Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

67. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Beltinci, stran 128.

Na podlagi določil Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 12. redni seji dne 22. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Beltinci
1. člen
V Pravilniku o stimulaciji študentov v Občini Beltinci (v nadaljevanju: pravilnik, Uradni list RS, št. 96/04) se črtata 5. in 6. člen.
2. člen
Črta se besedilo 7. člena pravilnika in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Stimulacija ob zaključku študija na sedanji 1. bolonjski stopnji je 250,00 EUR, stimulacija ob zaključku študija na 2. bolonjski stopnji pa tudi 250, 00 EUR.
Za študente, ki končujejo študij po dosedanjih študijskih programih je stimulacija ob zaključku na univerzitetnem študiju 500,00 EUR, na višješolskem študiju 160, EUR in na visokošolskem študiju 250,00 EUR.«
3. člen
V 8. členu pravilnika se črta besedilo prvega odstavka in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»K zahtevku za izplačilo stimulacije je potrebno občinski upravi Občine Beltinci predložiti potrdilo o vpisu v višji letnik oziroma potrdilo o uspešno opravljenem študiju.«.
Črta se besedilo četrtega odstavka 8. člena pravilnika in se nadomesti z besedilom:
»Občinska uprava odloči o odobritvi oziroma neodobritvi stimulacije s sklepom, zoper katerega je dopustna pritožba pri županu občine.«
4. člen
Črta se besedilo 12. člena pravilnika in se nadomesti s naslednjim besedilom:
»Višina stimulacije študentom za vpis v višji letnika znaša:
– 85,00 EUR na glede na vrsto in stopnjo študija.
Stimulacija se študentom dodeli le za dejansko opravljena leta študija, ne pa tudi za absolventski stalež, ponavljanje in za čas »pavziranja«.«
5. člen
Za obstoječim 12. členom pravilnika se doda novi 13. člen, ki se glasi:
»Od študenta – prejemnika stimulacije se pričakuje, da opravi v občini ali posamezni krajevni skupnosti 5 ur prostovoljnega družbeno koristnega dela.
Študent – prejemnik stimulacije je pred izplačilom stimulacije za dokončanje študija vezan na oddajo 1 izvoda diplomske oziroma magistrske naloge v arhiv občinske uprave in to v vezani in digitalni obliki.
S pisno izjavo študent – prejemnik stimulacije dovoljuje Občini Beltinci uporabo njegovih osnovnih osebnih podatkov za s predpisi določene namene.«
Sedanji 13. člen pravilnika se preštevilči in postane 14. člen.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2011-12-152/V
Beltinci, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost