Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1002. Uredba o spremembah Uredbe o požarni taksi, stran 2127.

Na podlagi 59. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o požarni taksi
1. člen
V Uredbi o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06) se v drugem odstavku 7. člena besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Požarna taksa se vplača do 15. v mesecu za pretekli mesec na prehodni davčni podračun, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.«.
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obračun požarne takse se pošlje vsak mesec, do 15. v mesecu za pretekli mesec, pristojnemu davčnemu uradu. Zavarovalnica mora pristojnemu davčnemu uradu predložiti obračun požarne takse ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžna plačati takso ali ne. Obračun požarne takse se pripravi po posameznih zavarovalnih vrstah in višini vplačanih zavarovalnih premij.«.
3. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek zavarovalnica, če:
– obračunava požarno takso v nasprotju z določbami 4., 5. in 6. člena te uredbe;
– najpozneje do 15. dne v mesecu ne plača požarne takse za pretekli mesec (7. člen te uredbe);
– ne predloži pristojnemu davčnemu uradu obračuna požarne takse za pretekli mesec (8. člen te uredbe).
Z globo 500 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-4/2012
Ljubljana, dne 29. marca 2012
EVA 2012-1911-0010
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost