Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 2. rebalans 2012, stran 2156.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 12. redni seji dne 22. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 2. rebalans 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 (Uradni list RS, št. 23/11 in 75/11) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         | Proračun leta|
|   |                     |     2012|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |                     |    v eurih|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 6.712.254,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 3.965.874,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 2.033.100,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček      | 1.867.970,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  116.650,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   48.480,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki              |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 1.932.774,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od   |  118.796,00|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.700,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni             |   6.900,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   1.700,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        | 1.802.678,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   13.540,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   6.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   7.540,00|
|   |neopredmetenih sredstev          |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   1.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   1.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 2.731.840,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     | 1.825.421,00|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  906.419,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 8.699.518,49|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  827.980,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  234.234,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   36.234,00|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  493.632,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   43.880,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve                |   20.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.190.107,62|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  215.929,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  687.880,00|
|   |gospodinjstvom              |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   77.441,00|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  208.857,62|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 6.020.647,45|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 6.020.647,45|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  660.783,42|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz.  |  632.408,42|
|   |os., ki niso prorač. upor.        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim   |   28.375,00|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    | –1.987.264,49|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          | 1.280.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 1.280.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje          | 1.280.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)       |   10.500,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   10.500,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   10.500,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  –717.764,49|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     | 1.269.500,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III. | 1.987.264,49|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |  810.118,65|
|   |12. PRETEKLEGA LETA            |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se za proračunsko leto 2012.
Št. 410-06/2010-50
Mirna Peč, dne 23. marca 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.