Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1029. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče - Šrot, stran 2171.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB, 55/09 in 57/10) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče - Šrot
1. člen
Predmet
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče (Uradni list SRS, št. 6/90, Uradni list RS, št. 25/91, 54/93, 56/98, 100/03, 69/04 – popr. in 53/08, v nadaljevanju: ZN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občina Zreče želi s spremembo manjšega dela ZN omogočiti spremembo podrobnejše namenske rabe zemljišč znotraj ZN iz večstanovanjske v individualno stanovanjsko gradnjo za dve stanovanjski hiši na zemljiščih parc. št. 100/12, 100/8 in 100/7 vse k.o. 1100 Zreče, ter uskladiti ostala določila prostorskega akta z obstoječo prostorsko in gradbeno zakonodajo in možnost gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov.
Skladno z 61.a členom ZPNačrt-a bo priprava sprememb ZN potekala po skrajšanem postopku, ker se spremembe in dopolnitve ZN nanašajo na posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
3. člen
Območje
Območje sprememb ZN se nanaša na zemljišča s parc. št. 100/12, 100/8 in 100/7 vse k.o. 1100 Zreče.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor,
– Direktorat za kulturno dediščino Maistrova 10, Ljubljana: za področje varstva kulturne dediščine,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje: za področje gozdarstva,
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor; za področje oskrbe z električno energijo,
– SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Matije Gubca 2, Murska Sobota, področje ravnanja z odpadki,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje: za področje CATV,
– Mestni plinovodi Koper d.o.o., Distribucija plina PE Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 1, Žalec: za področje oskrbe s plinom,
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za področje oskrbe s pitno vodo in ravnanje z odpadnimi vodami,
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za področje občinskih cest in javnih površin.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo sprememb ZN in se nanašajo na obravnavano območje, zagotovi investitor.
6. člen
Roki za pripravo
Izdelava osnutka sprememb ZN je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en teden po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb ZN je predviden šest mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Pripravo sprememb ZN financira investitor.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Zreče – http://www.zrece.eu.
Št. 3505-0006/2012-7
Zreče, dne 22. marca 2012
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.