Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

71. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012, stran 143.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v eurih
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta
                             2012
-------------------------------------------------------------
I   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      7.869.823
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            6.559.677
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)       5.341.890
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK          4.745.550
703  DAVKI NA PREMOŽENJE               387.840
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE        208.500
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    1.217.787
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
   PREMOŽENJA                   172.963
711  TAKSE IN PRISTOJBINE               3.800
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI           77.400
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV      141.061
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI             822.563
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)          421.970
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV         0
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
   NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV       421.970
73  PREJETE DONACIJE (730+731)            1.500
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV         1.500
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740)            886.676
740  TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
   INSTITUCIJ                   886.676
II  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)        7.771.926
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     2.454.784
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM        280.230
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
   VARNOST                     37.558
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         1.973.996
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI             78.000
409  REZERVE                     85.000
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      2.272.945
410  SUBVENCIJE                    55.128
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   1.654.390
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
   USTANOVAM                    197.925
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          365.502
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          2.695.451
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV      2.695.451
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          348.746
431  INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN
   FINANČNIM OSEBAM                332.950
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
   UPORABNIKOM                   15.796
III  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ) (I-II)               97.897
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         0,00
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                0,00
751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            0,00
V   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)               0,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                      0,00
441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN
   FINANČNIH NALOŽB                  0,00
VI  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)             0,00
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII  ZADOLŽEVANJE (50)                   0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  0
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)              298.500
55  ODPLAČILA DOLGA                 298.500
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA            298.500
IX  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I+IV+VII-II-V-VIII)              –200.603
X   NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)          –298.500
XI  NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)           –97.897
XII  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                 200.603
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobrova - Polhov Gradec.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– drugi prihodki krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti ustvarjajo samostojno in se porabljajo za financiranje nalog krajevne skupnosti, v kateri so bili ustvarjeni,
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1), ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabljajo za financiranje investicij v skladu z veljavno zakonodajo,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2012 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika.
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena Zakona o javnih financah v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve.
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe.
– če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami.
– samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem do vrednosti 10.000,00 EUR brez davka. O izvršenih transakcijah polletno poroča občinskemu svetu.
– izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec. Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo sprejema župan.
9. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve.
V primeru brezplačne pridobitve zemljišč nosi Občina Dobrova - Polhov Gradec stroške meritev in parcelacij teh zemljišč.
10. člen
(letni načrt pridobivanja premičnega premoženja in letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem)
V roku 30 dni od uveljavitve Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012 sprejme župan letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2012.
Nabava osnovnega sredstva, naročilo gradnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se lahko prične:
– če je to načrtovano v planu izvajanja za leto 2012,
– ko župan izda sklep o pričetku realizacije posamezne postavke iz načrta na podlagi preveritve likvidnostnega stanja proračuna.
Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Dobrova - Polhov Gradec zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za proračun leta 2012 novo zadolževanje ni predvideno.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 007-0013/2011-1
Dobrova, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost