Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1015. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrom in doktorjem v Občini Kobarid, stran 2150.

Na podlagi osemnajste alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 13. seji dne 21. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrom in doktorjem v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrom in doktorjem na območju Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina), določa upravičence, pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja, višino ter način dodelitve enkratne denarne nagrade.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
Enkratna denarna nagrada je namenjena spodbudi občanom občine za dokončanje dodiplomskega in podiplomskega študija.
II. UPRAVIČENCI
3. člen
V skladu s tem pravilnikom so upravičenci tisti, ki so si v okviru javnoveljavnih študijskih programov pridobili izobrazbo na dodiplomski in podiplomski stopnji:
(a) pred uvedbo smernic bolonjskega procesa:
– diplomanti visokošolskega strokovnega programa,
– diplomanti univerzitetnega programa,
– magistri znanosti,
– doktorji znanosti,
(b) po uvedbi smernic bolonjskega procesa:
– diplomanti visokošolskega strokovnega programa (1. bolonjska stopnja),
– diplomanti univerzitetnega programa (1. bolonjska stopnja),
– magistri stroke (2. bolonjska stopnja),
– doktorji znanosti (3. bolonjska stopnja).
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN POSTOPEK UVELJAVLJANJA
4. člen
Enkratno denarno nagrado lahko prejme upravičenec, ki:
– je pridobil javnoveljavno izobrazbo,
– je imel na dan izdaje javne listine prijavljeno stalno prebivališče v občini,
– mu je bila javna listina izdana po uveljavitvi tega pravilnika.
5. člen
(1) Pravico do enkratne denarne nagrade uveljavlja upravičenec tako, da odda vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga prejme na občinski upravi ali na spletni strani občine.
(2) Obvezne priloge k vlogi so:
– fotokopija javne listine, ki izkazuje javnoveljavno izobrazbo (v nadaljevanju: javna listina);
– v platno ali podoben material vezan izvod diplomske naloge, magistrskega dela ali doktorske disertacije;
– izjava, da se dovoli uporaba tiskanega izvoda v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin po pravilih Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin;
– potrdilo o stalnem prebivališču upravičenca na dan izdaje javne listine;
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa, na katerega želi upravičenec prejeti enkratno denarno nagrado.
(3) Diplomantom študijskih smeri, ki se ne zaključijo z izdelavo diplomske naloge, jim le te ni potrebno priložiti.
(4) Obvezne priloge iz prejšnjega odstavka ostanejo v lasti občine.
(5) Občinska uprava lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih le-ti vodijo v skladu z zakonom. V primeru, da se ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
6. člen
(1) Vlogo upravičenci vložijo na občinski upravi osebno ali po pošti. Upravičenci z vloženo vlogo zaprosijo za enkratno denarno nagrado najkasneje v treh mesecih od izdaje javne listine.
(2) Če upravičenci oddajo nepopolno vlogo ali če občinska uprava za izdajo odločbe potrebuje še druge podatke, lahko upravičence pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti ali telefonu. O tem se napiše uradni zaznamek in določi rok za dopolnitev.
(3) Po preteku roka iz prvega in drugega odstavka tega člena se vlogo s sklepom zavrže kot prepozno.
7. člen
(1) O pravici do enkratne denarne nagrade odloči občinska uprava z odločbo, ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Odločbo se vroči upravičencu, kot to določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Upravičenec, ki je dokončal študij na 1. in na 2. bolonjski stopnji, je do denarne nagrade upravičen samo enkrat.
IV. VIŠINA IN NAČIN DODELITVE
8. člen
(1) Sredstva za dodelitev enkratne denarne nagrade se zagotovijo v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
(2) Višino enkratne denarne nagrade določi Občinski svet občine s sklepom na predlog Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
(3) Občina praviloma trikrat letno objavi termin srečanja upravičencev do enkratne denarne nagrade, ki se objavi na spletni strani občine, upravičence, ki so oddali vlogo pa se pisno pozove k udeležbi. Na srečanju upravičenci na kratko predstavijo svoj življenjepis, naslov in vsebino diplomske naloge, magistrskega dela ali doktorske disertacije, razen v kolikor se študijska smer ne zaključi z izdelavo diplomske naloge. Predstavitev je za upravičence obvezna.
(4) Občina nakaže znesek enkratne denarne nagrade iz drugega odstavka tega člena po pravnomočnosti odločbe in v roku 30 dni od obvezne predstavitve na srečanju iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Če se ugotovi, da je upravičenec prejel enkratno denarno nagrado na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dodelitve dalje.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2012
Kobarid, dne 21. marca 2012
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.