Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1025. Odlok o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, stran 2165.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 in 26/11), Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) ter Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10) sta Občinski svet Občine Postojna na 5. seji dne 21. 6. 2011 in Občinski svet Občine Pivka na 11. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejela
O D L O K
o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z dogovorom med Občino Postojna in Občino Pivka, glede delitve skupnega premoženja bivše enovite Občine Postojna, sta obe občini sporazumni:
– da je na podlagi Pogodbe o razdružitvi premoženja bivše skupne Občine Postojna vodovodno omrežje, ki je bilo zgrajeno do 31. 12. 1996 v skupni lasti v razmerju 70 % Občina Postojna in 30 % Občina Pivka,
– da se vodovodni sistem Postojna–Pivka deli po teritorialni legi, glede na to v kateri občini se nahaja posamezni infrastrukturni objekt, razen za infrastrukturne vode in objekte, ki služijo skupnemu oskrbovalnemu namenu. Infrastrukturni vodi in objekti v skupni lasti so vsi tisti vodi in objekti na vodovodnem sistemu, ki direktno služijo za oskrbovanje z vodo prebivalcev obeh občin. Med te objekte spadajo izključno vodi in objekti na primarnem in transportnem omrežju vodovoda, medtem ko so sekundarna in ostala podomrežja, ki izhajajo iz skupnih primarnih vodov, v lasti občine na katerem ozemlju se nahajajo,
– da predstavlja vodovodni sistem Občine Postojna in Občine Pivka tehnično-tehnološki sistem, pri katerem je potrebno zagotoviti enoten sistem upravljanja in vzdrževanja,
– da je skladno s Slovenskim računovodskim standardom SRS 35 JP Kovod Postojna d.o.o. s 1. 1. 2010 prenesel infrastrukturo v poslovne knjige Občine Postojna in Občine Pivka, občini pa s tem dnem dajeta infrastrukturo Kovod-u v najem, uporabo in vzdrževanje za izvajanje gospodarske javne službe,
– da mora biti voda, kot javno dobro v skladu z zakonodajo, dostopna vsem porabnikom na območju obeh občin, praviloma pod enakimi pogoji,
– da je javno podjetje Kovod Postojna d.o.o. kot strokovna organizacija za upravljanje in vzdrževanje vodovodne infrastrukture, skupno javno podjetje obeh občin,
– da si bosta vodstvi obeh občin, ne glede na velikost lastniškega deleža, prizadevali, da o vseh zadevah in vprašanjih, ki so skupnega pomena za delovanje vodovodnega sistema, dosežeta sporazumno rešitev.
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma podjetja je: Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna.
Skrajšano ime firme je: Kovod Postojna, d.o.o.
3. člen
Sedež javnega podjetja je v Postojni, Jeršice 3, 6230 Postojna.
4. člen
Podjetje uporablja žig pravokotne oblike, na katerem je vgraviran napis:
Javno podjetje KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
5. člen
Podjetje je registrirano in opravlja dejavnosti, ki so skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) uvrščene v naslednje podrazrede:
– 33.120 Popravila strojev in naprav
– 36.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
– 37.000 Ravnanje z odplakami
– 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
– 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
– 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
– 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
– 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
– 42.910 Gradnja vodnih objektov
– 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
– 43.110 Rušenje objektov
– 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
– 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
– 43.390 Druga zaključna gradbena dela
– 43.990 Druga specializirana gradbena dela
– 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
– 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
– 49.500 Cevovodni transport
– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
– 71.121 Geo-meritve, kartiranje
– 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
– 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
– 81.210 Splošno čiščenje stavb
– 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
– 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
– 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
– 96.030 Pogrebna dejavnost.
6. člen
Poleg tehnično-tehnoloških opravil, ki so vezana na vodovodni in kanalizacijski sistem Občine Postojna in Občine Pivka in jih podjetje opravlja na podlagi aktov obeh ustanoviteljic in svojih internih aktov, opravlja podjetje tudi strokovne naloge, kot so:
– predpisuje pogoje in izdaja soglasja k prostorskim izvedbenim aktom,
– predpisuje pogoje oziroma izdaja soglasja za pridobitev lokacijskega dovoljenja,
– izdaja soglasja k izvedbi vodovodnega priključka,
– izdaja dovoljenja za izvedbo vodovodnega priključka,
– predpisuje pogoje v drugih primerih, na zahtevo strank ter drugih organov,
– zagotavlja in vodi kataster komunalne infrastrukture, ki jo ima v upravljanju.
Dejavnosti iz 5. člena tega odloka imajo, skladno z Zakonom o varstvu okolja, poleg javne gospodarske službe tudi značaj tržnih dejavnosti, medtem, ko se opravila in naloge iz 6. člena tega odloka opravljajo v javnem interesu.
Za dejavnosti oziroma naloge iz 5. in 6. člena tega odloka podjetje vodi poseben obračun rezultatov poslovanja.
Za izvajanje posameznih opravil in nalog iz osnovnih dejavnosti podjetja, lahko podjetje angažira tudi druge pravne ali fizične osebe.
IV. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
7. člen
Ustanovitelja javnega podjetja, družbe z omejeno odgovornostjo in solastnika premoženja, s katerim gospodari oziroma ga upravlja in vzdržuje javno podjetje, sta v razmerju 70 % Občina Postojna in 30 % Občina Pivka.
Ustanoviteljske pravice Občine Postojna in Občine Pivka do javnega podjetja izvršuje Skupni organ Občine Postojna in Občine Pivka.
8. člen
Osnovni kapital podjetja na dan 31. 12. 2010 znaša 1.410.466,00 EUR, od tega pripada Občini Postojna 987.326,16 EUR, Občini Pivka pa 423.139,84 EUR osnovnega kapitala.
9. člen
Občina Postojna in Občina Pivka imata sklenjeno Pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture za namene izvajanja gospodarskih javnih služb s področja vodooskrbe.
Občini, kot solastnici premoženja javnega podjetja le-to pooblaščata, da v skladu z veljavnimi predpisi obračunava amortizacijo za vse infrastrukturne objekte in naprave ter ostale nepremičnine, s katerimi gospodari javno podjetje in so v funkciji opravljanja gospodarskih javnih služb.
Stroški obratovanja in vzdrževanja, vsi vzdrževalni posegi, rekonstrukcije, investicije, obnove, dograditve in izgradnje novih infrastrukturnih vodov in objektov na skupnih infrastrukturnih vodih se financirajo v razmerju Občina Postojna 70 % ter Občina Pivka 30 %. V stroške posegov v skupni vodovodni sistem spadajo tudi vsi stroški dokumentacij, nadzorov, inženiringa in ostalih upravnih zadev v investiciji.
V. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
10. člen
Organi javnega podjetja so:
– Skupni organ,
– Nadzorni svet,
– Direktor.
11. člen
Funkcijo skupščine izvaja Skupni organ.
Skupni organ upravljanja izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice:
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje predstavnika delavcev v Nadzornem svetu,
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja in spremembah družbene pogodbe,
– daje soglasje k ustanovitvi gospodarske družbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj JP Kovod Postojna, d.o.o. in k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– dajanje soglasij k odločitvam organov javnega podjetja o razpolaganju z nepremičnim premoženjem,
– dajanje soglasij k odločitvam organov javnega podjetja o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,
– dajanje soglasij k odločitvam organov javnega podjetja o programih dela javnega podjetja,
– dajanje soglasij k odločitvam organov javnega podjetja o najemanju posojil, ki presegajo določen znesek,
– dajanje soglasja za sprejem cen komunalnih storitev, ki se opravljajo kot gospodarske javne službe,
– na predlog direktorja in Nadzornega sveta sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja,
– dajanje soglasij k odločitvam organov javnega podjetja o ustanovitvi gospodarske družbe, gospodarskega interesnega združenja ali ustanove,
– usklajuje odločitve občin ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja Kovod Postojna,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom in s tem odlokom.
Občinski svet Občine Postojna in Občine Pivka dajeta mnenje k izvrševanju pravic iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka.
Skupni organ kot organ obeh družbenikov v funkciji skupščine kapitalske družbe, odloča o vseh tistih vprašanjih delovanja javnega podjetja, ki so skupnega pomena za obe občini in, ki po 505. členu Zakona o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost skupščine kapitalske družbe in o vprašanjih iz 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
Vprašanja oziroma zadeve, ki so skupnega pomena za Občino Postojna in Občino Pivka, se posebej opredelijo v Statutu javnega podjetja, ki ga sprejme Skupni organ na predlog direktorja.
V primeru, da pri odločanju Skupnega organa v funkciji skupščine ni mogoče doseči soglasja, o zadevi odločata Občinska sveta Občine Postojna in Občine Pivka. Odločitev občinskih svetov mora biti sprejeta s potrebno večino in je za Skupni organ zavezujoča.
12. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje Nadzorni svet.
Nadzorni svet javnega podjetja šteje 3 člane.
Enega člana iz vsake občine imenuje občinski svet posamezne občine. Enega člana v nadzornem svetu imajo tudi delavci javnega podjetja. Člana v nadzornem svetu s strani javnega podjetja imenuje Skupni organ na predlog sindikata oziroma Sveta delavcev javnega podjetja.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani.
Članom občinskih svetov oziroma članom, ki so na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije lahko imenovani v Nadzorni svet javnega podjetja, je mandat v nadzornem svetu vezan na mandat člana občinskega sveta oziroma mandat drugih funkcij, ki jih posamezen član opravlja.
Nadzorni svet mora med predstavnikoma Občine Postojna in Občine Pivka izvoliti predsednika in namestnika, ki izmenično, vsaki dve leti, vodita seje nadzornega sveta. V primeru, da je predsednik Skupnega organa župan Občine Postojna, je predsednik Nadzornega sveta predstavnik Občine Pivka in obratno. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njegovem uresničevanju.
Na sejah Nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik.
13. člen
Naloge in pristojnosti Nadzornega sveta so:
– sprejema splošne akte, razen statuta in tistih, ki jih sprejema direktor,
– pregleduje in preverja knjige ter dokumentacijo podjetja,
– Skupnemu organu predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja,
– skrbi za redno in pravočasno sestavo letnega računovodskega izkaza oziroma poslovnega poročila direktorja,
– obravnava poslovno poročila direktorja,
– spremlja poslovanje in rentabilnost javnega podjetja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
– Skupnemu organu in občinskim svetom predlaga sprejem cen komunalnih storitev, ki se opravljajo kot gospodarske javne službe,
– Skupnemu organu in občinskim svetom predlaga možne ukrepe za odpravo motenj poslovanja podjetja,
– obvešča Skupni organ o vseh zadevah, ki so pomembne za delo in poslovanje javnega podjetja,
– sklepa podjetniško kolektivno pogodbo s sindikati podjetja,
– kot organ druge stopnje odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev,
– odloča o načinu delitve dobička, na del za akumulacijo in del za bruto OD delavcev podjetja,
– obravnava predloge sindikatov podjetja, ki se nanašajo na uveljavljanje pravice delavcev, določenih z zakonom in kolektivnimi pogodbami,
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, tem statutom, akti občinskih svetov ali akti podjetja.
Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge zadeve v zvezi s poslovanjem javnega podjetja.
Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Če statut tako določa, lahko te informacije zahteva tudi vsak posamezen član nadzornega sveta, uprava pa pošlje zahtevane informacije nadzornemu svetu kot organu.
Nadzorni svet ali pa posamezen član lahko skliče sejo Skupnega organa. Pri tem se smiselno uporabijo določbe 7., 8. in 9. člena Odloka o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Kovod Postojna d.o.o..
14. člen
Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor. Vsak član nadzornega sveta oziroma revizijske komisije ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.
Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za Skupni organ. V poročilu mora navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo, mora Nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti stališče do njega. Na koncu poročila mora Nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe ter posreduje Letno poročilo Skupnemu organu v sprejem.
15. člen
Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi Skupni organ. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.
S Statutom Javnega podjetja se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja povezana z njegovim delovanjem.
Nadzorni svet mora biti imenovan najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja javnega podjetja, na podlagi javnega razpisa in na predlog Nadzornega sveta pod pogoji, na način in po postopku, določenem v Odloku o ustanovitvi Skupnega organa ter Statutu javnega podjetja, imenuje in razrešuje Skupni organ.
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja javnega podjetja se posebej določijo s Statutom javnega podjetja.
VI. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
17. člen
Viri za financiranje gospodarskih javnih služb, ki jih opravlja javno podjetje so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo porabniki (cena storitev oziroma dobrine),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru financiranja sistema javne porabe,
– prispevki oziroma drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Za ostale dejavnosti javnega podjetja (dopolnilne dejavnosti) velja tržni princip poslovanja.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Javno podjetje ne sme brez soglasja Skupnega organa sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
– statusne spremembe javnega podjetja
– ustanovitev gospodarske družbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj JP Kovod Postojna d.o.o. in vlaganje kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe
– pravni promet z nepremičninami
– cene oziroma tarife za uporabo javnih dobrin.
VIII. DOBIČEK IN IZGUBA
19. člen
Ugotavljanje dobička poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
Morebitno izgubo javnega podjetja, ki bi pri opravljanju gospodarske javne službe nastala zaradi sprejetih oziroma nesprejetih odločitev ustanoviteljev pokrivata ustanovitelja, v enaki višini kot znašata njihova solastniška deleža, določena v 1. členu tega odloka.
IX. SPLOŠNI AKTI
20. člen
S Statutom javnega podjetja in drugimi splošnimi akti se uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje javnega podjetja.
Statut javnega podjetja mora biti sprejet najpozneje v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Občina Postojna in Občina Pivka se s Pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture dogovorita, kateri so skupni objekti in naprave vodooskrbe v občinah in kako se vzdržujejo.
22. člen
Javno podjetje je pravni naslednik bivšega Komunalnega podjetja Postojna, p.o.
23. člen
Pravice in obveznosti zaposlenih v javnem podjetju morajo biti urejene v skladu z zakoni in kolektivnimi pogodbami.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (Uradni list RS, št. 71/97) ter Odloki o spremembah odlokov o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (Uradni list RS, št. 23/99, 99/99, 12/00, 28/00, 22/02, 68/09).
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejmeta Občinska sveta Občine Postojna in Občine Pivka v enakem besedilu in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Postojna, dne 19. marca 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
Pivka, dne 19. marca 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.