Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

68. Odlok o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Divača, stran 129.

Na podlagi 6. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 108/09, 45/10 in 9/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 11. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določa ureditev, upravljanje in nadzor mirujočega cestnega prometa na območju Občine Divača.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
– javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so: javna cesta, ki se uporablja za cestni promet, kolesarske steze, pločniki, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti, če gre za površino v javni rabi, ne glede na lastništvo;
– javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča državne ali občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča državne ali občinske ceste, namenjena parkiranju vozil ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil, in je v večinski lasti ali upravljanju občine;
– parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila;
– lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano;
– pristojni organ je oddelek občinske uprave, pristojen za področje urejanja cest in cestnega prometa;
– nadzorni organ je organ pristojen za področje nadzora ali urejanja prometa: občinski inšpektor, komunalni nadzornik in občinski redar;
– lisice so posebna naprava, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo, parkirano v nasprotju s prometno ureditvijo;
– pajek je posebno vozilo za odvoz parkirnega vozila;
– intervencijsko vozilo je vozilo pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje intervencijskih nalog skladno z zakonskimi pooblastili ter vozilo za opravljanje intervencijskih dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb, prav tako je intervencijsko vozilo tudi pajek;
– parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja;
– parkirni listek je obrazec za označitev časa, za katerega se plača parkirnina;
– parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah;
– dostava je opravljanje prevoznih storitev fizičnih, pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov;
– dovolilnica je predpisan obrazec, ki ga izda pristojni organ za potrebe parkiranja, ustavljanja ali vstopa v določena območja v Občini Divača;
– zapuščeno vozilo je vozilo, ki je nerabno ali zavrženo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov ni skladiščeno v skladu s predpisom o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določajo veljavni predpisi s področja cestnega prometa.
II. PRISTOJNOSTI ORGANOV
3. člen
(pristojnosti za urejanje prometa)
(1) Občinski svet ima naslednje pristojnosti za urejanje prometa in s sklepom:
– vzpostavlja parkirne površine, kjer je treba plačati parkirnino;
– vzpostavlja območja kratkotrajnega parkiranja;
– vzpostavlja območja umirjenega prometa;
– vzpostavlja območja za pešce;
– sprejema izvedbene akte navedene v tem odloku;
– določa višino in način plačevanja takse (parkirnine in dovolilnic);
– določa višino stroškov odvoza in hrambe oziroma varovanja vozila;
– določa višino stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila.
(2) Pristojni organ:
– določa prometno signalizacijo na parkirnih površinah in na območju: umirjenega prometa, za pešce, kratkotrajnega parkiranja;
– lahko določi posamezne parkirne prostore, ki se uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje strank organov Občine Divača in upravnih organov, obiskovalcev zdravstvenih zavodov, staršev otrok v vzgojno-varstvenih ustanovah in osnovnih šolah ipd.;
– na podlagi podane vloge odloča in določa rezervirane parkirne površine;
– na podlagi podane vloge upravičenca, z odločbo v upravnem postopku odloča o izdaji dovolilnice. O pritožbi zoper izdano odločbo odloča župan.
III. PARKIRNE POVRŠINE
4. člen
(upravljanje javnih parkirnih površin)
(1) Javne parkirne površine upravlja Občina Divača.
(2) Za pobiranje parkirnine lahko župan pooblasti nadzorni organ, samostojnega podjetnika posameznika ali gospodarsko družbo (v nadaljevanju: izvajalec), ki ga v skladu z veljavnimi predpisi izbere na osnovi javnega razpisa.
5. člen
(javne in rezervirane parkirne površine)
(1) Na območju Občine Divača so za parkiranje vozil namenjene:
1. javne parkirne površine
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju;
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
– parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine;
– ostale parkirne površine.
2. rezervirane parkirne površine.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
6. člen
(parkiranje)
(1) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila takse in njena višina so razvidni iz prometne signalizacije.
(2) Kot dokazilo plačila takse za uporabo javnih parkirni površin šteje parkirni listek iz parkomata ali potrdilo, ki ga izda izvajalec (v nadaljevanju: parkirni listek). Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilo tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
7. člen
(območje kratkotrajnega parkiranja)
(1) Na območju določenih cestah ali delih ceste se lahko parkiranje časovno omeji (območja kratkotrajnega parkiranja) tako, da sme trajati največ dve uri.
(2) Območja kratkotrajnega parkiranja morajo biti označena s predpisano prometno signalizacijo. Označbe na vozišču ali drugi prometni površini, s katerimi so označena posamezna mesta ali pas za parkiranje, na katerih je parkiranje časovno omejeno, morajo biti modre barve.
(3) Dovoljeni čas parkiranja na območju kratkotrajnega parkiranja je razviden iz prometne signalizacije.
8. člen
(1) Na območju kratkotrajnega parkiranja, na katerem je parkiranje brezplačno, mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.
(2) Voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, na katerih je parkiranje časovno omejeno in uvedeno plačilo parkirnine, mora čas začetka parkiranja označiti s parkirnim listkom, tako da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.
(3) Voznik po preteku dovoljenega časa določenega s prometno signalizacijo, ne sme ponovno podaljšati časa parkiranja.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
9. člen
(parkirne površine brez časovne omejitve)
(1) Na posameznih parkirnih površinah je lahko uvedeno parkiranje brez časovne omejitve s plačilom ali brez plačila parkirnine.
(2) Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da se na parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena parkirnina plača ob začetku parkiranja, mora voznik parkirni listek namestiti tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
10. člen
(ostale parkirne površine)
Javne parkirne površine so namenjene parkiranju osebnih avtomobilov, pristojni organ pa lahko določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi za parkiranje drugih vozil.
11. člen
(dostavna vozila)
(1) Na območju kratkotrajnega parkiranja in na parkirnih prostorih, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko brezplačno ustavijo vozila za potrebe dostave.
(2) Čas zadrževanja za potrebe dostave je omejen na čas, ki je potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave, vendar največ 30 minut. Za izvajanje dostave v dostavnem času ni potrebno pridobiti parkirno dovolilnico pristojnega organa.
(3) Voznik mora označiti čas prihod na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, in po izteku dovoljenega časa iz drugega odstavka tega člena vozilo odpeljati.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
12. člen
(parkirne dovolilnice)
(1) Na območju kratkotrajnega parkiranja in na parkirnih prostorih, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo vozila stanovalcev, če so označena z veljavno parkirno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Parkirno dovolilnico izda pristojni organ na podlagi odločbe glede podane vloge upravičenca za tekoče koledarsko leto. Parkirna dovolilnica se izda za parkiranje v območju, kjer ima upravičenec naslov stalnega bivališča in kolikor upravičenec ne more zagotoviti drugega parkirnega mesta v oddaljenosti 200 metrov.
(3) Vozilo, za katerega se izda parkirna dovolilnica, mora biti v lasti ali v službeni uporabi upravičenca iz drugega odstavka tega člena, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali v uporabi upravičenca na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu.
(4) Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto.
(5) Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa v skladu z izdanim sklepom iz šeste alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka. Če se parkirna dovolilnica izdaja med letom, se taksa plača le za mesece za katere se izdaja.
(6) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek upravičenec, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Kasnejši izkaz imetja dovolilnice globe ne izniči.
(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno dovolilnico.
(8) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek upravičenec ali uporabnik dovolilnice za parkiranje, ki omogoči njeno uporabo neupravičeni osebi, ter oseba, ki neupravičeno uporabi dovolilnico za parkiranje.
(9) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico iz sedmega in osmega odstavka tega člena občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo.
13. člen
(1) Na območju kratkotrajnega parkiranja in na parkirnih prostorih, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo vozila občinskih in državnih organov ter vozila pravnih in fizičnih oseb poslovnih prostorov (v nadaljevanju: upravičenec), če so označena z veljavno parkirno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Dovolilnico za parkiranje sme uporabljati le upravičenec za parkiranje vozila, ki je navedeno v dovoljenju in jo je izdal pristojni organ na podlagi odločbe glede podane vloge upravičenca za tekoče koledarsko leto.
(3) Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa v skladu z izdanim sklepom iz šeste alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka. Če se parkirna dovolilnica izdaja med letom, se taksa plača le za mesece za katere se izdaja.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek upravičenec, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Kasnejši izkaz imetja dovolilnice globe ne izniči.
(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik dovoljenja za parkiranje, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena in voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno dovolilnico. Neupravičeno uporabljeno dovolilnico občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 80 EUR.
14. člen
(izvedbeni akt)
Oblika in vsebina ter postopek izdaje dovolilnice se določi z izvedbenim aktom in se lahko razlikuje med posameznimi parkirišči.
15. člen
(rezervirane parkirne površine)
(1) Rezervirane parkirne površine so lahko:
1. parkirne površine za kratkotrajno parkiranje;
2. parkirne površine za potrebe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, v primeru, da ti nimajo možnosti parkiranja izven javne prometne površine, njihova dejavnost pa je pogojena z uporabo motornega vozila;
3. parkirne površine za parkiranje službenih vozil občinskih in državnih organov;
4. parkirne površine za parkiranja koles in koles s pomožnim motorjem;
5. parkirne površine koles z motorjem in motornih koles;
6. postajališča taksi vozil;
7. parkirna mesta za hotelske goste;
8. površine za parkiranje avtobusov;
9. površine za parkiranje tovornih vozil;
10. površine za parkiranje namenjene invalidom.
(2) Pristojni organ lahko omeji število rezerviranih parkirnih površin.
16. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje vozil:
– strank upravnih organov in organov Občine Divača,
– obiskovalcev zdravstvenih zavodov,
– staršev otrok v vzgojno-varstvenih ustanovah in osnovnih šolah,
– ipd.
(2) Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih prostorih iz prvega odstavka tega člena je razviden iz prometne signalizacije.
(3) Za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega člena se taksa ne plača.
17. člen
(parkiranje enoslednih vozil)
Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja koles, koles s pomožnim motorjem, koles z motorjem in motornih koles.
18. člen
(parkirna mesta za avtotaksi vozila)
Pristojni organ lahko določi potrebno število parkirnih mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe parkiranja avtotaksi vozil.
19. člen
(parkirna mesta za hotelske goste)
(1) Pristojni organ lahko na podlagi podane vloge z odločbo odloči, da se posamezne javne parkirne površine uporabljajo za parkiranje hotelskih gostov.
(2) Za uporabo parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena se plača letna taksa v skladu z izdanim sklepom iz šeste alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka.
20. člen
(parkiranje tovornih vozil in avtobusov)
(1) Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za to določenih in s prometno signalizacijo označenih parkiriščih.
(2) Pristojni organ lahko izjemoma z odločbo dovoli in določi pogoje zaustavljanje in parkiranje tovornih vozil, priklopnikov in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove dejavnosti in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.
(3) Kršitelj določil prvega in drugega odstavka tega člena se kaznuje z globo, ki znaša za voznika vozila oziroma uporabnika prikolice 80 EUR, za odgovorno osebo pravne osebe (lastnika ali uporabnika) 80 EUR in za pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika posameznika (lastnika ali uporabnika vozila) 200 EUR.
21. člen
(parkiranje počitniških prikolic in avtodomov)
(1) Na javnih parkirnih površinah, če to ni posebej označeno in za ta namen posebej urejeno, ni dovoljeno parkiranje s počitniškimi prikolicami oziroma avtodomi z namenom bivanja ali uporabe za drug namen.
(2) Ne glede na določilo iz prvega odstavka tega člena pa je dovoljeno parkiranje s počitniškimi prikolicami oziroma avtodomi, če je to bilo posebej dovoljeno z odločbo pristojnega organa, če je to nujno za potrebe opravljanja določene dejavnosti uporabnika.
(3) Kršitelj določil tega člena se kaznuje z globo, ki znaša za voznika vozila ali uporabnika prikolice 80 EUR, za odgovorno osebo pravne osebe (lastnika ali uporabnika) 80 EUR in za pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika posameznika (lastnika ali uporabnika vozila oziroma prikolice) 200 EUR.
22. člen
(javna parkirna mesta dana v najem)
(1) Javna parkirna mesta v lasti Občine Divača se lahko oddajo v najem s pogodbo. V takem primeru se ne zahteva plačilo takse za parkiranje.
(2) Javna parkirna mesta iz prvega odstavka tega člena morajo biti označena s prometno signalizacijo in prometno opremo, na podlagi katere je razvidna njihova uporaba v korist najemnika.
IV. OBMOČJE ZA PEŠČE IN OBMOČJE UMIRJENEGA PROMETA
23. člen
(območja za pešce)
(1) Območja za pešce se lahko določijo in uredijo v skladu zakonom, na delu ceste ali cesti v naselju ali delu naselja.
(2) Območja za pešce so lahko varovana s premičnimi ali nepremičnimi fizičnimi zaporami, ki preprečujejo vožnjo vozil.
(3) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje.
24. člen
(vstop v območje za pešce)
(1) V območje za pešce smejo poleg vozil, ki so navedena v zakonu, zapeljati tudi vozila, če je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo in imajo dovolilnico pristojnega organa izdano na podlagi izvedbenega akta.
(2) Dovolilnico je imetnik dolžan namestiti na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro vidna in povsem čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno dovolilnico. Neupravičeno uporabljeno dovolilnico redar odvzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvzemu izda potrdilo.
25. člen
(dostava v območje za pešce)
(1) Dostava v območju za pešce mora biti določena s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Čas zadrževanja za potrebe dostave je omejen na čas, ki je potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave, vendar največ 30 minut. Za izvajanje dostave v dostavnem času ni potrebno pridobiti dovolilnico pristojnega organa.
(3) Voznik mora označiti čas prihod na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, in po izteku dovoljenega časa iz drugega odstavka tega člena vozilo odpeljati.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
26. člen
(območja umirjenega prometa)
(1) Območja umirjenega prometa se lahko določijo in uredijo v skladu zakonom, na delu ceste ali cesti v naselju ali delu naselja, kjer obstaja povečana nevarnost za varnost udeležencev v prometu.
(2) Območja umirjenega prometa so lahko varovana s premičnimi ali nepremičnimi fizičnimi zaporami, ki preprečujejo vožnjo vozil.
(3) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje.
(4) Dostava na območjih umirjenega prometa se opravlja v skladu z določili 25. člena tega odloka.
V. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL
27. člen
(odvoz nepravilno parkiranega vozila)
(1) Občinski redar odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila z javne površine, ki je parkirano v nasprotju z določili zakona (nepravilno parkirano vozilo), če onemogoča drugemu udeležencu cestnega prometa varno nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanju temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na okoliščine lahko bil ogrožen, ali ovira druge udeležence cestnega prometa v skladu z določbami zakona.
(2) Občinski redar odredi poleg vozil iz prvega odstavka tega člena tudi odvoz nepravilno parkiranega vozila na zelenici, kolikor ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu, kot tudi če je parkirano na otroškem ali drugem igrišču.
28. člen
(plačilo stroškov odvoza)
(1) Odvoz nepravilno parkiranega vozila iz prejšnjega člena, kot tudi odvoz zapuščenih vozil opravi izvajalec, ki ga za to dejavnost na osnovi razpisa določi župan (v nadaljevanju: izvajalec odvoza).
(2) Plačnik stroškov odvoza je voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila. Vozilo se odstrani na varovan prostor, posebej določen za ta namen.
(3) Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar že napisal odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu plačati 50 % višine stroškov za odvoz.
(4) Višino stroškov odvoza ter stroškov hrambe in varovanja vozila se določi s sklepom iz sedme alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka.
29. člen
(1) Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko posebno vozilo spelje z mesta, kjer je naložil parkirano vozilo.
(2) Vozilo se preda vozniku ob plačilu stroškov odvoza, hrambe in varovanja vozila. Izvajalec ima pridržano vozilo na vozilih dokler niso plačani vsi stroški.
(3) Izvajalec zagotavlja celodnevno (24 ur) izdajo vozil ter hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil v času hrambe.
(4) Izvajalec mora imeti na vidnem mestu izobešen postopek izdaje vozil in cenik stroškov.
30. člen
(postopek občinskega redarja ali občinskega inšpektorja pri odreditvi odvoza vozila)
(1) Občinski redar mora vsako nepravilno parkirano vozilo, za katerega je odredil odvoz, fotografirati in v odredbi zapisati vse podatke o stanju vozila, morebitne poškodbe in če je vozilo zaklenjeno ali odklenjeno.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja odvoza, je izvajalec odvoza dolžan poravnati nastalo škodo.
(3) Občinski redar mora o vsakem opravljenem odvozu ali premiku nepravilno parkiranega vozila takoj obvestiti policijo ter sporočiti:
– registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,
– datum in uro odvoza,
– izvajalca odvoza in
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je vozilo možno prevzeti.
31. člen
(odredba za odvoz nepravilno parkiranega vozila)
Odredba za odstranitev nepravilno parkiranega vozila iz 26. člena tega odloka mora vsebovati:
– registracijo vozila,
– znamko, tip in barvo vozila,
– lokacijo nepravilno parkiranega vozila,
– datum zaznave nepravilno parkiranega vozila,
– številko in datum izdaje pisne odredbe,
– morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, številka motorja itd.),
– podatke iz prvega odstavka 30. člena tega odloka.
VI. ODSTRANITEV IN HRAMBA TER RAVNANJE Z ZAPUŠČENIMI VOZILI
32. člen
(pristojnosti)
(1) Občinski redar ali občinski inšpektor ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili zakona.
(2) Za zapuščena vozila na zemljiščih večstanovanjskih objektov in drugih zemljiščih (kmetijskih in gozdnih) fizičnih in pravnih oseb, se na zahtevo lastnika ali upravnika stavbe smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki urejajo postopek odstranitve zapuščenega vozila.
33. člen
(odredba za odstranitev zapuščenega vozila)
(1) Odredba za odstranitev zapuščenega vozila mora vsebovati:
– znamko, tip in barvo vozila,
– lokacijo zapuščenega vozila,
– datum zaznave zapuščenega vozila,
– številko in datum izdaje pisne odredbe,
– morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, številka motorja itd.),
– podatke iz prvega odstavka 30. člena.
(2) Če je mogoče takoj ugotoviti lastništvo vozila, mora občinski redar ali občinski inšpektor poleg pisne odredbe, nameščene na vozilu, poslati pisno odredbo lastniku vozila tudi po pošti.
34. člen
(hramba in varovanje prevzetih zapuščenih vozil)
(1) Če lastnik po treh dneh od namestitve pisne odredbe občinskega redarja ali občinskega inšpektorja vozila ne odstrani, ga na stroške lastnika vozila oziroma imetnika pravice uporabe vozila, odstrani izvajalec odvoza.
(2) Občinski redar ali občinski inšpektor mora vsako vozilo, za katerega je odredil odstranitev, fotografirati in napisati zapisnik o vizualnem stanju vozila.
(3) Vozilo se odstrani na varovan prostor. Z zapuščenimi vozili se postopa skladno z zakonom.
(4) Za plačilo stroškov odvoza zapuščenega vozila se uporabljajo določbe 28. in 29. člena tega odloka.
(5) Če je bilo pred izvedbo odvoza ugotovljeno lastništvo vozila, se lastniku vozila pošlje opozorilo, s katerim se ga seznani, da če vozila ne bo prevzel pri izvajalcu hrambe v določenem roku od prejema opozorila, bo vozilo uničeno v skladu zakonom.
(6) Zoper lastnika vozila se na dan, ko je bil opravljen odvoz zapuščenega vozila, začne voditi postopek o prekršku.
(7) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja odstranitve, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo.
35. člen
(obvestitev policije)
Občinski redar ali občinski inšpektor mora o vsaki opravljeni odstranitvi zapuščenega vozila, obvestiti policijo v skladu z določili 30. člena tega odloka.
36. člen
(uničenje zapuščenih vozil)
(1) Če za vozilo ni bilo ugotovljeno lastništvo, se na dan odvoza vozila objavi razglas na oglasni deski organa, ki vodi postopek. Razglas mora biti objavljen 30 dni. Razglas mora vsebovati: opis vozila, kraj, od koder je bilo vozilo odstranjeno, datum odvoza vozila in navedbo, da mora lastnik pred prevzemom odpeljanega vozila poravnati vse nastale stroške.
(2) Če v roku 30 dni od dneva objave razglasa lastnik vozila predloži uradni osebi overjeno izjavo ali če lastnik vozila neposredno pri pooblaščeni uradni osebi podpiše izjavo, da vozila ne želi več imeti v svoji lasti in posesti, se šteje, da je lastnik vozilo opustil, in se ga preda v uničenje. Zoper lastnika vozila se začne postopek o prekršku.
(3) Če se po preteku 30 dnevnega roka od objave razglasa lastnik vozila ne javi, se šteje, da je lastnik vozilo opustil. V takem primeru se vozilo odpre in se lastnika ugotovi po številki šasije vozila. Za odpiranje vozila se sestavi komisija, ki jo sestavljata pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek, in izvajalec hrambe vozila. O odpiranju vozila se napiše poseben zapisnik, v katerem se navede vsa ugotovljena dodatna dejstva in podatke o vozilu.
(4) Če se po opravljenem komisijskem odpiranju vozila ugotovi lastništvo vozila, se zoper lastnika vozila začne postopek o prekršku. Lastniku vozila se pošlje tudi opozorilo, s katerim se ga seznani, da če vozila ne bo prevzel pri izvajalcu hrambe v določenem roku od prejema opozorila, bo vozilo uničeno v skladu zakonom.
(5) Če se ugotovi, da je zapuščeno vozilo last osebe, ki nima stalnega ali začasnega bivališča v Republiki Sloveniji, pooblaščena uradna oseba o tem obvesti pristojne organe.
37. člen
(identifikacija lastnika zapuščenega vozila)
Če se lastništva vozila ne da ugotoviti, stroške odvoza in hranjenja nosi Občina Divača.
VII. POGOJI IN NAČIN UPORABE LISIC
38. člen
(priklenitev z lisicami)
(1) Občinski redar odredi priklenitev lisic na vozilo, ki je:
– nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje pogojev za odstranitev vozila,
– nepravilno parkirano in se ne uporablja pajek,
– parkirano v nasprotju s prometno ureditvijo,
– parkirano, a zanj ni plačana predpisana parkirnina – taksa,
– nepravilno parkirano tako, da izpolnjuje pogoje za odvoz s pajkom, a ga tehnično ni mogoče odpeljati.
(2) Priklenitev lisic na nepravilno parkirano vozilo iz prejšnjega člena opravi izvajalec, ki ga za to dejavnost na osnovi razpisa določi župan (v nadaljevanju: izvajalec odvoza).
(3) Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo kolo. Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.
39. člen
(odredba in opozorilo)
(1) Na steklo voznikovih vrat, vetrobransko steklo ali drugo vidno mesto na vozilu iz prejšnjega člena tega odloka občinski redar namesti odredbo in opozorilo o priklenitvi lisic. S tem je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov za priklenitev in odklenitev lisic.
(2) Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme odpeljati ali premikati vozila, dokler lisic ne odstrani izvajalec.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje posameznik, ki samovoljno odstrani priklenjene lisice z vozila.
40. člen
(fotografiranje in zapisnik)
(1) Občinski redar mora vsako vozilo, na katerega priklene lisice, fotografirati in napisati zapisnik o vizualnem stanju vozila.
(2) Če zaradi izvajanja tega odloka nastanejo poškodbe na vozilu, je izvajalec dolžan poravnati škodo.
(3) Če pride voznik k vozilu med postopkom priklenitve lisic na vozilo, mora plačati predpisane stroške priklenite in odstranitve lisic.
41. člen
(plačilo stroškov)
(1) Stroške za priklenitev in odstranitev lisic se plača na lokaciji, ki je navedena na odredbi in opozorilu o priklenitvi lisic. Plačnik stroškov je voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila.
(2) Če stroški iz prvega odstavka tega člena niso poravnani v 48 urah od namestitve odredbe in opozorila o priklenitvi lisic, občinski redar odredi odstranitev vozila na varovan prostor.
42. člen
(1) Izvajalec mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v 1 uri po predložitvi dokazila o poravnavi stroškov za priklenitev parkiranega vozila.
(2) Lisice odklepa izvajalec vse dni v letu.
(3) Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo nepravilno parkirano.
43. člen
Za namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se zaračuna odškodnina.
44. člen
(določitev višine stroškov)
Višina stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila, se določi s sklepom iz osme alineje prvega odstavka 3. člena tega odloka.
VIII. ODGOVORNOST LASTNIKA VOZILA
45. člen
(odgovornost)
(1) Če je prekršek po tem odloku strojen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.
(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
IX. NADZOR
46. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin: Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana.
(2) Občinski inšpektorji in občinski redarji izvajajo nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, v skladu s svojimi pooblastili predpisanimi v veljavni zakonodaji, Odloku o ustanovitvi organov skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, v tem odloku, in na podlagi izvedbenih predpisov, izdanimi na podlagi tega odloka.
47. člen
(smiselna uporaba)
(1) Kolikor kazni niso določene v odloku, se smiselno uporabijo kazenske določbe zakona, ki ureja mirujoči cestni promet.
(2) V primeru, da odlok in zakon določata za isti prekršek različno višino kazni, se uporabi predpis, ki je milejši za kršitelja.
(3) Za vsa vprašanja, ki s tem odlokom niso urejena oziroma so v zakonu urejena drugače, se uporablja zakon.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
(1) Določitev občinske takse za parkiranje na javnih površinah mora biti določena najkasneje ob vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja oziroma ob vzpostavitvi javne parkirne površine, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine. Ob vzpostavitvi posameznega območja iz prejšnje določbe, mora biti sprejet tudi izvedbeni akti o obliki in vsebini ter postopku izdaje dovolilnice.
(2) Najkasneje ob vzpostavitvi območja za pešce, območja umirjenega prometa mora biti sprejet izvedbeni akti o obliki in vsebini ter postopku izdaje dovolilnice.
(3) Izvedbeni akti, kot tudi določitev višine stroškov odvoza in hrambe oziroma varovanja vozila in višino stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila, se morajo sprejeti najpozneje ob začetku izvajanja postopkov iz tega odloka, ki se nanašajo na odvoz in hrambo ter zavarovanje nepravilno parkiranih oziroma zapuščenih vozil, kot tudi priklenitve in odstranitve lisic z vozila.
(4) Ob vzpostavitvi posameznega območja iz tega odloka, se mora postaviti predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
49. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0025/2011-14
Divača, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost