Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

859. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizacijskih zahtevah za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema, stran 1851.

Na podlagi 1. točke 404. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizacijskih zahtevah za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema
1. člen
V Sklepu o organizacijskih zahtevah za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema (Uradni list RS, št. 106/07) se za 19. členom doda 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(posebnosti pri uporabi skupnega zunanjega izvajalca)
Kadar več upravljavcev različnih poravnalnih sistemov istovrstne pomembne poslovne procese prenese na skupnega zunanjega izvajalca, ki je nosilec javnega pooblastila in ki te poslovne procese izvaja po enakih pravilih za vse upravljavce, so zahteve iz 19. člena tega sklepa izpolnjene, če je na primeren način omogočeno, da udeleženi upravljavci poravnalnih sistemov kot celota na ustrezen način zagotavljajo njihovo izpolnjevanje.«.
2. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(posebnosti pri reviziji skupnega zunanjega izvajalca)
Kadar več upravljavcev različnih poravnalnih sistemov istovrstne pomembne poslovne procese prenese na skupnega zunanjega izvajalca, ki je nosilec javnega pooblastila in ki te poslovne procese izvaja po enakih pravilih za vse upravljavce, je zahteva iz drugega odstavka 22. člena tega sklepa izpolnjena, če je na primeren način omogočeno, da udeleženi upravljavci poravnalnih sistemov kot celota na ustrezen način zagotavljajo opravljanje revizijskih pregledov nad dejavnostmi, predanimi v izvajanje skupnemu zunanjemu izvajalcu.«.
3. člen
Za 27. členom se doda 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(posebnosti glede skupnega zunanjega izvajalca)
Kadar več upravljavcev različnih poravnalnih sistemov istovrstne pomembne poslovne procese prenese na skupnega zunanjega izvajalca, ki je nosilec javnega pooblastila in ki te poslovne procese izvaja po enakih pravilih za vse upravljavce, je zahteva iz tretjega odstavka 27. člena tega sklepa v zvezi s poslovanjem zunanjega izvajalca izpolnjena tudi, če zunanji izvajalec pri izvajanju prenesenih poslovnih procesov upošteva ustrezne evropske standarde glede sistemov za upravljanje varovanja informacij.«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-13/2010-52
Ljubljana, dne 15. marca 2012
EVA 2012-1611-0048
Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost