Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

924. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke, stran 2000.

Na podlagi prve, druge, četrte in pete alineje prvega odstavka 50. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
1. člen
V Pravilniku o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 105/08 in 100/10) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta pravilnik določa način, vsebino in obliko označevanja ter način pritrjevanja identifikacijskih oznak na eksplozive v skladu z Direktivo Komisije 2008/43/ES z dne 4. aprila 2008 o vzpostavitvi sistema za identifikacijo in sledljivost eksplozivov za civilno uporabo v skladu z Direktivo Sveta 93/15/EGS (UL L št. 94 z dne 5. 4. 2008, str. 8), spremenjeno z Direktivo Komisije 2012/4/EU z dne 22. februarja 2012 o spremembi Direktive 2008/43/ES o vzpostavitvi sistema za identifikacijo in sledljivost eksplozivov za civilno uporabo v skladu z Direktivo Sveta 93/15/EGS (UL L št. 50 z dne 23. 2. 2012, str. 18).«.
2. člen
V 57. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pri izdelkih, ki so premajhni za namestitev informacij iz prve in druge alineje 1. točke in iz 2. točke drugega odstavka tega člena, ter izdelkih, pri katerih namestitev identifikacijske oznake tehnično ni mogoča zaradi njihove oblike ali zasnove, se identifikacijska oznaka namesti na vsako najmanjšo enoto embalaže. Vsaka najmanjša enota embalaže mora biti zapečatena.
(5) Vžigalne kapice in ojačevalci eksplozije, za katere velja izjema iz prejšnjega odstavka, se trajno in lahko berljivo označijo z informacijami iz prve in druge alineje 1. točke drugega odstavka tega člena. Na najmanjši enoti embalaže se navede število vsebovanih vžigalnih kapic in ojačevalcev eksplozije.
(6) Detonacijske vrvice, za katere velja izjema iz četrtega odstavka tega člena, se označijo z identifikacijsko oznako na motku ali tuljavi ter, kadar je mogoče, na najmanjši enoti embalaže.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se v napovednem stavku besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »druge alineje 1. točke drugega odstavka tega člena«.
3. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
(vžigalne kapice)
(1) Identifikacijska oznaka za vžigalne kapice je sestavljena iz samolepilne etikete ali neposrednega natisa ali žiga na ohišju detonatorja. Pripadajoča etiketa se namesti na vsako kaseto detonatorjev.
(2) Namesto identifikacijske oznake iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi pasivno inertno elektronsko tablico, pritrjeno na vsak detonator, in pripadajočo tablico za vsako kaseto detonatorjev.«.
4. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»63. člen
(netilke in ojačevalci eksplozije)
(1) Identifikacijska oznaka za netilke in ojačevalce eksplozije je sestavljena iz samolepilne etikete ali neposrednega natisa na netilki ali ojačevalcu eksplozije. Pripadajoča etiketa se namesti na vsako kaseto netilk in ojačevalcev eksplozije.
(2) Namesto identifikacijske oznake iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi pasivno inertno elektronsko tablico, pritrjeno na vsako netilko in ojačevalec eksplozije, ter pripadajočo tablico za vsako kaseto netilk in ojačevalcev eksplozije.«.
5. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(detonacijske vrvice)
(1) Identifikacijska oznaka za detonacijske vrvice je sestavljena iz samolepilne etikete ali neposrednega natisa na vžigalni tuljavi. Identifikacijska oznaka se namesti na vsakih pet metrov na zunanjem ovoju vrvice ali na ekstrudiranem plastičnem notranjem sloju tik pod zunanjim vlaknom vrvice. Pripadajoča etiketa se namesti na vsako kaseto detonacijske vrvice.
(2) Namesto identifikacijske oznake iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi pasivno inertno elektronsko tablico, vstavljeno v detonacijsko vrvico, in pripadajočo tablico za vsako kaseto detonacijske vrvice.«.
6. člen
V prvem odstavku 67. člena se na koncu 2. točke pika nadomesti s podpičjem ter se dodajo nove 3., 4. in 5. točka, ki se glasijo:
»3. vžigalne vrvice, pri katerih gre za neeksplozivne vžigalne naprave;
4. počasi goreče vžigalne vrvice, sestavljene iz jedra iz drobnozrnatega črnega smodnika, ki ga obdaja prožna tkanina z enim ali več zunanjimi zaščitnimi ovoji, ki pri vžigu gorijo pri vnaprej določeni hitrosti brez zunanjega eksplozivnega učinka;
5. perkusijske kapice, ki so sestavljene iz kovinske ali plastične kapice z majhno količino primarne eksplozivne mešanice, ki se vžge pri udarcu, ter se uporabljajo kot vžigalni elementi v nabojih za ročno strelno orožje ali v perkusijskih netilkah za pogonske polnitve.«.
7. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»91. člen
(prehodno obdobje)
(1) Določbe 57. do 66. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 5. aprila 2013.
(2) V evidencah iz 84. člena tega pravilnika se podatek o identifikacijski oznaki (kodi) začne obdelovati 5. aprila 2015.«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-68/2012
Ljubljana, dne 28. marca 2012
EVA 2012-1711-0013
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost