Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1007. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju april–junij 2012, stran 2135.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 100. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 10. redni seji dne 14. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju april–junij 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2011 (Uradni list RS, št. 94/10); v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      | april–junij|
|   |                      |    2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  2.071.149|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.771.099|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.321.719|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.140.386|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   113.077|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   68.256|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   449.380|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   212.288|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     523|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   218.453|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   18.116|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   11.042|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     180|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   10.862|
|   |neopredmetenih sredstev          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |     450|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     450|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   288.558|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   287.572|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|     986|
|   |iz proračuna Evropske unije        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  2.215.863|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   844.663|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   156.129|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev         |   24.573|
|   |za socialno varnost            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   629.917|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   26.185|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    7.859|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   548.485|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   371.722|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   27.573|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   143.981|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   791.638|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   791.638|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   31.077|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi proračunskim  |   31.077|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  –144.714|
|   |II.)                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin         |      |
|   |iz naslova privatizacije          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE(500)             |   160.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   160.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   160.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   75.719|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   75.719|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   75.719|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE SREDSTEV             |   –60.433|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   84.281|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   144.714|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |      |
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   4206,83|
+------+-------------------------------------------+------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 160.000 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2012 dalje.
Št. 410-0009/2011-2
Črna na Koroškem, dne 23. marca 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.