Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

72. Obvezna razlaga četrtega odstavka 15. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo« v Ankaranu, stran 146.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O B V E Z N O R A Z L A G O
četrtega odstavka 15. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo« v Ankaranu (Uradne objave, št. 6/2001, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna razlaga, 68/10 – spremembe in dopolnitve)
Št. 3505-15/2009
Koper, dne 23. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
četrtega odstavka 15. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo« v Ankaranu (Uradne objave, št. 6/2001, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna razlaga, 68/10 – spremembe in dopolnitve)
v naslednjem besedilu:
»(4) Za parkirne površine na območju z označbama (c) in (d) in na območju Pod cerkvijo je potrebno zagotoviti znotraj pripadajoče parcele stavbe, z izjemo stavb z označbami 21, 22 in 23, za katere se 1,5 parkirnega prostora za vsako stanovanjsko enoto zagotovi v okviru pripadajočega zemljišča stavbe, dodatni 1 parkirni prostor za obiskovalce se bo zagotovilo v garažni stavbi za vsako bivalno enoto, po izgradnji garažne stavbe, ki je načrtovana v sklopu večstanovanjskih stolpičev v neposredni bližini. S tem se bo omogočilo, da tudi ti objekti pridobijo dodatna parkirna mesta za obiskovalce, vendar to ni pogoj za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja za posamezne stanovanjske objekte.«
Št. 3505-15/2009
Koper, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L’ I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
dell’articolo 15, quarto comma, del Decreto sul piano particolareggiato “Dolge njive – Campi lunghi”, sotto la chiesa” ad Ancarano (Bollettino ufficiale, n. 6/2001, G.U. della RS, n. 47/06 – interpretazione autentica, 68/10 – modifiche ed integrazioni)
N. 3505-15/2009
Capodistria, 23 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e per effetto dell’articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (B.U., n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e G.U. della RS, n. 90/05 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha accolto la seguente
I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
dell’articolo 15, quarto comma, del Decreto sul piano particolareggiato “Dolge njive – Campi lunghi”, sotto la chiesa” ad Ancarano (Bollettino ufficiale, n. 6/2001, G.U. della RS, n. 47/06 – interpretazione autentica, 68/10 – modifiche ed integrazioni)
nel seguente testo:
“(4) Per le superfici di parcheggio nelle aree con designazione (c) e (d) e nella zona Sotto la chiesa, devono essere garantite all’interno delle particelle dove sono situati gli edifici, ad eccezione degli edifici con designazione 21, 22 e 23, per i quali 1,5 parcheggio per ogni unità abitativa si garantisce nell’ambito del terreno appartenente agli edifici; un aggiuntivo posteggio per unità abitativa, destinato ai visitatori, sarà garantito all’interno del garage, in seguito alla costruzione di tale garage, progettato in ambito dei condomini plurifamiliari, nelle prossime vicinanze. In tal modo si garantirà a questi edifici ulteriori posteggi per i visitatori, ma ciò non rappresenta una condizione vincolante per il rilascio del permesso di costruire e del permesso di agibilità per i singoli edifici residenziali.”
N. 3505-15/2009
Capodistria, 22 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost