Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

923. Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, stran 1998.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena ter za izvrševanje četrtega odstavka 40. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določi način izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, tarifa, imenovanje in sestava komisij, postopek preverjanja znanja, postopek in merila priznavanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, izdajo potrdil o opravljenem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju ter preizkusu znanja varnostnega osebja.
(2) Za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja se uporabljajo predpisi, ki urejajo izobraževanje odraslih, za pogoje in postopek preverjanja in potrjevanja znanj in spretnosti pa se uporabljajo predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, razen če predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, ne določajo drugače.
2. člen
(strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje)
(1) Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja po tem pravilniku pomeni:
– strokovno usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,
– obdobno strokovno izpopolnjevanje in
– strokovno izpopolnjevanje.
(2) S strokovnim usposabljanjem za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije kandidati usvojijo znanje in spretnosti za opravljanje del in nalog varnostnega osebja ter se pripravijo na preizkus strokovne usposobljenosti.
(3) Z obdobnim strokovnim izpopolnjevanjem varnostno osebje posodablja in osveži znanje, se seznani z novostmi na področju varovanja in zakonodaji ter pripravi na obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.
(4) S strokovnim izpopolnjevanjem varnostno osebje poglablja in razširja strokovno znanje, spremlja strokovni razvoj poklicnega področja in se pripravi na preizkus strokovne usposobljenosti.
(5) Varnostnemu osebju, ki je usposobljeno za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za ostale vrste dela, če opravi obdobno strokovno izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj, varnostni tehnik.
3. člen
(prijava na usposabljanje)
(1) Nosilec javnega pooblastila za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja (v nadaljnjem besedilu: organizator usposabljanja) objavi termine za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje) na svojih spletnih straneh najmanj 60 dni pred datumom, določenim za začetek usposabljanja, izjemoma pa jih lahko uskladi s potrebami kandidatov. Organizator usposabljanja za vsak program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja vsaj enkrat letno določi rok za usposabljanje. Roki za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se objavijo v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) Organizator usposabljanja zagotovi, da je prijave za usposabljanje mogoče sprejeti po elektronski pošti na njegov elektronski naslov.
(3) Prijavo kandidata za usposabljanje vloži odgovorna oseba imetnika licence, ki napoti kandidata na usposabljanje, ali kandidat sam pri organizatorju usposabljanja najmanj osem dni pred datumom, določenim za začetek usposabljanja.
(4) Prijava kandidata mora vsebovati njegovo osebno ime, rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva), stalno oziroma začasno prebivališče (ulica s hišno številko, kraj in poštna številka), kontaktne podatke (telefon oziroma elektronski naslov) in njegov podpis.
(5) Organizator usposabljanja razporedi kandidata na usposabljanje ter ga obvesti o datumu, uri, kraju in trajanju usposabljanja.
(6) Za prijavo, organizacijo, izvedbo, stroške in postopek obdobnega strokovnega izpopolnjevanja ter obdobnega preizkusa strokovne usposobljenosti se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo usposabljanje in izpopolnjevanje.
4. člen
(udeležba na usposabljanju)
(1) Kandidat uspešno zaključi usposabljanje, če se udeleži najmanj 80 odstotkov predvidenih ur usposabljanja za posamezen predmet, določen s programom strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja.
(2) Organizator usposabljanja vodi evidenco prisotnosti kandidata na usposabljanju, na podlagi katere se ugotavlja udeležba na usposabljanju. Na podlagi njegove zahteve, se kandidatu izda potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
(3) Potrdilo vsebuje kandidatovo osebno ime, rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva), stalno oziroma začasno prebivališče (ulica s hišno številko, kraj in poštna številka), evidenčno številko, čas in kraj izvedbe usposabljanja ter podpis odgovorne osebe in žig organizatorja usposabljanja.
5. člen
(preizkus strokovne usposobljenosti)
(1) Usposobljenost kandidata po programih strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije se preveri s postopkom preverjanja in potrjevanja teh kvalifikacij, ki poteka v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) Usposobljenost kandidata po programih strokovnega izpopolnjevanja ali obdobnega strokovnega izpopolnjevanja se preveri s preizkusom strokovne usposobljenosti.
(3) Za postopek in obveščanje kandidata o roku in kraju preizkusa strokovne usposobljenosti se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(4) Pri preizkusu strokovne usposobljenosti kandidata po programih strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in po programih strokovnega izpopolnjevanja ali obdobnega strokovnega izpopolnjevanja se upoštevajo vsebine posameznega poklicnega standarda, kataloga strokovnih znanj in spretnosti ter programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja.
6. člen
(komisija za preizkus strokovne usposobljenosti)
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti v programih strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije se opravi pred komisijo za preverjanje in potrjevanje, ki je imenovana v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) Preizkus strokovne usposobljenosti v programih strokovnega izpopolnjevanja in obdobnega izpopolnjevanja se opravi pred komisijo, ki jo imenuje ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: komisija ministrstva). Vanjo se lahko imenujejo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za člane komisij v skladu s posameznim programom usposabljanja.
(3) Organizator usposabljanja za vsak posamezen preizkus zaprosi ministrstvo za imenovanje komisije ministrstva.
(4) Posameznemu članu komisije ministrstva za izvedbo preizkusa strokovne usposobljenosti pripada za vsakega kandidata plačilo za delo in povrnitev stroškov, povezanih z delom v komisiji, v skladu z veljavnim programom strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja.
(5) Kandidate za člane komisije ministrstva s sklepom imenuje minister, pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister), za pet let in so lahko ponovno imenovani.
7. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki ni uspešno opravil postopka za preverjanje ali potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije, lahko vloži ugovor v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa v programih strokovnega izpopolnjevanja ali obdobnega strokovnega izpopolnjevanja, lahko pri organizatorju vloži ugovor, o katerem odloči komisija, ki jo imenuje minister, s smiselno uporabo predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
8. člen
(potrdila)
(1) Izvajalec postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki je vpisan v register izvajalcev pri Državnem izpitnem centru, kandidatu po končanem postopku preverjanja in potrjevanja izda certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus strokovne usposobljenosti v programih strokovnega izpopolnjevanja in obdobnega strokovnega izpopolnjevanja, organizator usposabljanja izda potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.
(3) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje kandidatovo osebno ime, rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva), stalno oziroma začasno prebivališče (ulica s hišno številko, kraj in poštna številka), čas in kraj udeležbe na usposabljanju, čas in kraj opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti, podpis odgovorne osebe organizatorja usposabljanja in predsednika komisije ter žig organizatorja usposabljanja.
(4) Organizator usposabljanja potrdilo iz prejšnjega odstavka pošlje kandidatu najkasneje v osmih delovnih dneh od opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti.
9. člen
(izvajanje programov usposabljanja)
(1) Organizator usposabljanja izvaja usposabljanje v prostorih, ki izpolnjujejo pogoje, določene s programi strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja (v nadaljnjem besedilu: programi usposabljanja) in jih po pregledu odobri ministrstvo.
(2) Strokovni delavci, ki pri organizatorju usposabljanja vodijo usposabljanje, osebe, ki pri organizatorju usposabljanja odločajo v upravnem postopku, predavatelji, člani komisij in drugi strokovni delavci, ki pri organizatorju usposabljanja skrbijo za izvajanje usposabljanja, se morajo udeležiti usposabljanja, ki ga v zvezi z izvajanjem javnega pooblastila organizira ministrstvo, ter poznati vsebine posameznega programa usposabljanja.
10. člen
(poročanje o izvajanju usposabljanja)
(1) Poročilo, s katerim organizator usposabljanja v skladu z zakonom poroča ministrstvu, vsebuje podatke o izvajanju posameznih programov usposabljanja (čas in kraj izvedbe posameznega usposabljanja, število udeležencev tega usposabljanja in število tistih, ki so uspešno opravili preizkus strokovne usposobljenosti, osebno ime izvajalca tega usposabljanja ter osebno ime članov komisij, ki so opravili preizkuse strokovne usposobljenosti oziroma izvajali postopke preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije). Organizator usposabljanja po potrebi v poročilo vpiše tudi posebnosti pri izvajanju programov usposabljanja in preverjanju strokovne usposobljenosti.
(2) Na zahtevo ministrstva organizator usposabljanja izdela tudi tekoče oziroma vmesno poročilo o izvajanju javnih pooblastil.
11. člen
(priznavanje usposabljanja)
Kandidatu, ki je končal drug izobraževalni program ali program usposabljanja ali ima pridobljeno poklicno kvalifikacijo, ki po vsebini, zahtevnosti in obsegu delno ali v celoti zajema vsebine kataloga in programa usposabljanja za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo iz zasebnega varovanja, se lahko prizna usposabljanje v skladu s tem pravilnikom.
12. člen
(postopek za priznavanje usposabljanja)
(1) Postopek priznavanja usposabljanja obsega oddajo vloge za priznavanje, obravnavo vloge in izdajo odločbe.
(2) Postopek priznavanja usposabljanja se začne na podlagi vloge kandidata, poslane organizatorju usposabljanja. Postopek vodi oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka.
(3) Vloga za priznavanje usposabljanja vsebuje:
– osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov začasnega oziroma stalnega prebivališča kandidata (ulica s hišno številko, kraj in poštna številka),
– fotokopijo spričevala, diplome in drugih dokazil o uspešno zaključenem izobraževalnem programu, programu usposabljanja ali pridobitvi poklicne kvalifikacije ter o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo dokazil, iz katerih so razvidni vsebina, potek in trajanje (število ur) posameznega predmeta ter dokazilo o uspešno zaključenem predmetu,
– plačilo upravne takse v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse,
– lastnoročni podpis kandidata.
(4) Organizator usposabljanja lahko v postopku pridobi brezplačno mnenje reprezentativnega združenja. To združenje lahko izda mnenje v petnajstih dneh, sicer se odloča brez njega. Organizator usposabljanja ni vezan na mnenje reprezentativnega združenja.
(5) Organizator usposabljanja primerja pridobljene spretnosti in znanja ter delovne izkušnje kandidata z vsebino kataloga in programa usposabljanja za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo iz zasebnega varovanja ter z odločbo v upravnem postopku odloči, da se usposabljanje:
– prizna v celoti,
– delno prizna in se kandidat napoti na usposabljanje, v katerem pridobi manjkajoče spretnosti in znanja ali
– ne prizna.
(6) Organizator usposabljanja odloči, kateri predmeti iz programa usposabljanja se kandidatu priznajo in odločitev podrobno obrazloži. V primeru, da se usposabljanje delno prizna, se določi predmete, za katere mora kandidat opraviti usposabljanje.
(7) Organizator usposabljanja, ki v celoti prizna usposabljanje, kandidata napoti na obvezni preizkus strokovne usposobljenosti. Kandidata, ki se mu usposabljanje delno prizna, se na preizkus strokovne usposobljenosti napoti po opravljenem obveznem usposabljanju. Poleg preizkusa strokovne usposob­ljenosti se kandidata v primerih, ko tako zahteva zakon, napoti na pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Organizator usposabljanja odločbo o priznavanju usposabljanja v osmih dneh posreduje ministrstvu.
(8) Kandidat, ki se mu usposabljanje delno prizna, plača za udeležbo na usposabljanju sorazmerni del stroškov glede na število ur, določenih s programom usposabljanja.
13. člen
(merila za priznavanje usposabljanja)
(1) Usposabljanje se prizna v celoti, če pridobljene spretnosti, znanja in delovne izkušnje kandidata po vsebini, zahtevnosti in obsegu v celoti zajemajo vsebine kataloga in programa usposabljanja za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja zasebnega varovanja in od izobraževanja, usposabljanja ali pridobitve poklicne kvalifikacije ni preteklo več kot pet let.
(2) Usposabljanje se delno prizna, če pridobljene spretnosti, znanja in delovne izkušnje kandidata po vsebini, zahtevnosti in obsegu delno zajemajo vsebine kataloga in programa usposabljanja za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo iz zasebnega varovanja ali če je od izobraževanja, usposabljanja ali pridobitve poklicne kvalifikacije, preteklo več kot pet let.
(3) Organizator usposabljanja pri odločanju o priznavanju usposabljanja upošteva:
– dejstvo, da je program usposabljanja oziroma izobraževanja javno veljaven,
– vsebine predmetnika oziroma učnega načrta,
– vsebine in zahtevnost predmetov ter uspešnost preizkusa znanja,
– čas trajanja usposabljanja oziroma izobraževanja,
– dejstvo, da je kandidat samo obiskoval usposabljanje oziroma izobraževanje, ne pa tudi, da je bilo njegovo znanje preverjeno in kako je bilo preverjeno in
– dejstvo, da se ne da na podlagi dokazil ugotoviti ali pridobljene spretnosti, znanja in delovne izkušnje kandidata ustrezajo zahtevam kataloga in programa usposabljanja za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo iz zasebnega varovanja.
14. člen
(tarifa)
(1) Za izračun udeležbe v programu usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti se višina denarnega prispevka (tarifa) določi v programu usposabljanja s točkami glede na število ur, zahtevnost programa in uporabo posebnih učnih pripomočkov. Vsota točk se pomnoži z vrednostjo točke.
(2) Minister s cenikom določi vrednost točke.
15. člen
(evidenca usposabljanja)
Pri vodenju evidence, ki jo v skladu z zakonom vodi organizator usposabljanja, se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo področje izobraževanja odraslih in nacionalne poklicne kvalifikacije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(usposabljanje po prejšnjih programih usposabljanja)
(1) Varnostnikom, ki so opravili usposabljanje za varnostnika pred 1. 1. 2009 in še niso opravili usposabljanja za opravljanje intervencije ali varovanje javnih zbiranj, se usposabljanje za ta dela prizna, ko opravijo obdobno strokovno izpopolnjevanje.
(2) Varnostnim menedžerjem, ki so opravili usposabljanje za varnostnega menedžerja pred 13. 12. 2011 ter še niso imeli pravice uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika, se ta pravica prizna, ko opravijo obdobno strokovno izpopolnjevanje.
(3) Kandidati, ki so se pričeli usposabljati pred uveljavitvijo tega pravilnika, končajo usposabljanje po Pravilniku o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08, 17/11, 64/11, 81/11, 101/11, 8/12, 12/12) in Pravilniku o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08, 17/11, 64/11, 81/11, 101/11, 8/12, 12/12).
(4) Sklep o imenovanju članov komisije ministrstva, izdan na podlagi Pravilnika o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08, 17/11, 64/11, 81/11, 101/11, 8/12, 12/12), ostane v veljavi.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08, 17/11, 64/11, 81/11, 101/11, 8/12, 12/12) in Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08, 17/11, 64/11, 81/11, 101/11, 8/12, 12/12) ter programi usposabljanja, določeni na njuni podlagi.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2012/20
Ljubljana, dne 16. marca 2012
EVA 2012-1711-0004
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost