Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012

Kazalo

909. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 1950.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) in 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12 in 17/12) se v drugem odstavku 4. člena beseda »petdeset« nadomesti z besedo »sedemdeset«, beseda »deset« pa z besedo »petnajst«.
2. člen
V 13. členu se v sedmi alineji črta besedilo »Direktorat za informacijsko družbo«.
V deveti alineji se za besedilom »Direktorat za medije« doda besedilo »Direktorat za informacijsko družbo«.
3. člen
V drugem odstavku 18. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je potrebno zagotavljati strokovno pomoč pri koordinaciji nalog, ki se nanašajo na delovna področja več ministrstev oziroma zaokrožena delovna področja širšega pomena, in medresorskih projektov, ki se vodijo na ravni koordinacije skupine ministrov, ali«.
V petem odstavku se za besedilom »za delo v« dodata besedi »upravi in«, besedilo »Center za izobraževanje v pravosodju« pa nadomesti z besedilom »samostojna organizacijska enota«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladita z določbami te uredbe najkasneje do 1. aprila 2012.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-7/2012
Ljubljana, dne 22. marca 2012
EVA 2012-3111-0017
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost