Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012

Kazalo

917. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Glazija (skrajšani postopek), stran 1981.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Glazija (skrajšani postopek)
1
Ocena stanja in razlogi za pripravo PA
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površina za mestotvorne centralne dejavnosti znotraj ureditvenega območja katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS, št. 31-1481/84, Uradni list SRS, št. 27-1412/90, Uradni list RS, št. 23-901/91, Uradni list RS, št. 23-902/91, Uradni list RS, št. 69-2542/93, Uradni list RS, št. 49/95, Uradni list RS, št. 45/96, Uradni list RS, št. 78/01, Uradni list RS, št. 54/02, Uradni list RS, št. 110/02, Uradni list RS, št. 113/04, Uradni list RS, št. 91/05, Uradni list RS, št. 112/06).
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju: PA) je izražen interes podjetja ENDOMED, specialističnega ambulantnega diagnostičnega centra, da zagotovi možnosti za prostorski razvoj svoje dejavnosti, ki se nahaja v območju identične rabe, torej ob Splošni bolnišnici Celje. Ker zgolj nadomestitev obstoječih objektov, kot jo predvideva prostorski akt ni dovolj, na pobudo uporabnika pristopamo k izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
2
Območje PA
Območje obravnave obsega zemljišča s parcelnimi številkami 608/17, 615/3 ter objekt *222, vse k.o. Ostrožno.
Območje obravnave je v fazi izdelave dokumenta mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3
Način pridobitve strokovnih rešitev
Prostorski načrtovalec v skladu z veljavnimi normativi izdela najmanj dve variantni rešitvi, ki upoštevajo faznost izgradnje in umestitev objektov.
4
Roki za pripravo PA
Spremembe prostorskega akta se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, zato v skladu s 53. in 54. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO-1B) potekajo po skrajšanem postopku. Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice in mnenja v 15 dneh.
5
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PA
Nosilci urejanja prostora:
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– ZVKDS, OE Celje, Glavni trg 1.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PA
Pripravo sprememb in dopolnitev PA financira naročnik, podjetje ENDOMED d.o.o., Ipavčeva 15, Celje, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje za prostorsko načrtovanje.
7
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2010
Celje, dne 7. marca 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost