Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2012 z dne 27. 1. 2012

Kazalo

243. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, stran 485.

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZSVarPre-A in 40/11 – ZUPJS-A), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Posamezni izrazi imajo v tem pravilniku naslednji pomen:
– uporabnik storitve – oseba, ki jo kot upravičenca do socialno varstvene storitve določata Zakon o socialnem varstvu in pravilnik, ki ureja standarde in normative za izvajanje socialno varstvenih storitev,
– standardna storitev – socialno varstvena storitev, ki se izvaja na način in v obsegu, ki je določen s predpisi o standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev in predpisi o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvenih storitev,
– nadstandardna storitev – socialno varstvena storitev, ki se izvaja v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev; za nadstandardne socialno varstvene storitve se ne štejejo dodatne storitve,
– dodatne storitve – storitve, ki jih ponujajo izvajalci poleg standardnih in nadstandardnih storitev ter so posebej opredeljene v dogovoru o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve,
– stroški storitve – vsi stroški in odhodki, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem socialno varstvene storitve in se upoštevajo kot element za oblikovanje cene v skladu s tem pravilnikom, ne glede na to, kdo je plačnik,
– cena storitve – del stroškov socialno varstvene storitve, ki jih v skladu s tem pravilnikom plača uporabnik,
– subvencija – del stroškov socialno varstvene storitve, ki se pokriva iz sredstev proračuna,
– efektivne ure – ure neposredno opravljenih socialno varstvenih storitev pri uporabnikih, ki se določijo tako, da se število ur polnega delovnega časa zmanjša za predvidene odsotnosti zaradi letnega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja, odmora za malico in dnevnih opravil, ki se ne opravljajo neposredno za uporabnika.«.
2. člen
Prva alineja tretjega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– števila zaposlenih v okviru kadrovskih normativov za opravljanje socialno varstvenih storitev kot jih določa pravilnik, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev,«.
3. člen
Drugi odstavek 5. člena se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
4. člen
V naslovu prvega oddelka IV. poglavja »1. Pomoč družini na domu« se doda besedilo »– socialna oskrba na domu«.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(1) Stroške storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu (v nadaljnjem besedilu: pomoč družini na domu) sestavljajo:
– stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, kot je določeno pri prvem delu storitve v pravilniku, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev,
– stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in
– stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.
(2) Stroški iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka so sestavljeni iz:
– stroškov dela, določenih v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika za polni delovni čas, pri čemer se število zaposlenih določi po normativu, kot ga določa pravilnik, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev. Stroški dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, računovodska, knjigovodska, računalniška in druga dela (v nadaljnjem besedilu: upravno administrativna dela), lahko znašajo največ 75  % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo naloge iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka;
– stroškov materiala in storitev, ki predstavljajo skupne stroške, kot so stroški pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, stroški energije in vode, stroški čistilnih storitev in drugih stroškov prostorov, stroški plačilnega prometa ter stroški izobraževanja in podobno, pri čemer se upošteva, da ti stroški lahko znašajo največ 20  % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo naloge iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka;
– stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo, ki lahko skupaj znašajo največ 10  % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo naloge iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka;
– stroškov financiranja v skladu z 9. členom tega pravilnika.
(3) Če izvajalec za upravno administrativna dela nima zaposlenih delavcev, se v stroških storitve upoštevajo tudi stroški za upravno administrativna dela, in sicer največ do višine, kot bi za te namene znašali stroški za upravno administrativna dela, določeni v prvi alineji prejšnjega odstavka.
(4) Če izvajalec ne izvaja dejavnosti v lastnih prostorih in ne obračunava stroškov amortizacije, investicijskega vzdrževanja in stroškov financiranja, se lahko kot stroški storitev upoštevajo stroški najemnine največ v višini iz tretje in četrte alineje drugega odstavka tega člena.
(5) Stroške iz prve alineje prvega odstavka tega člena financira občina skladno z drugim odstavkom 17. člena tega pravilnika.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se stroški dela za upravno administrativna dela prištejejo stroškom strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca, ki opravlja naloge iz druge alineje prvega odstavka tega člena.
(7) Stroške za neposredno socialno oskrbo na domu uporabnikov iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predstavljajo naslednji stroški:
– stroški dela neposrednih izvajalcev oskrbe, ki so določeni v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika, pri čemer se upoštevajo normativi za neposredne izvajalce oskrbe, kot jih določa pravilnik, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev. Kot korekcija plač ter prispevkov na plače zaposlenih se za plačane nepredvidene odsotnosti z dela upošteva povečanje za 3,83  % na znesek plač ter prispevkov in davkov na plače neposrednih izvajalcev oskrbe;
– stroški materiala in storitev, ki predstavljajo stroške za prevozne storitve (npr. kilometrina v primeru, če neposredni izvajalec storitve uporablja lastno vozilo), stroške uporabe vozila izvajalca, stroške zaščitnih sredstev, stroške zdravstvenih pregledov, stroške za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti, stroške izobraževanja, stroške pisarniškega materiala in podobno;
– stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja za vozilo. V primeru, da je v stroških materiala in storitev iz prejšnje alineje vključena kilometrina, se stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja za vozilo ne upoštevajo.
(8) Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja za vozilo lahko skupaj znašajo največ 15  % stroškov dela vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na domu.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Cena storitve pomoč družini na domu je tisti del stroškov storitve, ki ga je v skladu s tem pravilnikom dolžan plačati uporabnik.«.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Pri določanju cene storitve pomoč družini na domu se upoštevajo stroški storitve, kot so določeni v 12. členu tega pravilnika.
(2) Cena storitve pomoč družini na domu se določi tako, da se stroški iz 12. člena tega pravilnika najprej zmanjšajo za oprostitev iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika. Preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina skladno s tretjim odstavkom 17. člena tega pravilnika. Od preostanka stroškov iz prejšnjega stavka se odšteje še morebitna višina subvencije s strani Republike Slovenije iz četrtega odstavka 17. člena tega pravilnika, ostanek stroškov pa se deli s številom efektivnih ur vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na mesec.
(3) Cena storitve, izračunana na način iz prejšnjega odstavka predstavlja ceno ure neposredne storitve, ki jo mora plačati uporabnik.
(4) Pri določitvi cene pomoči družini na domu, ki se izvaja izven mreže javne službe, se upoštevajo stroški storitve, kot so določeni v 12. členu tega pravilnika, pri čemer se oprostitev ali subvencija upošteva le v primeru, če je izvajalcu tudi dejansko izplačana«.
8. člen
15. člen se črta.
9. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se lahko poveča največ za 40  %, opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa največ za 50  %, in sicer glede na dejansko povečanje stroškov dela.«.
10. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(1) Subvencija k stroškom storitve se določi za storitev socialna oskrba na domu, ki se izvaja v javni službi.
(2) Oprostitev, kot je določena v 20. členu Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUPTG in 62/10 – ZUPJS) velja za stroške opravljanja nalog iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika na način, kot je določen v petem in šestem odstavku 12. člena tega pravilnika in se financira iz proračune občine.
(3) Subvencijo iz sredstev proračuna občine v višini najmanj 50  % stroškov storitve, določenih v drugi in tretji alineji prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, določi pristojni organ občine. Subvencijo izplačuje izvajalcu občina, na območju katere ima uporabnik prijavljeno stalno prebivališče. Če izvaja izvajalec storitev za več občin, se stroški vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika razdelijo med občine sorazmerno glede na število uporabnikov iz posamezne občine, del stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnika pa na podlagi števila efektivnih ur, opravljenih za uporabnike iz posamezne občine, in odločitve občine o višini tega dela subvencije.
(4) Subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije določi Vlada Republike Slovenije v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Subvencijo izplačuje izvajalcu Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.«.
11. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(1) Cena storitve pomoči družini na domu se določi na podlagi obrazcev št. 2, 2/1 in 2/2, ki so priloga tega pravilnika.
(2) Izvajalec storitve pomoč družini na domu je dolžan občini ob vlogi za soglasje k ceni priložiti izpolnjene obrazce iz prejšnjega odstavka.«.
12. člen
Za drugim odstavkom 19. člena se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V primeru, da je uporabnik deležen storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno prebivališče, jo prejema po ceni, kot velja v občini začasnega prebivališča. Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega prebivališča uporabnika. V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUPTG in 62/10 – ZUPJS), občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.
(4) Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotavljati subvencijo in morebitna sredstva za oprostitev svojega občana največ leto dni, vendar pa se lahko ta rok podaljša s soglasjem občine.«.
13. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se lahko poveča največ za 40  %, opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa največ za 50  %, in sicer glede na dejansko povečanje stroškov.«.
14. člen
V drugem odstavku 25. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen pri kratkotrajnih namestitvah, kjer se upošteva 90  % povprečna letna zasedenost kapacitet.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primerih, če bi zaradi upoštevanja stroška amortizacije zgradb, kot ga določajo predpisi, ki urejajo to področje, prišlo do povečanja cene za več kot 5  %, se razlika prenese v naslednje leto.«.
15. člen
V 29. členu se datum »1. februarja« nadomesti z datumom »15. februarja«.
16. člen
Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ceno storitve oskrbe IV (oskrba oseb z demenco) iz četrte alineje 1. točke prvega odstavka 24. člena tega pravilnika izvajalec institucionalnega varstva oblikuje v primeru, ko ima vzpostavljen poseben oddelek za osebe z demenco in sorodnimi stanji ali organizirano obravnava osebe z demenco in sorodnimi stanji v skladu z veljavnimi standardi in normativi za izvajanje socialno varstvenih storitev. Stroški storitve se pri oblikovanju cene standardne storitve oskrbe IV upoštevajo na naslednji način:
– stroški dela se določijo v skladu prvo alinejo prvega odstavka 25. člena tega pravilnika, pri čemer se upošteva število zaposlenih za število uporabnikov kategorije oskrbe IV, kot ga določajo kadrovski normativi za opravljanje tovrstne storitve,
– stroški materiala in storitev se določijo v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 25. člena tega pravilnika in sicer le za število uporabnikov kategorije oskrbe IV,
– stroški amortizacije, določeni v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 25. člena tega pravilnika, pri čemer se izračunani stroški upoštevajo v ceni storitve le v sorazmernem deležu števila uporabnikov v tej kategoriji oskrbe,
– stroški investicijskega vzdrževanja, določeni v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 25. člena tega pravilnika, pri čemer se izračunani stroški upoštevajo v ceni storitve le v sorazmernem deležu števila uporabnikov v tej kategoriji oskrbe,
– stroški financiranja, določeni v skladu s peto alinejo prvega odstavka 25. člena tega pravilnika, pri čemer se izračunani stroški upoštevajo v ceni storitve le v sorazmernem deležu števila uporabnikov v tej kategoriji oskrbe.«.
17. člen
V drugem odstavku 40. člena se besedi »prvega februarja« nadomestita z besedama »prvega marca«, datum »1. februarja« pa se nadomesti z datumom »15. februarja«.
18. člen
V 41. členu se besedi »prvega februarja« nadomestita z besedama »prvega marca«.
19. člen
Obrazci št. 2, 2/1 in 2/2 se nadomestijo z novimi obrazci št. 2, 2/1 in 2/2, ki so priloga tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI
20. člen
Kadrovski normativi za izvajanje oskrbe IV za osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor (oskrba dementnih oseb) se v ceni storitve upoštevajo postopoma, tako da so v celoti upoštevani do 31. decembra 2013.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-1/2012
Ljubljana, dne 23. januarja 2012
EVA 2012-2611-0019
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti