Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012

Kazalo

265. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Podčetrtek, stran 617.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 10. redni seji dne 19. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Podčetrtek
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom Občina Podčetrtek sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno infrastrukturo ter merila in druge potrebne opredelitve za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Podčetrtek.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki je vključena v program opremljanja in ki se obračunava v komunalnem prispevku,
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka,
– način odmere komunalnega prispevka in poraba sredstev,
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega pri­spevka.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Podčetrtek. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Podčetrtek.
2. člen
(pojmi)
(1) V odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, ki ga občina sprejme za določanje in usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo in v katerem določi podlage za odmero komunalnega prispevka.
Obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja lokalne gospodarske infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Občina Podčetrtek oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjena opravljanju storitev javne službe (v nadaljevanju: javni vodovod);
– infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna kanalizacija);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste, pločniki in javna parkirišča.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju. Za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe oziroma so enaki stroškom, ki so dejansko nastali za gradnjo komunalne opreme.
Obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa program opremljanja.
Objekt je stavba ali njen del oziroma gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
Neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh tlorisnih površin objekta, ki se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
Parcela v tem odloku pomeni zemljiško parcelo ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
Faktor dejavnosti je racionalno število med 0,7 in 1,3, ki je glede na pretežno namembnost posameznega objekta in stopnjo izkoriščanja posamezne vrste komunalne opreme določena v programu opremljanja.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(vrste komunalne opreme)
(1) Program opremljanja vključuje naslednje vrste obstoječe komunalne opreme na območju Občine Podčetrtek:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje.
(2) Vsa obstoječa komunalna oprema je po posameznih vrstah prikazana v grafičnem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(obračunska območja)
(1) Skladno s programom opremljanja je celotno območje Občine Podčetrtek obravnavano kot enotno obračunsko območje, določeno za posamezno vrsto komunalne opreme.
1) Za omrežje občinskih cest sta določeni dve obračunski območji, in sicer:
– eno obračunsko območje (OO-1) je določeno za ureditveno območje središč naselij Podčetrtek, kot je določeno v prostorskih sestavinah veljavnih planskih aktov občine;
– drugo obračunsko območje (OO-2) je določeno na preostalem delu občine in obsega vsa zemljišča, ki so po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih občine na tem območju namenjena poselitvi oziroma je na njih dopustna gradnja.
Obračunski območji sta prikazani v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka, v katerega so vključena vsa zemljišča, kjer je po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih dopustna gradnja.
(2) Za vodovodno omrežje je določeno eno obračunsko območje, v katerega so vključena vsa zemljišča, kjer je po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih dopustna gradnja in so opremljena z vodovodnim omrežjem.
(3) Za kanalizacijsko omrežje je določeno eno obračunsko območje, v katerega so vključena vsa zemljišča, kjer je po veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktih dopustna gradnja in so opremljena s kanalizacijskim omrežjem.
(4) Obračunsko območje za posamezno vrsto komunalne opreme je prikazano v grafičnem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
5. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni in obračunski stroški za posamezno vrsto komunalne opreme po obračunskih območjih znašajo:
+------------------------+-------------------+------------------+
|   Vrsta komunalne  | Skupni stroški [€]|  Obračunski  |
|     opreme     |          |  stroški [€]  |
+------------------------+-------------------+------------------+
|Cestno omrežje – 1   |    9,474.246,64|     1,461.888|
+------------------------+-------------------+------------------+
|Cestno omrežje – 2   |   12,416.553,00|     2,438.504|
+------------------------+-------------------+------------------+
|Vodovodno omrežje    |    9,487.133,37|      602.788|
+------------------------+-------------------+------------------+
|Kanalizacijsko omrežje |    1,327.985,82|      229.050|
+------------------------+-------------------+------------------+
(2) Vsi stroški komunalne opreme so izraženi v evrih in so obračunani na dan 31. 12. 2010.
6. člen
(preračun na enoto mere)
(1) Obračunski stroški komunalnega opremljanja za posamezno vrsto komunalne opreme v obračunskih območjih, preračunani na kvadratni meter parcele (Cp(ij)) in kvadratni meter neto tlorisne površine (Ct(ij)), znašajo:
+------------------------+--------------------------------------+
| Vrsta komunalne opreme |    Stroški na enoto [€/m]    |
|            +-------------------+------------------+
|            | Parcele – Cp(ij) |  NTPO – Ct(ij) |
+------------------------+-------------------+------------------+
|Cestno omrežje – 1   |    7,83    |    8,52    |
+------------------------+-------------------+------------------+
|Cestno omrežje – 2   |    3,66    |    4,57    |
+------------------------+-------------------+------------------+
|Vodovodno omrežje    |    0,70    |    0,85    |
+------------------------+-------------------+------------------+
|Kanalizacijsko omrežje |    0,98    |    0,78    |
+------------------------+-------------------+------------------+
(2) Obračunski stroški na enoto mere se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod ‘’Gradbena dela – ostala nizka gradnja’’.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme občinski svet s sklepom, ki se ga objavi v uradnem glasilu občine.
MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
(opremljenost parcele s komunalno opremo)
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se najprej ugotovi, na katere vrste komunalne opreme zavezanec lahko priključi objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Šteje se, da je parcela opremljena s posamezno vrsto komunalne opreme, če je iz soglasja pristojnega soglasodajalca v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da je posamezna vrsta komunalne opreme v obravnavani enoti urejanja zgrajena in izročena v upravljanje ter da bo zavezanec na obstoječo komunalno opremo lahko izvedel svoj priključek.
(3) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi priključevanja obstoječega objekta na novo vrsto komunalne infrastrukture, se upoštevajo podatki o dejanskem novem priključevanju.
8. člen
(površina parcele in neto tlorisna površina objekta)
(1) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta ali nadzidave, dozidave, rekonstrukcije obstoječega objekta, ki spreminja neto tlorisno površino ali pa namembnost objekta, se podatki o površini parcele ter neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mora biti izdelan skladno z zahtevami predpisov o graditvi objektov.
(2) Če parcela v projektu gradbenega dovoljenja ni določena, se za površino parcele upošteva površina opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi priključevanja obstoječega objekta na novo vrsto komunalne infrastrukture, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, ki je namenjena redni uporabi objekta ter podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Kadar se komunalni prispevek odmerja za del večstanovanjskega objekta, se kot neto tlorisna površina objekta upošteva površina ustreznega dela objekta, ki pripada posameznemu lastniku.
(5) Kadar za parcelo oziroma objekt iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti podatkov, se za površino parcele upošteva 700 m2 ter za neto tlorisno površino 150 m2.
(6) Kadar parcela k objektu ni določena in je ni mogoče določiti na enega izmed načinov, opisanih v predhodnih odstavkih, se površina parcele določi tako, da se velikost stavbišča pomnoži s faktorjem 1,5 in prišteje površini stavbišča.
9. člen
(razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta)
(1) S tem odlokom določeno razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine znaša:
Dp = 0,5 in Dt = 0,5.
10. člen
(faktor dejavnosti)
(1) Faktor dejavnosti je odvisen od vrste objekta, ki je predmet odmere komunalnega prispevka glede na pretežno dejavnost.
(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta ali nadzidave, dozidave, rekonstrukcije obstoječega objekta, ki spreminja neto tlorisno površino ali pa namembnost objekta, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mora biti izdelan skladno z zahtevami predpisov o graditvi objektov.
(3) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi priključevanja obstoječega objekta na novo vrsto komunalne infrastrukture, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno skupino objektov po predpisih, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.
(4) Glede na vrste objektov po predpisih, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov, so določeni naslednji faktorji dejavnosti.
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|Klasifikacijska  |   Namembnost objektov   |   K   |
|šifra       |               |(dejavnosti) |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|11100       |Enostanovanjske stavbe    |  0,7   |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|11210       |Dvostanovanjske stavbe    |  0,8   |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|11221       |Tri- in večstanovanjske   |  1,0   |
|          |stavbe            |       |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|121        |Gostinske stavbe       |  1,3   |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|122        |Upravne in pisarniške stavbe |  1,3   |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|123        |Trgovske in druge stavbe   |  1,3   |
|          |za storitvene dejavnosti   |       |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|12303       |Bencinski servisi      |  1,3   |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|124        |Stavbe za promet in     |  1,3   |
|          |izvajanje elektronskih    |       |
|          |komunikacij         |       |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|125        |Industrijske stavbe in    |  1,0   |
|          |skladišča          |       |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|126        |Stavbe splošnega družbenega |  0,7   |
|          |pomena            |       |
+-------------------+-----------------------------+-------------+
|127        |Druge nestanovanjske stavbe |  0,7   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Drugi objekti                  |  0,7   |
+-------------------------------------------------+-------------+
11. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt)
pri čemer je:
– KP(ij)      znesek dela komunalnega prispevka, ki
          pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
          posameznem obračunskem območju [€],
– A(parcela)    površina parcele [m2],
– Cp(ij)      obračunski stroški, preračunani na m2
          parcele na obračunskem območju za posamezno
          v vrsto komunalne opreme [€/m2],
– Dp        delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt =
          1),
– Ct(ij)      obračunski stroški, preračunani na m2 neto
          tlorisne površine objekta na obračunskem
          območju za posamezno vrsto komunalne opreme
          [€/m2],
– A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta [m2],
– Dt        delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3,
          max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– K(dejavnost)   faktor dejavnosti (min. 0,7, max. 1,3; če z
          odlokom ni določeno drugače, se šteje, da
          je K(dejavnost) enak 1,0),
– i        posamezna vrsta komunalne opreme,
– j        posamezno obračunsko območje.
(2) Celotni komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja vsoto delov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju:
KP(ij) = Vsota KP(ij)
pri čemer je:
– KP        celotni komunalni prispevek, ki se zaračuna
          zavezancu [€],
– KP(ij)      znesek dela komunalnega prispevka, ki
          pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
          posameznem obračunskem območju [€].
(3) Komunalni prispevek se zavezancu lahko odmeri, če se parcela nahaja v obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme, določenem v programu opremljanja stavbnih zemljišč, in če se ugotovi, da bo zavezanec na posamezno vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena njena uporaba.
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije obstoječega objekta, ki spreminja neto tlorisno površino ali pa namembnost objekta, se višina komunalnega prispevka določi kot razlika med odmerjenim komunalnim prispevkom po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in komunalnim prispevkom pred nastalo spremembo. Komunalni prispevek se odmeri le, če je vrednost te razlike pozitivna.
12. člen
(način odmere komunalnega prispevka in poraba sredstev)
(1) Pristojni občinski organ zavezancu odmeri komunalni prispevek na podlagi zahteve zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek se odmeri z odločbo, ki mora vsebovati:
– podatke o zavezancu, parcelah oziroma objektu, za katerega se odmerja komunalni prispevek,
– podatek o vrsti komunalne opreme, na katero se odmerja komunalni prispevek,
– podatek o višini komunalnega prispevka ter določitev rokov in načina plačila,
– podatke o merilih, ki so bili uporabljeni pri izračunu komunalnega prispevka,
– podatek o indeksiranju odmerjenega komunalnega prispevka,
– podatek o morebitnem dogovoru o investiranju zavezanca v komunalno opremo,
– druge podatke, ki jih določajo predpisi o splošnem upravnem postopku.
(4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve. O izdani odločbi Občina Podčetrtek obvesti pristojno upravno enoto.
(5) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni občinski organ odločbo po uradni dolžnosti. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
(6) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta ali nadzidave, dozidave, rekonstrukcije obstoječega objekta, ki spreminja neto tlorisno površino ali pa namembnost objekta, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če zavezanec ne plača komunalnega prispevka v roku enega leta od pravnomočnosti odločbe o odmeri komunalnega prispevka, se komunalni prispevek odmeri na novo.
(7) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi priključevanja obstoječega objekta na novo vrsto komunalne infrastrukture, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
(8) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(9) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov, temveč jih mora investitor zagotoviti na lastne stroške.
(10) Sredstva, zbrana s plačili komunalnih prispevkov, so namenski prihodek občinskega proračuna, ki jih občina lahko porabi samo za namen gradnje komunalne opreme v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
(11) V primeru gradnje prizidka k obstoječemu objektu, se pri odmeri komunalnega prispevka ne upošteva zemljiška parcela, ampak samo neto tlorisna površina objekta, če je za predmetno zemljiško parcelo že bil plačan komunalni prispevek ob gradnji osnovnega objekta.
(12) V primeru, da zavezanec gradi pomožne stavbe (garaža, uta, nadstrešek …), za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva površina zemljiške parcele enaka 0. To ne velja za primere, ko zavezancu za komunalni prispevek še ni bil odmerjen ob gradnji glavnega objekta in ko zavezanec gradi tovrstne objekte na parceli, ki ni bila upoštevana pri gradnji glavnega objekta.
13. člen
(oprostitve in znižanja komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne odmerja za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture,
– neprofitnih stanovanj,
– gradnjo stavb za izobraževanje, znanstvenoraziskovalno delo in
– gradnjo stavb za zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov,
– gradnjo kulturnih in gasilskih domov ter za gradnjo ostalih objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Podčetrtek. Oproščena sredstva iz tega odstavka mora občina v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
(2) Zavezanca se lahko oprosti plačila komunalnega prispevka delno, in sicer maksimalno v višini 30% izračunanega, kolikor z dokazili (računi) izkaže da je z lastnimi sredstvi prispeval k izgradnji komunalne infrastrukture.
Veljajo samo vlaganja v infrastrukturo po letu 1995.
O delnem znižanju komunalnega prispevka odloči župan s sklepom. O znižanju komunalnega prispevka se obvesti občinski svet.
Pretekla vlaganja zavezanca v izgradnjo javne komunalne opreme se upoštevajo kot dobropis pri plačilu komunalnega prispevka, in sicer po valorizirani vrednosti plačil. Pretekla vlaganja v komunalno opremo zavezanec uveljavlja na podlagi dokazil o plačilih. Predmetna vlaganja se upoštevajo v kolikor zavezanec zanje še ni prejel plačila s strani Občine Podčetrtek oziroma niso bila upoštevana pri že izdanih odločbah o odmeri komunalnega prispevka.
(3) V primerih iz šestega odstavka prejšnjega člena je možno določiti obročno odplačevanje komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ dveh obrokih, in sicer tako, da je prvi obrok določen najmanj v višini polovice celotnega zneska in ga je potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja, drugi obrok pa najkasneje v treh mesecih po roku za plačilo prvega obroka. Po plačilu prvega obroka lahko upravna enota nadaljuje s postopkom odločanja o izdaji gradbenega dovoljenja.
(4) V primerih iz sedmega odstavka prejšnjega člena je na zahtevo zavezanca možno določiti obročno odplačevanje komunalnega prispevka v več obrokih, vendar tako, da je celotni znesek komunalnega prispevka poravnan najkasneje v enem letu od pravnomočnosti odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
(5) Zavezancem, ki imajo status mladega para in prvič rešujejo stanovanjski problem, se prizna olajšava v višini 10%. Za mlad par se šteje, če sta zavezanec in njegov partner mlajša od 30 let, oziroma če sta mlajša od 35 let in ima vsaj eden od njiju status mladega raziskovalca ali asistenta za doseganje doktorata znanosti. Občina je dolžna višino oproščenih sredstev nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
(6) Župan zavezancu odobri obročno odplačevanje komunalnega prispevka, za kar se sklene posebna pogodba.
(7) V primerih obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz šestega in sedmega odstavka prejšnjega člena, ampak se roki plačil določijo v odločbi o odmeri komunalnega prispevka skladno z dogovorjeno dinamiko plačil, o kateri odloča župan.
(8) V primeru uničenja objekta zaradi naravne nesreče, je investitor oproščen plačila komunalnega prispevka za objekt z enako tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(prehodne določbe)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o določitvi višini povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Podčetrtek, objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/03.
(2) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in dokončajo po določbah doslej veljavnih predpisih.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu pa ni vložil zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila vplačanega komunalnega prispevka.
(4) Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
15. člen
(hramba in vpogled)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno infrastrukturo in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Podčetrtek, vključno z grafičnimi prilogami, je na vpogled v času uradnih ur na sedežu Občine Podčetrtek.
16. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Občina o sprejemu programa opremljanja obvesti Ministrstvo za okolje in prostor.
Št. 032-072/2012
Podčetrtek, dne 20. januarja 2012
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti