Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1282. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J), stran 2631.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2012.
Št. 003-02-3/2012-3
Ljubljana, dne 25. aprila 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2J)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 24/12) se v prvem odstavku 61. člena v napovednem stavku število »40« nadomesti s številom »100«, tretji in četrti stavek pa se črtata.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Znižanje davčne osnove po tem členu se izključuje z znižanjem davčne osnove po 66.a členu tega zakona.«.
2. člen
V prvem odstavku 66.a člena se število »30« nadomesti s številom »40«.
V tretjem odstavku se besedilo »usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva« nadomesti z besedilom »stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice«.
3. člen
V prvem odstavku 73.a člena se število »30« nadomesti s številom »40«.
4. člen
V prvem odstavku 154. člena se v napovednem stavku besedilo »do 30. junija 2012« nadomesti z besedilom »do 29. junija 2013«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Določbe 61. in 67. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 24/12; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) se v delu, ki se nanaša na regijsko olajšavo, za regijsko olajšavo, uveljavljeno, vendar ne v celoti izkoriščeno pred uveljavitvijo tega zakona, uporabljajo do poteka roka iz 61. člena ZDoh-2.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07) v delu, ki se nanaša na izvajanje 61. člena ZDoh-2, uporablja pa se za regijsko olajšavo, uveljavljeno pred uveljavitvijo tega zakona.
7. člen
(1) Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto 2012.
(2) Ta zakon se uporabi že pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov za leto 2012.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-01/12-2/25
Ljubljana, dne 17. aprila 2012
EPA 246-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti