Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1022. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta, stran 2158.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) /ZLV-UPB3/ (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08), Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 12. redni seji dne 22. 3. 2012 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o prenehanju mandata člana občinskega sveta
1.
Občinski svet Občine Mirna Peč ugotavlja, da so v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za prenehanje mandata člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč Andreju Kastelicu, zaradi nastopa funkcije župana.
Mandat člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč preneha z dnem 22. marca 2012.
2.
Andreju Kastelicu z dnem 22. marec 2012 preneha tudi mandat predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, mandat predsednika Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, komunalo in gospodarske javne službe.
3.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2012-4
Mirna Peč, dne 22. marca 2012
Župan
Občine Mirana Peč
Andrej Kastelic l.r.