Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012

Kazalo

266. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije, stran 621.

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 10. redni seji dne 19. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Odlokom se v skladu z zakonom določi seznam sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali volitev članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega sveta Savinjske regije (v nadaljevanju: Svet), katerega ustanoviteljice so občine.
II. USTANOVITEV SVETA
2. člen
(1) Svet ustanovijo naslednje občine (31):
– MESTNA OBČINA CELJE
– MESTNA OBČINA VELENJE
– OBČINA BRASLOVČE
– OBČINA DOBJE
– OBČINA DOBRNA
– OBČINA GORNJI GRAD
– OBČINA KOZJE
– OBČINA LAŠKO
– OBČINA LJUBNO
– OBČINA LUČE
– OBČINA MOZIRJE
– OBČINA NAZARJE
– OBČINA PODČETRTEK
– OBČINA POLZELA
– OBČINA PREBOLD
– OBČINA REČICA OB SAVINJI
– OBČINA ROGAŠKA SLATINA
– OBČINA ROGATEC
– OBČINA SLOVENSKE KONJICE
– OBČINA SOLČAVA
– OBČINA ŠENTJUR
– OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
– OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
– OBČINA ŠOŠTANJ
– OBČINA ŠTORE
– OBČINA TABOR
– OBČINA VITANJE
– OBČINA VOJNIK
– OBČINA VRANSKO
– OBČINA ZREČE
– OBČINA ŽALEC.
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj dve tretjinsko večino prebivalstva regije.
III. SESTAVA SVETA
3. člen
(1) Svet sestavljajo:
– voljeni funkcionarji v občini (člani občinskega/mestnega sveta in župani/županja),
– predstavniki gospodarstva, vključeni v organe zbornice, ki imajo sedež v regiji,
– predstavniki nevladnih organizacij, ki imajo sedež v regiji (v nadaljevanju: NVO),
– predstavniki območnih razvojnih partnerstev s sedežem v regiji (v nadaljevanju: ORP).
(2) Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka šteje 12 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje 12 članov, iz tretje alineje prejšnjega odstavka šteje 6 članov ter iz četrte alineje prejšnjega odstavka šteje še dodatno število članov ORP skladno z 20. členom tega Odloka.
(3) Člani sveta se volijo za štiri leta.
(4) Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva.
(5) Število predstavnikov nevladnih organizacij je enako polovici števila predstavnikov občin.
4. člen
(1) Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta.
(2) Svet ima podpredsednike, ki predstavljajo ORP oziroma subregije. Podpredsednik ne more biti predlagan iz tiste ORP oziroma subregije, iz katere je izvoljen predsednik.
5. člen
(1) Sedež Sveta je: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000, Celje (v nadaljevanju: RASR).
(2) Strokovna in administrativna opravila za svet izvaja RASR.
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA
6. člen
Predstavniki občin na območju upravne enote se volijo izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Oblikovanje kandidatnih list in postopek izvolitve ureja poslovnik občinskega sveta. Z območja upravne enote mora biti izvoljen najmanj en predstavnik.
7. člen
(1) Predstavniki gospodarstva se volijo na podlagi kandidatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo:
– obe regijski gospodarski zbornici,
– 8 območnih obrtno podjetniških zbornic v regiji,
– območna kmetijsko gozdarska zbornica z 8 izpostavami v regiji.
(2) Zbornice izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega Odloka.
8. člen
(1) Predstavniki NVO, ki imajo sedež v regiji, se volijo na podlagi kandidatnih list, ki jih predlaga regionalno stičišče nevladnih organizacij za Savinjsko regijo v skladu s predpisi NVO.
(2) NVO izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 3. členu tega odloka.
9. člen
(1) Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO-ji pošljejo RASR listo izvoljenih kandidatov v roku 7 dni od izvolitve. Lista kandidatov vsebuje:
– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem redu: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja,
– naslov stalnega prebivališča,
– podatke o predlagatelju kandidature.
(2) RASR v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v Svet. Lista kandidatov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati iz občin, gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka.
10. člen
(1) RASR določi vsebino glasovnice za volitve članov Sveta. Glasovnica vsebuje:
– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
(2) RASR pošlje skupno listo kandidatov in določeno glasovnico vsem občinskim/mestnim svetom v regiji.
(3) Vsak občinski/mestni svet pripravi tolikšno število glasovnic, kolikor je članov občinskega/mestnega sveta ter jih žigosa z žigom občine/mestne občine.
11. člen
(1) Volitve članov sveta izvedejo občinski sveti/mestni v roku 30 dni po prejemu kandidatne liste.
(2) Člani občinskega/mestnega sveta glasujejo v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno glasovanje.
(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
12. člen
(1) Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RASR zapisnike o glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. Dokumentarno gradivo v zvezi z volitvami hrani občina/mestna občina.
(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RASR. Za člane Sveta so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju upravne enote.
13. člen
Predstavniki ORP-jev v regiji imenujejo po enega predstavnika v skladu s svojimi pravili.
V. KONSTITUIRANJE SVETA
14. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov Sveta.
(2) Člani Sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa Svet.
VI. ODBORI SVETA
15. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji imenuje Svet odbore. Odbore sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj.
VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA
16. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa,
– sprejem Regionalnega razvojnega programa,
– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
– sklepanje Dogovorov za razvoj regije,
– sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in Dogovorov za razvoj regije,
– opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.
VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA
17. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s Poslovnikom.
(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo obravnava Svet, seja sveta za javnost zaprta, sporoči predsednik Sveta odločitve Sveta javnosti tako, da poda izjavo ali skliče tiskovno konferenco.
(3) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti in zastopati odločitve Sveta.
18. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta in večina članov sveta, predstavnikov občin.
(2) Odločitev sveta o Regionalnem razvojnem programu in Dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 odstotkov županov občin/mestnih občin z večino prebivalstva regije.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA
19. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov delovanja Sveta, zagotovi RASR iz naslova sredstev za opravljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmerja z občinami in SVLR.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za prve volitve Sveta se glede predstavnikov ORP-jev v regiji upošteva število ORP-jev v skladu s 17. členom ZSRR-2, ki so delovali na področju regionalnega razvoja v Savinjski regiji na dan sprejema tega Odloka.
21. člen
Mandat članov prvega sveta, ustanovljenega po uveljavitvi tega Odloka, traja do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta na prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne, ko ga sprejme 2/3 občinskih/mestnih svetov z najmanj 2/3 večino prebivalstva.
Št. 032-066/2012
Podčetrtek, dne 20. januarja 2012
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti