Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, stran 1930.

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 11. člena Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11 in 98/11) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
1. člen
V Pravilniku o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list RS, št. 19/10) se v 1. členu prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 785/2011 z dne 5. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009 glede maksimalne zajamčene površine, za katero se lahko dodeli premija za stročnice (UL L št. 203 z dne 6. 8. 2011, str. 10) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1126/2011 z dne 7. novembra 2011 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1120/2009 glede zneskov za financiranje posebne podpore iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 289 z dne 8. 11. 2011, str. 24), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1120/2009/ES).«.
2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu z 21. členom Uredbe 1120/2009/ES investirali v sektor govedoreje)
(1) Upravičenec do dodelitve ali povečanja vrednosti plačilnih pravic iz nacionalne rezerve je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je v skladu z 21. členom Uredbe 1120/2009/ES investiral v sektor govedoreje (biki in voli) in s tem povečal število govedi na kmetijskem gospodarstvu.
(2) Investicija iz prejšnjega odstavka je morala biti začeta v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2008 in dokončana do 31. decembra 2011.
(3) Do dodelitve ali povečanja vrednosti plačilnih pravic iz nacionalne rezerve so upravičene investicije v objekte, na podlagi katerih je nosilec kmetijskega gospodarstva posledično povečal število govedi na kmetijskem gospodarstvu, in sicer:
– investicija v gradnjo hleva za rejo govedi,
– investicija v gradnjo silosa,
– investicija v gradnjo skladišča za krmo.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva iz prvega odstavka tega člena je upravičen do dodelitve ali povečanja vrednosti plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, če je v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011 povečal stalež govedi za najmanj 10 % in za najmanj 5 govedi.
(5) Povečanje staleža govedi iz prejšnjega odstavka ugotavlja agencija tako, da primerja povprečno število odobrenih posebnih premij za bike in vole v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2008 s povprečnim številom odobrenih posebnih premij za bike in vole v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
(6) Kot ustrezna dokazila za izvedeno investicijo iz tretjega odstavka tega člena se upoštevajo:
– gradbeno dovoljenje za izvedeno investicijo v objekte, na podlagi katere se je povečal stalež govedi v skladu s četrtim odstavkom tega člena, ki je bilo izdano v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2008, in
– uporabno dovoljenje za izvedeno investicijo v objekte, na podlagi katere se je povečal stalež govedi v skladu s četrtim odstavkom tega člena, ki je bilo izdano v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2011.
(7) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka se v primeru gradnje enostavnega objekta, kot ustrezno dokazilo za izvedeno investicijo v objekte upošteva dokazilo v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.
(8) Zahtevek za dodelitev ali povečanje vrednosti plačilnih pravic iz nacionalne rezerve se vloži na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika, ki je objavljen tudi na spletni strani agencije.«.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(vrednost plačilnih pravic iz nacionalne rezerve iz naslova investicij v sektor govedoreje)
(1) Vrednost dodeljene plačilne pravice ali povečanje vrednosti plačilne pravice iz 4.a člena tega pravilnika se določi v skladu s 14. členom Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11 in 98/11), tako da se upošteva povprečna vrednost odobrenih posebnih premij za bike in vole v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
(2) Sredstva iz nacionalne rezerve za dodeljene plačilne pravice ali za povečanje vrednosti plačilnih pravic po tem pravilniku se namenijo le za razliko, ki nastane med primerjavo obdobij v skladu s petim odstavkom 4.a člena tega pravilnika.
(3) Povečanje vrednosti plačilnih pravic iz tega člena se izvede tako, da se poveča vrednost regionalnega plačila plačilnim pravicam, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo na dan 1. oktober 2012 v registru plačilnih pravic.«.
4. člen
V 6. členu se za drugim odstavkom dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Upravičenci iz prvega odstavka 4.a člena tega pravilnika vložijo zahtevek iz osmega odstavka 4.a člena tega pravilnika skupaj z dokazili iz šestega odstavka 4.a člena tega pravilnika najpozneje do 31. maja 2012 na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravičencem ni treba prilagati dokazil, če jim je bila odobrena investicija v objekte iz ukrepa 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07, 73/08 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu: Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP). Upravičenec na zahtevku iz osmega odstavka 4.a člena označi, da je izvedel investicijo v objekte iz naslova ukrepa 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP.
(5) Zahtevek iz osmega odstavka 4.a člena se šteje tudi kot zahtevek za izplačilo.«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2012/11
Ljubljana, dne 19. marca 2012
EVA 2012-2311-0048
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost