Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

74. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri«, stran 148.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 7. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10), 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) in 7. člena Statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) ter Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 8/07), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 53/05), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Žiri (Uradni list RS, št. 37/95, 59/04) so Občinski sveti Občine Škofja Loka na 10. redni seji dne 24. 11. 2011, Občine Gorenja vas - Poljane na 8. redni seji dne 20. 12. 2011 in Občine Žiri na 6. redni seji dne 9. 11. 2011 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri« (Uradni list RS, št. 64/07, v nadaljevanju: odlok) se besedilo preambule dopolni tako, da se sedaj glasi:
»Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), 7. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10), 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) in 7. člena Statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) ter Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 8/07), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 53/05), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Žiri (Uradni list RS, št. 37/95, 59/04) so Občinski sveti Občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 7. junija 2007, Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 13. junija 2007, in Občine Žiri na 5. redni seji dne 14. junija 2007 sprejeli«
2. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri« (Uradni list RS, št. 64/07, v nadaljevanju: odlok) se v 2. členu besedilo dopolni tako, da se 2. člen sedaj glasi:
»(1) Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas - Poljane in Občina Žiri ustanovijo inšpektorat za izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog občinske uprave s področja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.
(2) Medobčinski inšpektorat opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic oziroma inšpekcijske, nadzorniške in redarske naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– pokopališka in pogrebna dejavnost,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščena med magistralne,
– regionalne in lokalne ceste,
– urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih,
– promet v naseljih in parkiranje,
– komunalne takse,
– turistične takse,
– zimska služba,
– uporaba zastave in grba,
– označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
– javni red in mir in
– druga področja, ki jih določajo občinski in drugi predpisi.«
3. člen
V četrtem odstavku 4. člena odloka se na koncu doda naslednje besedilo: »Za delovanje skupne občinske uprave zagotovijo opremo in prostor občine ustanoviteljice, vsaka na svojem sedežu.«
V petem odstavku 4. člena odloka se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
4. člen
Za 5. členom odloka se doda nov člen 5.a, ki glasi:
»(1) Delo inšpektorata je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu inšpektorata. Za dajanje informacij javnega značaja o delu inšpektorata so odgovorni župani občin ustanoviteljic, ki lahko v ta namen pooblastijo vodjo inšpektorata.«
5. člen
Drugi odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravice in obveznosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic oziroma eden izmed županov na podlagi njihovega pooblastila ali vodja inšpektorata na podlagi njihovega pooblastila.«
6. člen
Prvi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva za delo inšpektorata zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, in sicer:
– Občina Škofja Loka: 64,75 %,
– Občina Gorenja vas - Poljane: 20,76 % in
– Občina Žiri: 14,49 %.«
V drugem odstavku 14. člena odloka se na koncu doda naslednje besedilo: »Določbe, ki se nanašajo na podrobnejšo določitev sredstev za delo, določenih v prvem in drugem odstavku tega člena, se natančneje opredelijo v pogodbi iz 16. člena tega odloka.«
Za petim odstavkom 14. člena odloka s doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Nakup opreme, ki je potreben za delo inšpektorata, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.«
7. člen
Za 15. členom odloka se doda nov člen 15.a, ki glasi:
»(1) Finančni načrt inšpektorata, ki ga na predlog vodje inšpektorata določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun Občine Škofja Loka.
(2) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za inšpektorat v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt inšpektorata je priloga k proračunom občin ustanoviteljic.
(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta inšpektorata je župan Občine Škofja Loka, ki lahko v skladu s predpisi v ta namen pooblasti vodjo inšpektorata.«
8. člen
Za 18. členom odloka se doda nov člen 18.a, ki glasi:
»V odloku o spremembah tega odloka, sprejetem na podlagi izstopa ali vstopa občine ustanoviteljice, se opredelijo nova razmerja glede zagotavljanja sredstev za delovanje inšpektorata.«
9. člen
(1) Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/2006
Škofja Loka, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
Št. 061-007/2007-011
Gorenja vas, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
Št. 007-19/2011
Žiri, dne 9. novembra 2011
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost