kakršne uporablja STA za službena potovanja zaposlenih. Predsednik ali član nadzornega sveta STA mora prejeti podpisan obrazec za napotitev na službeno pot skupaj z vabilom na redno ali izredno sejo.
Povračila stroškov se predsedniku in članom nadzornega sveta STA izplačajo v 15 dneh po prejemu pisnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ne glede na 3. člen te uredbe znaša do 31. decembra 2014 redna sejnina za člana sveta STA 100 eurov bruto, za predsednika sveta STA pa 130 eurov bruto.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-22/2012
Ljubljana, dne 19. aprila 2012
EVA 2012-1611-0030
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost