Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

851. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-C), stran 1841.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. marca 2012.
Št. 003-02-2/2012-5
Ljubljana, dne 22. marca 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVLJANJU KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE (ZUKN-C)
1. člen
V Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11 in 77/11) se za 11. členom doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(izjeme)
Za upravljanje s kapitalskimi naložbami v mednarodnih finančnih institucijah in kapitalskimi naložbami, pridobljenimi v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij ter zakonom, ki ureja dedovanje, je pristojno ministrstvo, pristojno za finance, v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.«.
2. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(pristojnosti sveta agencije in vlade)
(1) Svet agencije:
– na predlog uprave imenuje člane akreditacijske komisije,
– sprejme kodeks upravljanja.
(2) Vlada ima naslednje pristojnosti:
– na predlog uprave sprejme:
1. predlog strategije,
2. letni načrt upravljanja kapitalskih naložb,
3. finančni načrt agencije,
4. letno poročilo,
– v skladu s tem zakonom daje soglasje k pridobivanju kapitalskih naložb v vrednosti najmanj pet milijonov eurov in razpolaganju z njimi ter k odločitvam v zvezi z uveljavljanjem glasovalnih pravic na skupščinah,
– nadzoruje poslovanje agencije in izpolnjevanje letnega načrta agencije.«.
3. člen
Četrti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Agencija in ministrstvo, pristojno za finance, imata v zvezi s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije pravico do vpogleda in neposrednega dnevnega elektronskega pridobivanja podatkov iz:
1. sodnega in poslovnega registra Slovenije ter drugih registrov in evidenc, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se podatki zagotavljajo brezplačno,
2. centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev in
3. delniških knjig, ki jih vodi Centralna klirinško depotna družba d.d., druga pooblaščena organizacija ali delniška družba, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo.«.
4. člen
V 28. členu zakona se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija uveljavlja glasovalne pravice na skupščinah družb, za kar je pooblaščena po tem ali drugem zakonu, izvede skupščine enoosebnih družb in imenuje člane nadzornih organov družb po predhodni pridobitvi soglasja vlade. Predlog za izdajo soglasja vlade pripravi ministrstvo, pristojno za področje, na katerem posamezna družba opravlja svojo dejavnost, in ga mora pred posredovanjem vladi predhodno uskladiti z ministrstvom, pristojnim za finance.«.
5. člen
V tretjem odstavku 29. člena se besedilo »presega 20« nadomesti z besedilom »je najmanj pet«.
6. člen
V tretjem stavku 30. člena se besedilo »presega 20« nadomesti z besedilom »je najmanj pet«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(1) Če je to nujno za zagotavljanje gospodarske, finančne ali fiskalne stabilnosti Republike Slovenije, lahko, do sprejema strategije in letnega načrta upravljanja, vlada predlaga Državnemu zboru za posamezno kapitalsko naložbo, katere knjigovodska vrednost je najmanj 5 milijonov eurov, sprejem odločitev o:
1. razpolaganju,
2. spremembah statuta oziroma ustanovitvenega akta,
3. povečanju osnovnega kapitala ali
4. povečanju ali pridobitvi naložbe.
(2) Vlada predlaga odločitev iz prejšnjega odstavka na predlog ministrstva, pristojnega za področje, na katerem posamezna družba opravlja svojo dejavnost. Predlog mora biti pred posredovanjem vladi predhodno usklajen z ministrstvom, pristojnim za finance.
(3) Če Državni zbor sprejme odločitev po tem členu, je za njeno izvedbo, ne glede na ostale določbe tega zakona, pristojna vlada v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
(4) Predlog odločitve iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati zlasti obrazložitev razlogov, zaradi katerih je ukrep nujen, ekonomsko utemeljenost ukrepa in predmet odločitve.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 35. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11).
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/12-4/16
Ljubljana, dne 14. marca 2012
EPA 186-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina