Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012

Kazalo

908. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 1950.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11 in 17/12) se v prvem odstavku 14. člena črta peta alineja.
V drugem odstavku se za besedilom »ki urejajo javne ceste« vejica nadomesti s piko in črta besedilo »in naloge v zvezi s prevozi v tovornem in potniškem cestnem prometu.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področjih železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih, naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa, in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, predpisov, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike in izvajajo programe dodatnih izobraževanj in usposabljanj voznikov ter spremljevalcev izrednih prevozov, predpisov, ki urejajo pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij predpisov, ki določajo pogoje za prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste prometa; naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov glede urejanja prostora in naselij, graditev objektov in izvedbo gradbenih konstrukcij, izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, stanovanjske zadeve in geodetske dejavnosti; naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov, ki urejajo elektroenergetiko in termoenergetiko, nad premično tlačno opremo in opremo pod tlakom v prometu in uporabi, nad učinkovito rabo energije ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določil zakona, ki ureja rudarstvo, in na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin ter pri izvajanju drugih rudarskih del.«.
Črta se šesti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se v četrti alineji pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije in elektronsko podpisovanje.«.
Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije in elektronsko podpisovanje opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov o elektronskih komunikacijah ter naloge inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se s to uredbo uskladita najkasneje do 1. aprila 2012.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-6/2012
Ljubljana, dne 22. marca 2012
EVA 2012-3111-0016
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost