Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1009. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2011, stran 2138.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 13. redni seji dne 23. 3. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2011.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2012-5
Gornji Petrovci, dne 26. marca 2012
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.