Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1020. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Mirna Peč, stran 2157.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 12. redni seji dne 22. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Mirna Peč
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: pravilnik) določa upravičence, pogoje, postopek in višino subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: subvencioniran prevoz pitne vode).
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: uporabniki), ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje. Voda se dostavlja na naslov stalnega prebivališča gospodinjstev.
3. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE
3. člen
Do subvencioniranega prevoza pitne vode je uporabnik upravičen pod pogojem, da vodo uporabi izključno za lastne potrebe.
4. člen
Občina subvencionira upravičencem iz 2. člena tega pravilnika del stroškov in sicer 60 % stroškov dostave pitne vode: subvencionirajo se stroški prevozov, ki jih opravljajo prostovoljna gasilska društva Občine Mirna Peč ali ustrezno opremljeni in usposobljeni izvajalci, ki storitev izvajajo po naročilu javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelji).
Dobavitelji lahko točijo pitno vodo le iz hidrantov na katerih so nameščeni merilniki iztočene vode, ki jih določi Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).
Subvencioniranje prevoza pitne vode ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti. Prav tako subvencioniranje ne pripada upravičencem, ki onemogočajo gradnjo javne komunalne infrastrukture, oziroma ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po njihovem zemljišču.
5. člen
Uporabnik naroča dobavo pitne vode neposredno pri dobavitelju in po prevzemu dobavitelju poravna znesek lastne udeležbe iz 4. člena tega pravilnika. Razliko do polne cene dobave pokriva Občina Mirna Peč iz proračuna.
6. člen
Uporabnik je dolžan dostavnemu vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka oziroma do mesta polnjenja.
Uporabnik je odgovoren za higienično neoporečen dovod vode do vodnjaka oziroma do mesta polnjenja ter za higiensko ustreznost vodnjaka oziroma mesta polnjenja.
7. člen
Dobavitelj lahko odvzem pitne vode opravi samo na za to določenih mestih po predhodno pridobljenem pisnem soglasju upravljavca in v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Mirna Peč. Odvzem vode se praviloma izvede na mestu, ki je najbližje uporabniku.
Dobavitelj mora o času in lokaciji odvzema ter količini odvzete vode voditi evidenco in o tem v dogovorjenem roku obveščati upravljavca.
Dobavitelj je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu ter v cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju.
Dobavitelj je dolžan uporabniku dostaviti vodo čim prej oziroma najkasneje v štiriindvajsetih urah po prejemu naročila.
8. člen
Cena za m3 dobavljene pitne vode za gospodinjstva se sprejme s sklepom Občinskega sveta Občine Mirna Peč.
Dobavitelji posredujejo upravljavcu sezname s točnimi naslovi naročnikov, s količino iztočene pitne vode, do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
Upravljavec za prodano pitno vodo izstavi račun dobavitelju.
Gasilska društva Občine Mirna Peč ali Komunala Novo mesto d.o.o. v imenu izvajalcev, ki storitev izvajajo po njenem naročilu, najkasneje do 10. dne v tekočem mesecu izstavijo Občini Mirna Peč račune za opravljene prevoze pitne vode in seznam upravičencev s količino dobavljene pitne vode po tem pravilniku za pretekli mesec. Računi na osnovi katerih se uveljavlja subvencija za upravičence iz 2. člena tega pravilnika se izstavijo v višini 60 % stroškov dobave vode in morajo vsebovati prilogo s podatki navedenimi v drugem odstavku tega člena.
Dobavitelji podatke o upravičencih do subvencioniranega prevoza pitne vode po tem pravilniku preverijo pri občinski upravi Občine Mirna Peč. Občina Mirna Peč v primeru dobave vode uporabniku, ki ni upravičen do subvencioniranega stroška dobave vode po tem pravilniku, neupravičen del računa zavrne.
4. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-14/2012-1
Mirna Peč, dne 23. marca 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.