Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012

Kazalo

916. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Golovec GOJ - 5, stran 1980.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Golovec GOJ - 5
1
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PA
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površina za stanovanjske in dopolnilne, športno rekreativne in sejemske dejavnosti znotraj ureditvenega območja katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Dolgo polje in CRC Golovec (Uradni list SRS, št. 14/86, 7/90, Uradni list RS, št. 2/96, 57/98, 69/02, 43/08, 22/11). Podrobnejša raba se je skozi različne spremembe in dopolnitve spreminjala, območje je z zadnjo spremembo prostorskega akta opredeljeno kot območje hotela z manipulativnimi površinami. Zaradi bližine mestnega središča in zaradi dobre prometne povezanosti je območje ena izmed mestotvornih lokacij v celoti, tako po potencialu programa, kot tudi možnih gabaritih. Nedefiniranost mogočih posegov pomeni zastoj v razvoju območja, zato je potrebno izdelati nov izvedbeni prostorski akt, občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN).
Strokovne podlage, ki so bile izdelane v letu 2011, za območje predvidevajo gradnjo poslovno stanovanjskih objektov kot povezovalne grajene strukture med dvema območjema – območjem stanovanjskih stolpnic in območjem rekreativne, poslovne ter sejemske dejavnosti.
2
Predmet, programska izhodišča in namen
(1) Predmet OPPN za navedeno območje je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti ter vzdrževanje objektov in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
Eden izmed kriterijev za načrtovanje je prometna ureditev, ki mora zagotoviti dostopnost območja, hkrati pa z definiranim obsegom ne sme poslabšati trenutnih razmer. Predvidena je rekonstrukcija in mogoča preureditev stare Dečkove ceste z namenom smiselne zaokrožitve zemljišč.
(2) Pri načrtovanju nove prostorske ureditve je potrebno upoštevati obstoječo gradnjo ter zaradi specifike dejavnosti upoštevati vpliv dejavnosti na območje v celoti. Upoštevati je treba povečano prometno obremenitev. Znotraj novega ureditvenega območja je potrebno poleg gradnje objektov predvideti tudi ustrezno rešitev mirujočega prometa ter poleg tega zagotoviti tudi zadostne zelene površine ter tamponsko, zeleno cono med različnimi prostorskimi enotami.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3
Območje sprememb in dopolnitev, meja območja PA
(1) Ureditveno območje zazidalnega načrta obsega zemljišče s parcelnimi številkami 1314/3, 1321/9, 1321/10, 1313/2, 1314/1, 1320/8, 1321/6, 1321/11, 1319/6, 1321/12, 1321/14, 1315, 1321/15, 1320/2, 1322/1, 1323 vse k.o. Spodnja Hudinja. Območje je nepozidano, razen parkirišča in zaklonišča na zahodnem delu območja. Za posege na območje zaklonišča je določen nosilec urejanja prostora.
(2) Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami, predvsem glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi PA je treba upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01);
– Zazidalni načrt Dolgo polje in CRC Golovec (Uradni list SRS, št. 14/86 s spremembami in dopolnitvami);
– Strokovne podlage Dolgo polje I CRC Golovec, RC Planiranje Celje, št. 565/10.
(4) Elaborat mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 21. člena ZPNačrt v dveh izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
5
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi spomladi 2013.
6
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o.,Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– Agencija RS za okolje - Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za IPA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pobudnik OPPN¸ podjetje FACTOR – IN d.o.o., Ljubljana, financira izdelavo projekta, izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, CPVO, če bo le-ta potrebna, ter izdelavo programa opremljanja.
8
Končne določbe
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2011
Celje, dne 7. marca 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost