Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012

Kazalo

1154. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011, stran 2373.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/11, 107/11, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je občinski svet na 13. redni seji dne 27. 3. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2011.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2012-20
Šmarjeta, dne 28. marca 2012
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost