Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1016. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid, stran 2151.

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 13. seji dne 21. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 47/10) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Prijavitelj za posamezno aktivnost je lahko eden in za isto kulturno aktivnost pridobi sredstva le iz enega vira, ki ga zagotavlja proračun občine.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kulturna aktivnost, ki se lahko sofinancira je:
– koncert,
– predstava,
– razstava (študijska, tematska, skupinska, monografska …),
– proslava,
– okrogla miza ali
– druga prireditev, ki prispeva k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši ravni.«
3. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilu »direktor občinske uprave« doda »ali pooblaščeni delavec občinske uprave«.
4. člen
V tretji alineji prvega odstavka 17. člena se za besedo aktivnosti črta pika in doda besedilo: »(največ v višini 10 % od skupnih stroškov).«
5. člen
V 18. členu se črta pika in doda besedilo: »oziroma od 11. novembra preteklega leta do 10. novembra tekočega leta.«
6. člen
Črta se 19. člen.
7. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Merila za vrednotenje kulturnih aktivnosti so ovrednotena s točkami in so izhodišče za financiranje.
MERILA
+----------------------+-------------------+--------------------+
|           |  ŠTEVILO TOČK – |  ŠTEVILO TOČK –  |
|           |  PRIJAVITELJ JE |  PRIJAVITELJ JE  |
|           |  ORGANIZATOR  |   ORGANIZATOR  |
|           |          |  IN IZVAJALEC  |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|1. Vrsta kulturne   |          |          |
|aktivnost       |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– glasbena      |     10    |     25     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– gledališka     |     15    |     30     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– plesno-folklorna  |     10    |     35     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– likovna, fotografska|     5     |     15     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– literarna      |     10    |     20     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|2. Število      |          |          |
|nastopajočih,     |          |          |
|gostujočih na     |          |          |
|posameznem dogodku  |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– do 10        |     5     |     10     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– do 20        |     10    |     15     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– do 30        |     15    |     20     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– nad 30       |     20    |     25     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|3. Trajanje kulturne |          |          |
|aktivnosti (prijavi  |          |          |
|mora biti priložen  |          |          |
|natančen opis     |          |          |
|aktivnosti)      |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– poldnevna in manj  |     5     |     10     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– celodnevna     |     10    |     20     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– večdnevna      |     15    |     30     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|4. Raven kulturne   |          |          |
|aktivnosti      |          |          |
|(prepoznavnost,    |          |          |
|sodelovanje in    |          |          |
|vključevanje drugih  |          |          |
|društev, ugled)    |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– krajevna skupnost  |     5     |     10     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– občinska raven   |     10    |     15     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– medobčinska raven  |     15    |     20     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– državna raven    |     20    |     25     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– meddržavna raven  |     25    |     30     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|5. Predvideni delež  |          |          |
|zagotovljenih lastnih |          |          |
|(neproračunskih)   |          |          |
|sredstev       |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– nad 20 % do 40 %  |     10    |     10     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– nad 40 % do 70 %  |     20    |     20     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– nad 70 %      |     30    |     30     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|6. Etnografska,    |  od 10 do 30  |   od 10 do 30  |
|etnološka ali z    |          |          |
|drugačno vsebino   |          |          |
|pomembna dejavnost s |          |          |
|končnim izdelkom   |          |          |
|(izidom knjige,    |          |          |
|brošure, raziskovalnim|          |          |
|delom, fotografsko  |          |          |
|razstavo, filmom …)  |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|7. Tradicionalna   |          |          |
|prireditev, ki traja |          |          |
|zaporedoma:      |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– 4 leta       |     10    |     10     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– 5 do 8 let     |     20    |     20     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|– več kot 8 let    |     30    |     30     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
                                «
8. člen
V tretjem odstavku 20. člena se črta številka 60 in doda številka 80.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/10
Kobarid, dne 21. marca 2012
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.