Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1024. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grubence 1 KO 02/3 – del, stran 2164.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 21. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grubence 1 KO 02/3 – del
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt Grubence 1 KO 02/3 – del (v nadaljevanju: OPPN Grubence 1 – del) se pripravlja na pobudo investitorja ne tem območju.
Del območja je še komunalno in infrastrukturno neopremljen in se navezuje na naselje Koče. Z novim OPPN se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno opremljanje.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 55. in 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10 – popr., 110/10 – popr.) (v nadaljevanju: OPN Postojna), ki na navedenem območju predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Površina območja, ki je predvideno za urejanje, je 1,81 ha.
Območje obsega le del enote urejanja prostora KO 02/3 določeno v OPN Postojna, zaradi težnje investitorjev po čimprejšnjem sprejemu OPPN na delu območja KO 02/3.
Območje je delno že pozidano s štirimi individualnimi stanovanjskimi objekti ter delno komunalno in infrastrukturno opremljeno.
Podrobnejša namenska raba (OPN Postojna) je SS – e1 – čiste stanovanjske površine – enodružinska stanovanjska gradnja, z dopustno individualno stanovanjsko gradnjo.
Prometno se območje Grubence 1 navezuje na severni strani na javno pot št. 822 311 in na javno pot št. 822 311 na južni strani. Oba priključka sta neustrezna za predvideno širitev naselja, zato se v sklopu OPPN strokovno obdela severna cesta, ki se navezuje na lokalno cesto št. LC 321 291 v naselju Koče. Ustrezno se prikaže ureditev križišča ter variantno prikaže ureditev prometnice do območja.
Za območje se lahko izdela tudi program komunalnega opremljanja.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Postojna;
– Strokovne podlage za pozidavo območja Koče KO 02/3, št. projekta 31/09, izdelovalec ZUP d.o.o.;
– Študija obremenitve s hrupom za predvidene stanovanjske stavbe v naselju Koče, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, junij 2011;
– geodetski posnetek območja.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo
Izdelava OPPN Grubence 1 – del se pripravlja po postopku, predpisanem z ZPNačrt, pri čemer je predvideni rok za pridobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za pridobitev mnenj 30 dni.
Kolikor bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, se upoštevajo tudi roki, določeni z Zakonom o varstvu okolja.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN Grubence 1 – del in strokovnih podlag zagotovi zainteresirani investitor na tem območju v sodelovanju z izvajalcem, Občina Postojna pa kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-5/2011
Postojna, dne 21. marca 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.