Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

60. Stališče 16 – Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba, stran 115.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-57/2011 z dne 19. 12. 2011 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 23. 12. 2011 sprejel
S T A L I Š Č E 1 6
Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba
I. UVOD
1. člen
(Vsebina Stališča)
(1) Stališče 16 – Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba, (odslej Stališče) določa revizorjeve postopke pri revidiranju vrednotenja tistih finančnih naložb obvladujoče družbe, ki izhajajo in so nastale s stvarnimi vložki v tiste odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba.
(2) Stališče se uporablja tako pri revidiranju vrednotenja finančnih naložb v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba, pri njihovi ustanovitvi s stvarnimi vložki, kakor tudi pri povečanju osnovnega kapitala odvisnih družb s stvarnimi vložki.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja revidiranje, Mednarodnih standardih revidiranja in drugih pravilih revidiranja, Slovenskih računovodskih standardih ali Mednarodnih računovodskih standardih oziroma Mednarodnih standardih računovodskega poročanja.
3. člen
(Področje uporabe)
Revizor ravna po Stališču tako pri revidiranju posamičnih računovodskih izkazov, sestavljenih po Slovenskih računovodskih standardih, kakor tudi pri računovodskih izkazih, sestavljenih po Mednarodnih računovodskih standardih oziroma Mednarodnih standardih računovodskega poročanja.
II. REVIDIRANJE VREDNOTENJA FINANČNIH NALOŽB, NASTALIH S STVARNIMI VLOŽKI
4. člen
(Poštena predstavitev)
(1) Revizor računovodskih izkazov pri revidiranju vrednotenja finančnih naložb obvladujoče družbe, ki izhajajo in so nastale s stvarnimi vložki v kapital odvisne oziroma odvisnih družb, katere (katerih) edina lastnica je obvladujoča družba, šteje, da so te naložbe izkazane v skladu s standardi iz 3. člena Stališča, če so začetno izmerjene po knjigovodski vrednosti stvarnih vložkov. Za vrednotenje po začetnem pripoznavanju se še naprej uporabljajo standardi iz 3. člena Stališča.
(2) Knjigovodska vrednost stvarnih vložkov na dan vlaganja je vrednost sredstev, ki se vlagajo kot stvarni vložki, izkazana v računovodskih izkazih na ta dan.
5. člen
(Revidiranje razkritij)
(1) V postopku revidiranja mora revizor računovodskih izkazov revidirati tudi razkritja informacij o pošteni vrednosti finančnih naložb. V primerih, ko poštene vrednosti finančnih naložb ni mogoče zanesljivo ugotoviti, revizor revidira navedbo razkritja o tem in informacije o glavnih značilnostih vsake vrste finančnih naložb.
(2) Če v revidiranih računovodskih izkazih ni ustreznih pojasnil iz prvega odstavka tega člena, revizor ustrezno prilagodi svoje mnenje.
III. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA
6. člen
(Datum uveljavitve in uporabe)
Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil za leto 2011.
7. člen
(Pojasnila)
Za pojasnila in tolmačenje posameznih določil Stališča je pristojen Revizijski svet oziroma po pooblastilu Revizijskega sveta strokovne službe Slovenskega inštituta za revizijo.
Št. 17/2011
Ljubljana, dne 23. decembra 2011
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Sonja Anadolli l.r.

AAA Zlata odličnost