Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1004. Odlok o koncesiji za pomoč na domu v Občini Borovnica, stran 2129.

Na podlagi 2. člena Odloka o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 45/00, v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in popravki 23/07 in 41/07), Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04) ter 16. členom Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 11. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o koncesiji za pomoč na domu v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopke podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina Borovnica, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe pomoči na domu na območju Občine Borovnica.
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o socialnem varstvu in tem odloku in je na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe.
Uporabniki so upravičenci do socialne oskrbe na domu, opredeljeni v odloku, ki ureja organiziranje pomoči na domu v Občini Borovnica, ki imajo na območju Občine Borovnica stalno prebivališče.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je:
– gospodinjska pomoč, kamor sodi: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje posode, vzdrževanje stanovanjskega prostora, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje, kurjava, druga dela po dogovoru;
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi: pomoč pri oblačenju, pomoč pri umivanju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: družabništvo, preprečevanje osamljenosti, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo pomoči družini na domu na območju Občine Borovnica lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– da izpolnjuje pogoje po glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je predmet koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
5. člen
Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena in sicer:
– izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju, ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil izvajalce v skladu s standardi in normativi,
– izračun cene storitve, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,
– program dela izvajanja storitve,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1 % od ocenjene vrednosti storitve.
Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti najmanj naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani,
– bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:
BON-2 za gospodarske družbe,
BON-2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava,
BON-1/SP za samostojne podjetnike,
– izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti,
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih in prostorih, ali izjavo, da hipoteke ne obstajajo,
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih.
Če ponudnik posluje krajši čas, kot je naveden v prvi alineji prejšnjega odstavka, mora priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Če iz priložene zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka za prijavo na razpis (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube).
Koncedent lahko v razpisu določi še druga dokazila, ki jih mora koncesionar priložiti kot dokaz o izpolnjevanju pogojev.
IV. MERILA ZA IZBOR
6. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– orientacijska cena – urna postavka,
– ponudba drugih storitev socialnega servisa,
– reference ponudnika.
Orientacijska cena za efektivno uro: do 60 točk.
Orientacijska cena mora vsebovati naslednje kalkulativne elemente: stroške dela in stroške blaga in storitev ločeno.
Največ (60 točk) dobijo ponudniki z najnižjo ceno efektivne ure storitve. Ostali ponudniki dobijo manjše število točk po formuli:
Število točk = (Najnižja cena x 60)/cena ponudnika.
Ponudba drugih storitev socialnega servisa: do 5 točk.
Za vsako dodatno storitev izven javne službe, 1 točka.
Reference ponudnika: do 5 točk.
Upoštevajo se pozitivne reference, pisne in potrjene s strani pravnih oseb, za katere izvajalec opravlja javno službo pomoč na domu. Na vsakem pisnem potrdilu mora biti navedena kontaktna oseba s telefonsko številko. Vsaka referenca je 1 točka.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE
7. člen
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– vrsto, opis in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– predvideni začetek in čas opravljanja koncesije,
– pogoje, ki jih mora ponudnik izpolnjevati,
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija,
– navedbo obsega ali števila koncesij,
– uporabnike storitev, za katere se razpisuje koncesija,
– način financiranja storitev, ki je predmet koncesije,
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o izpolnjevanju sposobnosti za izvajanje storitev,
– merila za izbiro ponudnika,
– rok za prijavo na javni razpis,
– čas odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– navedbo organa, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa,
– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje storitve.
8. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od treh tednov.
9. člen
Če se na javni razpis ne prijavi noben ponudnik, ali če nobena ponudba ni pravočasna, popolna in ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, da javni razpis ni uspel. Javni razpis se lahko ponovi v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje sklepa o neuspelem javnem razpisu.
10. člen
Za pregled in ocenjevanje ponudb imenuje župan tričlansko komisijo za koncesije, od katere mora biti vsaj en član, predsednik komisije, zaposlen pri koncedentu.
11. člen
Komisija odpre prispele ponudbe v roku 10 dni po preteku roka za prijavo na javni razpis.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu.
Za vsako ponudbo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Ponudbe, ki niso pravočasne ali niso popolne ali ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.
O vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna, pridobi komisija mnenje Socialne zbornice Slovenije. Zbornica mora mnenje dati v 20 dneh od prejema pisne zahteve, sicer komisija pripravi predlog podelitve koncesije brez tega mnenja.
12. člen
Komisija najkasneje v roku 60 dni po prejemu predpisanih mnenj in soglasij pregleda in oceni popolne ponudbe po kriterijih in merilih iz javnega razpisa, ter pripravi predlog za podelitev koncesije.
Občinska uprava o vseh ponudnikih za določeno krajevno območje izvajanja javne službe pomoč na domu izda eno odločbo, s katero podeli koncesijo najugodnejšemu ponudniku.
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Stranke v upravnem sporu so lahko le ponudniki, ki so bili stranke v postopku izdaje odločbe.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE
13. člen
Koncedent po vročitvi odločbe o koncesiji pripravi predlog pogodbe o koncesiji, ki ga pošlje koncesionarju v roku 30 dni od vročitve odločbe.
Koncedent in koncesionar uskladita vsebino pogodbe o koncesiji v skladu s pogoji, ki so bili objavljeni na razpisu, in jo podpišeta v roku 60 dni od vročitve odločbe o koncesiji.
Če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom, koncedent z odločbo odvzame koncesijo.
Koncesionar mora začeti z izvajanjem javne službe v roku določenem v koncesijski pogodbi.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo desetih let. Koncesija se lahko podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Koncesijska pogodba se lahko podaljša samo enkrat.
S pogodbo o koncesiji, koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– vrsto, obseg in ceno storitve, ki je predmet koncesije,
– pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodbe,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje storitev, ki so predmet koncesije,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o tekočem opravljanju storitev, ki so predmet koncesije,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– rok za odpoved koncesije,
– pogoje in način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora na izvajanjem koncesijske pogodbe,
– druge določbe pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
15. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– z odvzemom koncesije, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter pogodbo o koncesiji,
– na podlagi odpovedi s 6-mesečnim odpovednim rokom.
16. člen
Koncedent lahko na koncesionarjev predlog ali v sporazumu z njim prenese koncesijo na drugo osebo, ki ima koncesijo za opravljanje javne službe, ki je predmet koncesije, in če je iz okoliščin mogoče sklepati, da bo prevzemnik izvajal javno službo skladno s predpisi in koncesijsko pogodbo.
Koncedent prenese koncesijo tako, da novemu koncesionarju izda odločbo o podelitvi koncesije in razveljavi prejšnjo odločbo. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
Koncesija se prenese pod enakimi pogoji, kot je bila podeljena prvemu koncesionarju, za preostali čas trajanja koncesije.
Novi koncesionar sklene po dokončnosti odločbe iz drugega odstavka tega člena koncesijsko pogodbo s koncedentom.
17. člen
Izvajanja koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.
VII. PLAČILO KONCESIONARJU
18. člen
Sredstva za plačilo storitve pomoč na domu se zagotavljajo iz proračunskih sredstev in iz plačil upravičencev ali drugih zavezancev v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi.
V primeru plačila storitve na podlagi zakona iz proračuna koncedent koncesionarju zagotavlja sredstva za stroške storitve v skladu z zakonom in predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Sredstva za plačilo storitve se zagotovijo glede na vrsto in obseg storitve.
19. člen
K ceni storitve daje soglasje Občinski svet Občine Borovnica na podlagi predloga koncesionarja.
VIII. POROČANJE KONCESIONARJA
20. člen
Koncesionar je dolžan sprotno pisno poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili vplivati na izvajanje storitve, kot so pomembnejše kadrovske spremembe, nepredvideni dogodki, nesreče in podobno.
Koncesionar je dolžan enkrat letno, do konca februarja, koncedentu predložiti letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila, ki se nanašajo na izvajanje storitve.
Če koncesionar poleg storitve, za katero mu je bila podeljena koncesija, izvaja tudi druge storitve ali dejavnosti, za katere je registriran, je dolžan upoštevati predpise o računovodstvu in ločeno spremljati poslovanje in izkaz izida poslovanja javne službe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem začetka izvajanja koncesije, se ta preneha izvajati na podlagi neposredne pogodbe, sklenjene s Centrom za socialno delo Vrhnika.
Z dnem začetka izvajanja koncesije mora koncedent prevzeti delavce, ki so zaposleni za isti program za nedoločen čas na Centru za socialno delo Vrhnika.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0016/2012
Borovnica, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.