Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2012 z dne 31. 1. 2012

Kazalo

256. Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, stran 517.

Na podlagi desetega odstavka 18. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom so za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist določeni način in postopek odobritve projektne dokumentacije, vrsta in način izvedbe, način in postopek nadzora nad izvedbo, način in postopek pregleda ter način in postopek prevzema.
2. člen
(obseg uporabe)
(1) Ta pravilnik se uporablja za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.
(2) Ta pravilnik se uporablja tudi pri novogradnji ali rekonstrukciji javne ceste, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in je potrebno novozgrajeno ali rekonstruirano cesto predati v začasno uporabo še pred dokončanjem vseh del, predvidenih z gradbenim dovoljenjem.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »gradbišče« je pri vzdrževalnih delih v javno korist območje ceste omejeno z mejo obdelave, pri investicijskih vzdrževalnih delih pa cestni svet omejen z mejo obdelave,
2. »izdelovalec izvedbenega načrta« je upravljavec ceste ali pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javnih cest,
3. »izvedbeni načrt« je načrt za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del, lahko pa tudi vzdrževalnih del v javno korist na javni cesti,
4. »meja obdelave« je položaj začetka in konca posega oziroma kilometrski položaj iz banke cestnih podatkov,
5. »odgovorni izdelovalec izvedbenega načrta« je posameznik, ki za izdelovalca izvedbenega načrta izdela izvedbeni načrt,
6. »recenzija« je strokovna presoja racionalnosti projektnih rešitev in usklajenosti projektne rešitve s projektno nalogo, pravili stroke in veljavnimi predpisi.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste in graditev objektov.
II. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, IZVEDBENI NAČRT IN RECENZIJA
4. člen
(projektna naloga)
(1) Upravljavec ceste mora za izdelavo izvedbenih načrtov ali projektne dokumentacije pridobiti ali izdelati projektno nalogo.
(2) Projektna naloga je sistematično urejen zbir tekstualnega in slikovnega gradiva in drugih potrebnih besedil v obliki usmeritev, kako naj projektant ali izdelovalec izvedbenega načrta izdela projektno dokumentacijo ali izvedbeni načrt.
(3) S projektno nalogo se predpiše vsebina izvedbenega načrta ali projektne dokumentacije.
(4) Projektna naloga mora biti sestavljena iz v nadaljevanju navedenih osnovnih poglavij, obrazloženimi v odvisnosti od vrste projektne dokumentacije ali izvedbenega načrta, obsega predvidenega posega in objekta:
1. Naziv objekta je sestavljen iz vrste projektne dokumentacije ali izvedbenega načrta za katerega se projektna naloga izdeluje, vrste posega (modernizacija, sanacija, rekonstrukcija ipd.), številke ceste, odseka ceste, naziva ceste, položaja začetka in konca posega oziroma kilometrskega položaja začetka in konca posega iz banke cestnih podatkov ter kilometrskega položaja osi objekta iz banke cestnih podatkov. Nazivu objekta se lahko dodajajo tudi krajevna imena.
2. Opis obstoječega stanja se izdela na podlagi terenskega ogleda, o čemer mora biti sestavljen zapisnik, v katerega so vneseni podatki in slikovno gradivo dejanskega stanja. Podatki obsegajo predvsem: kilometrski položaj v osi ceste od začetka proti koncu ceste, kratek opis lokacije ceste, cestnega odseka, cestnega objekta ali njihovega stavnega dela (npr. začetek zidu, konec premostitvenega objekta, priključek, avtobusno postajališče) s kratkim opisom stanja, ki je sestavljen iz petih stopenj (zelo slabo, slabo, mejno, dobro, zelo dobro). K opisu lokacije ceste, cestnega odseka, cestnega objekta ali njihovega stavnega dela, opredeljenega s stopnjo zelo slabo ali slabo, mora biti v projektno nalogo vneseno slikovno gradivo. Na terenskem ogledu se določi tudi mejo obdelave – začetni in končni kilometrski položaj. Terenski ogled lahko nadomesti pregled ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta, s katerim se zagotavlja nadzor nad stanjem cest (redni in izredni pregledi) v skladu s predpisi o javnih cestah.
3. Predlog rešitve je sestavljen iz kratkega opisa s predlogom ukrepov, predlaganih na podlagi razpoložljivih podatkov in terenskega ogleda. Posebno pozornost je treba nameniti navezavi na obstoječo cesto, cestni odsek ali cestni objekt tako, da ta predstavlja logično zaključeno celoto. Upravljavec ceste se lahko odloči, da predloga rešitve v projektni nalogi ne bo podal.
4. Obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija vsebuje popis obstoječe razpoložljive projektno tehnične dokumentacije.
5. Smernice za izdelavo projekta in vsebina projekta vsebujejo navodila oziroma napotke izdelovalcu projektne dokumentacije oziroma izvedbenega načrta, ki se nanašajo na izgled in obliko projekta oziroma izvedbenega načrta in za katere investitor meni, da jih mora ta upoštevati.
6. Projektni pogoji in soglasja k projektu vsebujejo navodila za pridobitev projektnih pogojev za projektiranje in soglasij k izdelani projektni dokumentaciji.
7. Navedba predpisov obsega splošno navodilo o spoštovanju veljavne zakonodaje kot tudi navedbo neobveznih predpisov (tehnične specifikacije za javne ceste, interna navodila investitorja, uzance ipd.).
8. Tehnični pogoji za projektiranje praviloma vsebujejo naslednja podpoglavja:
8.1 Splošno vsebuje splošna navodila za projektanta oziroma izdelovalca izvedbenega načrta. V primeru projektne naloge za izdelavo izvedbenega načrta se v odvisnosti od obsega načrtovanih del v to podpoglavje navede naslove poglavij izvedbenega načrta v obsegu in nazivu, kot jih določa ta pravilnik.
8.2 Podlage za projektiranje vsebujejo navodila za izdelavo geodetskega načrta v skladu s predpisi o izdelavi geodetskega načrta ter območje obdelave, opremljeno predvsem s podatki in elementi o reliefu, stavbah, javnih objektih, vodah, komunalni infrastrukturi, naravni in kulturni dediščini ipd.
8.3 Smernice za projektiranje vsebujejo naslednje točke z navodili za izdelavo:
8.3.1 Geološko-geomehansko poročilo za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brežin ipd.
8.3.2 Priključki.
8.3.3 Avtobusna postajališča.
8.3.4 Ukrepi za umirjanje prometa.
8.3.5 Odvodnjavanje.
8.3.6 Katastrski elaborat.
8.3.7 Varnostni načrt.
8.3.8 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
8.3.9 Predračunski elaborat.
8.3.10 Posebni pogoji za izvedbo.
8.4 Planska doba vsebuje predpisano plansko dobo s pravno podlago.
8.5 Normalni prečni profil v skladu s predpisi o projektiranju cest.
9. Zaključek vsebuje druge za izdelavo projekta ali izvedbenega načrta potrebne podatke, obrazložitve in navodila.
(5) Naslovi osnovnih poglavij se ne spreminjajo razen, ko se s projektno nalogo predpisuje izdelava izvedbenega načrta in se zato izrazi »projektiranje« oziroma »projekt« v poglavjih in podpoglavjih smiselno nadomestijo z izrazi »izdelava izvedbenega načrta« oziroma »izvedbeni načrt«.
(6) Naslovi, vsebina, vrsta posameznih podpoglavij in točk projektne naloge se lahko spremenijo oziroma prilagodijo v odvisnosti od obsega načrtovanih del, o čemer odloči upravljavec ceste.
(7) V projektni nalogi morajo biti navedeni investitor, sofinancer(ji) in izdelovalec, ki morajo projektno nalogo potrditi s podpisom. Projektno nalogo pregleda in potrdi upravljavec.
5. člen
(izvedbeni načrt)
(1) Izvedbeni načrt je lahko izdelan kot izvedbeni načrt za izvedbo ali izvedbeni načrt izvedenih del. Pridobitev projektnih pogojev in soglasij k izvedbenemu načrtu ni obvezna.
(2) Izvedbeni načrt za izvedbo je načrt izdelan na podlagi potrjene projektne naloge iz prejšnjega člena.
(3) Izvedbeni načrt izvedenih del je izvedbeni načrt za izvedbo z vnesenimi spremembami, nastalimi med izvajanjem del, ki ga praviloma izdela izvajalec del.
(4) Če se izvedbeni načrt izdela za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist, mora biti to posebej utemeljeno v izvedbenem načrtu oziroma v tehničnem poročilu.
(5) Prva stran izvedbenega načrta mora vsebovati podatke iz obrazca iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(6) Izvedbeni načrt obsega poleg podatkov iz prejšnjega odstavka še kazalo vsebine in v odvisnosti od obsega načrtovanih del vsaj enega ali več od v nadaljevanju navedenih poglavij, ki morajo biti določeni s projektno nalogo:
1. Tehnično poročilo obsega tehnični opis obstoječega in končnega stanja objekta. Poleg opisa so lahko sestavni del tehničnega poročila še rezultati analiz in izračunov, izsledki predhodnih raziskav, empirični podatki ter drugi podatki, potrebni za izdelavo izvedbenega načrta.
2. Načrti s potrebnimi detajli vsebujejo tlorise, prereze, tridimenzionalne prikaze in podobno, iz katerih so razvidni geometrijski elementi poteka ceste oziroma geometrijski elementi objekta.
3. Popis del s predračunom vsebuje natančen popis del, količine, enote, ceno na enoto, vrednost predračunske postavke, seštevek postavk po vrsti del ter skupni seštevek vseh del.
4. Navodila so opisi, ki jih izdela proizvajalec proizvodov, elementov, naprav ali sistemov in so namenjena njihovemu delovanju, upravljanju ali vzdrževanju.
5. Programska oprema je oprema, ki je namenjena delovanju, upravljanju ali vzdrževanju proizvodov, elementov, naprav ali sistemov.
6. Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, prometne ureditve, dimenzioniranje voziščne konstrukcije, posebne pogoje oziroma druge tehnične dokumente.
(6) Vsebina posameznega poglavja iz prejšnjega odstavka se prilagodi obsegu predvidenih del.
(7) Izvedbeni načrt lahko izdela pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za projektiranje, gradnjo ali vzdrževanje cest v skladu s predpisi o graditvi objektov. Izvedbeni načrt lahko izdela tudi pravna oseba, registrirana za gradnjo ali vzdrževanje javnih cest, ali upravljavec ceste ter fizična oseba, ki ima vsaj izobrazbo V. stopnje gradbene ali druge ustrezne smeri in 15 let delovnih izkušenj s področja gradenj ali vzdrževanja cest, šteto od leta pridobitve zahtevane izobrazbe.
(8) Šteje se, da je izvedbeni načrt izdelan, ko je bil predan investitorju razen, če je bila z naročilom za izdelavo izvedbenega načrta določena recenzija. Pogoji predaje izvedbenega načrta investitorju se določijo z naročilom.
6. člen
(projektna dokumentacija)
Če je s projektno nalogo predpisana projektna dokumentacija, se ta izdela v skladu s predpisi o graditvi objektov.
7. člen
(recenzija)
(1) Recenzija projektne dokumentacije je obvezna, če je za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del, vzdrževalnih del v javno korist ali gradnjo predpisana izdelava projektne dokumentacije.
(2) Recenzija izvedbenega načrta za izvedbo je obvezna, če se uporablja za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist.
(3) Recenzira se projekt za izvedbo (v nadaljnjem besedilu: PZI). Ne glede na prejšnji stavek lahko upravljavec ceste odloči, da se recenzija PZI ne opravi, če je bila izvedena recenzija idejnega projekta ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko upravljavec ceste odloči, da se recenzija projektne dokumentacije ne opravi, če mora biti projektna dokumentacija revidirana v skladu s predpisi o graditvi objektov.
8. člen
(izvedba recenzije)
(1) Projektno dokumentacijo, ki je predvidena za recenzijo, mora pregledati odgovorni recenzent.
(2) Recenzent je pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za projektanta, izvajalca ali nadzornika v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) Vodja recenzije je posameznik, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje, in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javnih cest, šteto od leta pridobitve zahtevane izobrazbe ter ga imenuje upravljavec ceste.
(4) Če vodja recenzije ni zaposlen pri upravljavcu ceste, mora pred imenovanjem za vodjo recenzije pridobiti soglasje delodajalca.
(5) Tajnik recenzije je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje, tehnične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javnih cest,
– splošno poznavanje določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ki se nanašajo na vabljenje, vodenje in odločanje v upravnem postopku, pri čemer strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku ni potreben,
– splošno poznavanje postopka recenziranja projektne dokumentacije.
(6) Naloge tajnika recenzije lahko opravlja vodja projekta ali vodja recenzije.
(7) Odgovorni recenzent je fizična oseba, ki jo imenuje recenzent, in mora izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– najmanj pet let izpolnjevati pogoje za odgovornega projektanta v skladu s predpisi o graditvi objektov ali
– vsaj deset let izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del ali odgovornega nadzornika v skladu s predpisi o graditvi objektov ali
– imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje in 15 let delovnih izkušenj od pridobitve zahtevane izobrazbe s področja gradenj ali vzdrževanja javnih cest.
(8) Če zaradi vrste recenzije ni predpisanih zakonskih pogojev (npr. prometno ekonomske primerjave, presoja vplivov na okolje), mora imeti odgovorni recenzent najmanj izobrazbo, pridobljeno po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje in pet let delovnih izkušenj na področju, ki je predmet recenzije.
(9) Naloge recenzenta, projektanta in revidenta kot pravnih oseb in odgovornega recenzenta, odgovornega projektanta, odgovornega vodjo projekta projektanta in odgovornega revidenta kot fizičnih oseb se medsebojno izključujejo. Posamezna pravna ali fizična oseba lahko pri istem projektu opravlja le eno izmed nalog iz prejšnjega stavka. Fizična oseba ne more nastopati kot odgovorni recenzent, če je zaposlena pri projektantu ali revidentu projektne dokumentacije in obratno, pravna oseba, ki je projektant ali revident, pa ne more biti recenzent pri istem projektu. Za izločitev fizične osebe se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, o izločitvi osebe iz postopka.
(10) En odgovorni recenzent je lahko ob izpolnjevanju pogojev imenovan za več področij.
(11) Obseg recenzije je odvisen od vrste projektne dokumentacije in obsega naslednja področja: prometno varnost, cestni objekti (mostovi, prepusti, predori ipd.), gradbeno tehnične rešitve, prometno ali gradbeno tehnološko vrednotenje variant, geološka in geomehanska poročila, prometno ekonomske primerjave, kolesarske povezave, semaforizacija in cestna razsvetljava, arhitektonsko oblikovanje obcestnih objektov in ureditve obcestne krajine, nivojsko križanje ceste in železniške proge, presoja vplivov na okolje, zaščito pred hrupom, vodnogospodarsko področje in varstvo pri delu. Pri izvedbi recenzije nivojskih križanj ceste in železniške proge mora biti opravljena tudi revizija v skladu s predpisi o varnosti v železniškem prometu.
(12) Upravljavec ceste lahko ob posebej utemeljenih razlogih (npr. zaradi uporabe novih materialov, elementov, naprav ali sistemov, razvoja tehnike ali novih tehničnih rešitev) doda novo področje za katerega se opravlja recenzija.
(13) Če je področje recenzije zajeto v projektni dokumentaciji, mora odgovorni recenzent za vsako od navedenih področij iz desetega odstavka tega člena izdelati pisno poročilo. Pri izdelavi poročila mora odgovorni recenzent ravnati v skladu s pravili stroke in načelom zakonitosti.
(14) Za obravnavo poročil mora vodja recenzije razpisati obravnavo, na katero povabi vodjo investicijskega projekta investitorja, odgovornega vodjo projekta projektanta, odgovorne projektante, odgovorne recenzente in druge s strani upravljavca ceste pooblaščene osebe.
(15) O obravnavi se piše zapisnik.
(16) Projektant mora upoštevati v zapisniku navedene in obrazložene pripombe odgovornih recenzentov ter vsebino projektne dokumentacije uskladiti s pripombami v roku, ki ga določi vodja recenzije in, ki ne sme biti krajši od 15 dni po prejemu zapisnika recenzijske obravnave.
(17) Vsak odgovorni recenzent mora po predložitvi popravljene projektne dokumentacije ugotoviti skladnost popravkov s svojimi pripombami, navedenimi in obrazloženimi v zapisniku obravnave, ter o tako ugotovljeni skladnosti podati pisno izjavo vodji recenzije.
(18) Recenzent mora o opravljeni recenziji izdati potrdilo, ki ga podpišejo recenzent, vodja recenzije in upravljavec ceste.
(19) Recenzent mora o recenziji voditi evidenco z naslednjimi podatki: polni naziv dokumentacije, ki je predmet recenzije, datum recenzijske obravnave in datum ter številka izdanega potrdila o recenziji. Po izdaji potrdila o opravljeni recenziji mora original dokumentacije izročiti naročniku.
(20) Za sklic recenzije, vodenje zapisnika, vročanje dokumentov ter izdajo potrdila se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
9. člen
(revizija)
Kadar se kot vzdrževalna dela v javno korist izvajajo zahtevni objekti, mora biti ne glede na opravljeno recenzijo, izvedena tudi revizija projektne dokumentacije, kot je to predpisano s predpisi o graditvi objektov.
III. IZVEDBA
10. člen
(odgovorne osebe pri izvedbi investicijskih vzdrževalnih del in delih, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist)
(1) Odgovorna oseba investitorja mora biti imenovana v skladu s predpisi o javnih financah, ali na podlagi internih aktov investitorja oziroma upravljavca ceste.
(2) Koordinator za varnost in zdravje pri delu je za fazo projektiranja in za fazo izvedbe imenovan posameznik v skladu s predpisi s področja varstva in zdravja pri delu.
(3) Za izdelavo projektne dokumentacije mora projektant imenovati odgovornega vodjo projekta in odgovorne projektante v skladu s predpisi o graditvi objektov v obliki, kot je predpisana s predpisi o vsebini projektne dokumentacije.
(4) Za izdelavo izvedbenega načrta imenuje izdelovalec izvedbenega načrta odgovornega izdelovalca izvedbenega načrta v obliki iz Priloge 1 tega pravilnika.
(5) Za izvedbo recenzije se imenujejo vodja recenzije, odgovorni recenzenti in tajnik recenzije v skladu s tem pravilnikom. Če naloge tajnika recenzije opravlja vodja projekta ali vodja recenzije, posebno imenovanje ni potrebno, je pa potrebno to navesti v zapisniku recenzijske obravnave.
(6) Za izvedbo revizije se imenujejo odgovorni revidenti v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(7) Projektant, recenzent, revident, izvajalec in nadzornik so praviloma imenovani s pogodbo ali drugim dokumentom iz katerega izhaja predmet naročila in katerega podpisnik je zakoniti zastopnik investitorja ali njegov pooblaščenec.
(8) Za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist imenuje izvajalec del odgovornega vodjo del, če to zahteva obseg del, pa še odgovornega vodjo posameznih del. Če je na gradbišču več izvajalcev del, investitor izmed odgovornih vodij del imenuje odgovornega vodjo gradbišča
(9) Za izvajanje nadzora imenuje nadzornik odgovornega nadzornika. Odgovorni nadzornik lahko za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega nadzora, imenuje svoje odgovorne nadzornike posameznih del.
(10) Za obliko in vsebino dokumentov, s katerim se z izjemo odgovornih projektantov, odgovornih vodij projektov, projektanta in odgovornih izdelovalcev izvedbenega načrta imenujejo odgovorni posamezniki, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(11) Z izjemo odgovorne osebe investitorja, koordinatorjev za varstvo in zdravje pri delu, izdelovalca izvedbenega načrta in odgovornega izdelovalca izvedbenega načrta, so pravice in dolžnosti pravnih in fizičnih oseb iz tega člena predpisane s predpisi o graditvi objektov, razen, če je s predpisi o cestah določeno drugače.
11. člen
(investicijska vzdrževalna dela)
(1) Investicijska vzdrževalna dela se izvajajo na podlagi izvedbenega načrta in le izjemoma na podlagi projekta za izvedbo.
(2) Z investicijskimi vzdrževalnimi deli se prične na podlagi izdelanega izvedbenega načrta ali projekta za izvedbo.
(3) Varnostni načrt se izdela, če to zahtevajo predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
(4) Po podpisu pogodbe mora biti izvajalec del dokazno uveden v delo z vpisom v gradbeni dnevnik s strani predstavnika investitorja ali njegovega pooblaščenca. Uvedba v delo je lahko izvedena tudi v obliki samostojnega dokumenta.
(5) O izvajanju del se vodi gradbeni dnevnik v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(6) Knjiga obračunskih izmer se vodi v skladu s predpisi o graditvi objektov in podpisano pogodbo.
(7) Posebni pogoji za izvedbo se predpišejo z razpisno dokumentacijo, s projektno dokumentacijo za izvedbo, izvedbenim načrtom, elaboratom prometne ureditve ali sklepom upravljavca in lahko obsegajo: omejitve, faznost izvedbe del, obseg pregledov s strani izvajalca rednega vzdrževanja oziroma druge preglede, ki niso predpisani s predpisi o cestah, dostopnost za intervencijo in druge ukrepe za zagotovitev varnosti cestnega prometa. Posebni pogoji ne nadomeščajo dovoljenja za zaporo ceste. Izvajati se začnejo, ko izvajalec del po uvedbi v posel poseže v obstoječo cesto, najkasneje pa s postavitvijo zapore ceste in veljajo po odstranitvi zapore ceste do izdaje sklepa s strani komisije za pregled investicijskih vzdrževalnih del po zakonu, ki ureja ceste.
(8) V primeru, da se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza izvedenih investicijskih vzdrževalnih del na cesti ter v primeru, ko so investicijska vzdrževalna dela končana in še ni izdan sklep komisije o pregledu teh del, lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli začasno omejeno uporabo ceste, če je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno z vpisom v gradbeni dnevnik podal pisno izjavo, da so dela opravljena v skladu s tehničnimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste.
12. člen
(vzdrževalna dela v javno korist)
(1) Vzdrževalna dela v javno korist se izvajajo na podlagi projekta za izvedbo in le izjemoma na podlagi izvedbenega načrta.
(2) Z vzdrževalnimi deli v javno korist se začne na podlagi izdelanega in recenziranega projekta za izvedbo ali izdelanega izvedbenega načrta, izdelanega načrta organizacije gradbišča in izdelanega varnostnega načrta. Ob posebej utemeljenih razlogih (npr. zavarovanje brežin, sanacija, preplastitev vozišča) s strani upravljavca ceste se lahko z izvedbo del prične tudi brez recenziranega projekta za izvedbo.
(3) Po podpisu pogodbe mora biti izvajalec del s strani investitorja oziroma njegovega pooblaščenca uveden v delo v obliki samostojnega dokumenta ali zapisnika iz katerega mora biti razvidna predana dokumentacija in drugi podatki, potrebni za pričetek in izvedbo del.
(4) O izvajanju del se vodi gradbeni dnevnik v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(5) Knjiga obračunskih izmer se vodi v skladu s predpisi o graditvi objektov in sklenjeno pogodbo.
(6) Posebni pogoji za izvedbo se predpišejo z razpisno dokumentacijo, s projektno dokumentacijo za izvedbo, izvedbenim načrtom, elaboratom prometne ureditve ali sklepom upravljavca in lahko obsegajo: omejitve, faznost izvedbe del, obseg pregledov s strani izvajalca rednega vzdrževanja oziroma druge preglede, ki niso predpisani s predpisi o cestah, dostopnost za intervencijo in druge ukrepe za zagotovitev varnosti cestnega prometa. Posebni pogoji ne nadomeščajo dovoljenja za zaporo ceste. Izvajati se začnejo, ko izvajalec del po uvedbi v posel poseže v obstoječo cesto, najkasneje pa s postavitvijo zapore ceste in veljajo do pridobitve dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v vsaj začasno omejeno uporabo.
13. člen
(načrt organizacije gradbišča)
(1) Za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist mora biti izdelan načrt organizacije gradbišča. Načrt organizacije gradbišča predloži izvajalec del pred začetkom del, pregleda in potrdi ga odgovorni nadzornik.
(2) Pri izvedbi investicijskih vzdrževalnih del načrt organizacije gradbišča ni obvezen dokument.
(3) Načrt organizacije ureditve gradbišča mora biti izdelan v skladu s projektom za izvedbo ali izvedbenim načrtom, na podlagi katerega se bo delo izvajalo, in v skladu z varnostnim načrtom, kadar je predpisan.
(4) Načrt organizacije gradbišča velja za čas trajanja gradbišča in mora v odvisnosti od velikosti, predvidenega časa izvajanja in zahtevnosti del vsebovati naslednje podatke:
1. območje, kjer se bodo odvijala dela na gradbišču s parcelnimi mejami, prostori za začasne deponije, gradbiščni provizoriji (pisarne, objekti za potrebe izvedbe del ipd.),
2. stalne in začasne ograje, znake za obvestila, prepovedi dostopov ali gibanja,
3. elaborat zapore ceste,
4. posebne pogoje za odvijanje cestnega prometa,
5. komunikacijske poti znotraj gradbišča in dostop na in iz gradbišča,
6. priključke na javne ceste,
7. predele oziroma območja za pripravo materialov, polizdelkov, sestavljanje opažev ipd.,
8. robove izkopov (nasipov), višinske gabarite, nestabilna in drugače nevarna ali varovana območja,
9. mesta priključkov (na vodo, elektriko, plin, telekomunikacije, zrak, toplovod idr.) in razdelilna mesta na gradbišču s potekom stalnih (za čas gradnje) razvodov,
10. potek montaže in demontaže konstrukcij ali posameznih elementov, potek izkopov, delovnih in fasadnih odrov ter podpornih konstrukcij ipd.,
11. namestitev oziroma razporeditev gradbenih strojev s prikazom delovno vplivnega območja,
12. območja za zbiranje oziroma za začasno deponijo gradbenih odpadkov in po vrstah nevarnih snovi in zaščitna območja za varovanje okolice,
13. ukrepe za varovanje zdravja in varovanja oseb ter okolice za čas gradnje in
14. ostale podatke, ki so potrebni za izvedbo del.
(5) V dovoljenju o zapori ceste in posebnih pogojih za odvijanje cestnega prometa je treba predvideti možnosti dostopov za intervencijo in požarno varnost na območju gradbišča.
(6) Izvajalec oziroma, če je izvajalcev več, mora tisti izvajalec, ki ga imenuje investitor ali njegov pooblaščenec, urediti gradbišče v skladu z varnostnim načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču niso ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje.
14. člen
(prijava gradbišča, dokumentacija na gradbišču)
(1) Prijava gradbišča mora biti izdelana v skladu s predpisi o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu.
(2) Označevanje gradbišč z gradbiščno tablo za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist ni potrebno.
(3) Dokumentacija, izdelana za izvedbo, mora biti ves čas izvedbe investicijskih vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist dostopna na gradbišču. Za dokumentacijo iz tega odstavka se šteje projekt za izvedbo ali izvedbeni načrt s soglasji, načrt organizacije gradbišča, pogodba za izvedbo, uvedba v delo, prijava gradbišča, gradbeni dnevnik in imenovanja odgovornega vodje gradbišča, odgovornega vodje del, odgovornega vodje posameznih del, odgovornega nadzornika ter odgovornega nadzornika posameznih del.
(4) Na gradbišču mora biti dostopna tudi vsa predpisana dokumentacija s področja varnosti in zdravja pri delu.
IV. PREGLED
15. člen
(pregled investicijskih vzdrževalnih del)
(1) Pregled izvedenih investicijskih vzdrževalnih del opravi komisija, ki jo imenuje upravljavec ceste s sklepom in jo sestavljajo vsaj odgovorni vodja del, odgovorni nadzornik in predstavnik upravljavca, ki vodi delo komisije.
(2) Izvajalec del in nadzornik morata investitorju po zaključku investicijskih vzdrževalnih del v roku, ki ga določa zakon, ki ureja ceste, posredovati izjavo o dokončanju investicijskih vzdrževalnih del iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. K izjavi mora biti priložen en izvod dokumentacije, ki obsega:
1. izvedbeni načrt izvedenih del oziroma projekt izvedenih del, če so se dela izvajala na podlagi projekta za izvedbo,
2. gradbeni dnevnik,
3. podatke za vnos v banko cestnih podatkov in
4. druge podatke in dokazila (knjiga obračunskih izmer, garancija za garancijsko dobo ipd.), če je tako določeno v posebnem zakonu ali podzakonskem aktu, ali je tako določeno s projektno nalogo, izvedbenim načrtom oziroma projektno dokumentacijo ali s pogodbo.
(3) O pregledu izvedenih investicijskih vzdrževalnih del se sestavi zapisnik, ki se zaključi s sklepom.
(4) Za sklic komisije, vodenje zapisnika, vročanje dokumentov in oblikovanje sklepa v zaključku zapisnika se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
16. člen
(pregled vzdrževalnih del v javno korist)
(1) Pregled izvedenih vzdrževalnih del v javno korist opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje minister za državne ceste oziroma župan za občinske ceste in jo sestavljajo vsaj predsednik, tajnik, predstavnik policije in predstavnik upravljavca ceste.
(2) V primeru vgradnje opreme oziroma naprav (cestna razsvetljava, semaforji, ipd.) mora biti pred komisijskim pregledom izveden interni pregled s strani odgovornih oseb pri izvedbi vzdrževalnih del v javno korist ter bodočega vzdrževalca te opreme oziroma naprav. O izvedenem pregledu se sestavi zapisnik, iz katerega mora biti jasno razvidno brezhibno delovanje pregledane opreme oziroma naprav, ki ga mora izvajalec del predložiti na komisijskem pregledu.
(3) Izvajalec del in nadzornik morata investitorju po izvedbi vzdrževalnih del v javno korist, posredovati izjavo o dokončanju vzdrževalnih del v javno korist iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. K izjavi mora biti v odvisnosti od vrste in obsega del priložen en izvod dokumentacije, ki obsega:
– projekt izvedenih del ali izvedbeni načrt izvedenih del,
– navodila za obratovanje in vzdrževanje,
– gradbeni dnevnik,
– geodetski načrt novega stanja zemljišča po končanih delih,
– dokazilo o zanesljivosti del, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist,
– podatke za vnos v banko cestnih podatkov, in
– druge podatke in dokazila (knjiga obračunskih izmer, garancija za garancijsko dobo ipd.), če je tako določeno v posebnem zakonu ali podzakonskemu aktu ali če je tako določeno s projektno nalogo, projektom za izvedbo oziroma izvedbenim načrtom, ali s pogodbo.
(4) Dokazilo o zanesljivosti izvedenih vzdrževalnih delih v javno korist je elaborat, s katerim se dokazuje, da je cesta, cestni odsek ali cestni objekt primeren in varen za predajo v neomejeno uporabo in mora biti izdelano v obliki in vsebini iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) K tabeli o podatkih o udeležencih pri izvedbi vzdrževalnih del v javno korist morajo biti priložena imenovanja odgovornih oseb z izjemo odgovornega projektanta in odgovornega vodjo projekta projektanta oziroma odgovornega izdelovalca izvedbenega načrta.
(6) K tabelam tabelaričnega prikaza morajo biti priložena dokazila, z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem kazalu dokazil. Dokazila obsegajo listine, kot so potrdila, elaborati, poročila, ocene, atesti, certifikati, izjave o skladnosti, meritve, zapisniki, izkazi in naslednja dokazila:
– o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,
– o opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov,
– o pregledu in merjenju inštalacij in preizkusu njihovega pravilnega delovanja,
– o upoštevanju predpisov s področja zagotavljanja zdravja in varstva pri delu, higienske in zdravstvene zaščite, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, in
– druga dokazila, če je tako določeno v posebnem zakonu ali je tako določeno z izvedbenim načrtom, projektom za izvedbo ali s pogodbo.
(7) Dokazilo se zveže z državno vrvico ter opremi z žigom in podpisom izvajalca del.
(8) Vsi dokumenti v dokazilu o zanesljivosti vzdrževalnih del v javno korist in dokazilo samo, morajo biti izdelani v slovenskem jeziku.
(9) Za sklic komisije, vodenje zapisnika in vročanje dokumentov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
17. člen
(dokumentacija za komisijski pregled pred izdajo dovoljenja za začasno uporabo državne ceste)
Če se opravlja pregled nove ali rekonstruirane državne ceste, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje, z namenom izdaje dovoljenja za začasno uporabo ceste, se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena, kar pomeni, da komisija na podlagi izjave o dokončanju del oziroma posamezne faze del, podpisane s strani odgovornega vodje del in odgovornega nadzornika, poleg terenskega ogleda pregleda le razpoložljivo dokumentacijo na dan pregleda ter preveri ali vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.
18. člen
(vabilo na komisijo za pregled vzdrževalnih del v javno korist)
(1) Delo komisije organizira tajnik, vodi pa ga predsednik komisije.
(2) Vabilo za sklic komisije mora biti imenovanim članom in ostalim vabljenim vročeno praviloma osem dni pred dnevom opravljanja komisijskega pregleda. Vabila se lahko vročajo po elektronski pošti na uradne elektronske naslove vabljenih.
(3) Poleg imenovanih članov komisije se na pregled povabi tudi ostale udeležence vzdrževalnih del v javno korist (drugi investitor, sofinancer, odgovorni nadzornik, odgovorni nadzorniki posameznih del, odgovorni vodja gradbišča, odgovorni vodja del, odgovorni vodja posameznih del, odgovorni vodjo projekta projektanta in odgovorni projektant ipd.).
(4) K delu komisije mora biti povabljen predstavnik pogodbenega koncesionarja za redno vzdrževanje in varstvo cest ter odgovorni nadzornik nad izvajanjem rednega vzdrževanja.
(5) K delu komisije se povabi tudi predstavnike drugih upravljavcev (lokalna skupnost, upravljavec javne železniške infrastrukture ipd.), ki so dolžni izvajati vzdrževalna dela na objektih, ki so predmet pregleda.
(6) K delu komisije se povabi predstavnike pristojne inšpekcije za ceste.
19. člen
(izvedba pregleda vzdrževalnih del v javno korist)
(1) Komisija mora na cesti, cestnemu odseku ali cestnemu objektu, na katerem so bila izvedena vzdrževalna dela v javno korist preveriti, če je predložena vsa predpisana oziroma s pogodbo zahtevana dokumentacija in če so dela izvedena v skladu s predloženo dokumentacijo, določili pogodbe in s pravili stroke ter v obliki sklepa komisije, navedenega v zaključku zapisnika, ugotoviti ali:
a) je treba odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti ali
b) se lahko izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo, do odprave pomanjkljivosti ali
c) se lahko izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, če ni pomanjkljivosti.
(2) Osebe, ki se udeležijo dela komisije, se morajo izkazati z ustreznimi pooblastili v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Odgovorne osebe pri izvedbi vzdrževalnih del v javno korist posebnega pooblastila ne potrebujejo, morajo pa se izkazati z imenovanjem na podlagi tega pravilnika. Pooblastila prav tako ne potrebujeta predstavnika pristojne inšpekcije za ceste in policijske uprave.
20. člen
(ravnanje upravljavca ceste pri pregledu investicijskih vzdrževalnih del, vzdrževalnih del v javno korist oziroma nove ali rekonstruirane državne ceste, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje, če upravljavec ceste ni investitor posega)
(1) Če s posegom v prostor posledično pride do posega na javni cesti (priključki stanovanjsko poslovnih objektov, trgovskih centrov, bencinskih servisov ipd.), obveznosti investitorja kot zavezanca v upravnem postopku gradnje, rekonstrukcije, izvedbe investicijskih vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist v območju javne ceste prevzame upravljavec javne ceste. V takem primeru upravljavec ceste ne zagotavlja sredstev za izvedbo del, je pa upravičen do povračila vseh stroškov, ki nastanejo na javni cesti.
(2) Če pride do posega na državni cesti in je investitor posega lokalna skupnost, obveznosti investitorja kot zavezanca v upravnem postopku gradnje, rekonstrukcije, izvedbe investicijskih vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist v območju državne ceste po tem pravilniku prevzame upravljavec državne ceste. V takem primeru upravljavec državne ceste ne zagotavlja sredstev za izvedbo del, je pa upravičen do povračila vseh stroškov, ki nastanejo na državni cesti.
(3) Izvedba in prevzem del v območju ceste se izvaja po določbah tega pravilnika, pri tem pa mora investitor posega zagotoviti tudi zemljišča v novem območju cestnega sveta.
(4) Medsebojna razmerja z upravljavcem ceste morajo biti urejena s pogodbo, sklenjeno pred začetkom del.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če je bilo za poseg pridobljeno pisno soglasje ali dovoljenje upravljavca ceste in je bila sklenjena pogodba o dovolitvi gradnje ali pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti.
21. člen
(zapisnik)
(1) Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema vsebuje naslednje podatke:
1. številko in datum zapisnika v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje,
2. naziv komisije in namen sklica komisije,
3. pogodbeni naziv objekta,
4. kraj, datum in čas začetka dela komisije,
5. prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega pregleda in prevzema,
6. osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
7. podatki o pogodbenih strankah,
8. podatki o odgovornih osebah pri izvedbi vzdrževalnih del v javno korist,
9. podatki o predloženi dokumentaciji,
10. ugotovitve komisije,
11. izjave prisotnih in
12. zaključek, ki mora vsebovati zaključni sklep komisije s predlogom izdaje odločbe ali v primeru predaje ceste v začasno omejeno uporabo izdajo pooblastila predsedniku komisije, da po izjavi o odpravljenih pomanjkljivostih predlaga zaključni sklep brez ponovnega sestajanja komisije ali ponovni sklic komisije,
13. kraj, datum in čas konca dela komisije,
14. izjavo o prebranem zapisniku in načinu vročanja.
22. člen
(prevzem dokumentacije)
Po pridobitvi dovoljenja za neomejeno uporabo ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta in izvedenem končnem obračunu del, se v roku 30 dni celotna dokumentacija o objektu (upravna, investicijska, finančna, projektna oziroma druga dokumentacija) preda investitorju.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
(dokončanje vzdrževalnih del v javno korist)
Vzdrževalna dela v javno korist, ki so se začela izvajati pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
24. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Navodilo o delu komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist (Uradni list RS, št. 30/10 in 109/10 – ZCes-1).
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-398/2011/15-0034560
Ljubljana, dne 23. januarja 2012
EVA 2010-2411-0065
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti