Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012

Kazalo

59. Stališče 15 – Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011, stran 114.

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-56/2011 z dne 19. 12. 2011 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 23. 12. 2011 sprejel
S T A L I Š Č E 1 5
Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011
I. UVOD
1. člen
(Vsebina Stališča)
(1) Stališče 15 – Odstavek o podarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011 (odslej Stališče) opredeljuje vsebino odstavka, ki ga je v svoje poročilo o opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2011 dolžan vključiti revizor na podlagi četrte alineje drugega odstavka 57. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US; ZGD-1).
(2) Določila Stališča se uporabljajo za posamične in konsolidirane računovodske izkaze.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, Mednarodnih standardih revidiranja in drugih pravilih revidiranja.
II. VSEBINA ODSTAVKA O POUDARJANJU ZADEVE
3. člen
(Vsebina dodatnega odstavka)
(1) Zaradi negotovih gospodarskih razmer in uporabe različnih modelov vrednotenja finančnih naložb za gospodarske družbe v letu 2011 ter zaradi poenotenega, celovitejšega in popolnejšega informiranja uporabnikov podatkov in informacij iz računovodskih izkazov je revizor v svoje poročilo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2011 dolžan vključiti odstavek o poudarjanju zadeve, v katerem uporabnike računovodskega poročila opozori, da je bil pri vrednotenju poštene vrednosti finančnih naložb uporabljen model vrednotenja. Pri tem se revizor sklicuje na pojasnila v računovodskem poročilu, iz katerih mora biti:
– razvidno, da je bilo mogoče pošteno vrednost naložb v kapitalske instrumente, ki ne kotirajo na delujočem trgu, in v izpeljane kapitalske instrumente, ki so povezani s tovrstnimi naložbami in se morajo poravnati z njihovo izročitvijo, zanesljivo izmeriti, kar pomeni, da za takšne finančne naložbe spremenljivost razpona ocen utemeljene poštene vrednosti ni bila pomembna oziroma je bilo verjetnost različnih ocen znotraj razpona mogoče utemeljeno oceniti in uporabiti pri ocenjevanju poštene vrednosti;
– razvidno, da je metoda za ocenjevanje poštene vrednosti vključevala tržne podatke o tržnih okoliščinah in drugih dejavnikih (z nedvoumno navedbo njihovih virov), ki verjetno vplivajo na pošteno vrednost finančne naložbe;
– razvidno, da temelji ocenjena poštena vrednost na enem ali več od naslednjih dejavnikov:
– časovni vrednosti denarja,
– kreditnem tveganju,
– menjalnem tečaju tujih valut,
– ceni blaga,
– ceni lastniškega kapitala,
– nestanovitnosti,
– tveganju predčasnega plačila in tveganju odpovedi,
– stroških servisiranja finančnega sredstva in finančnih obveznostih in razviden opis njegovega ali njihovega učinka na vrednotenje.
(2) Če revizorjevo mnenje za zadnje obračunsko obdobje pred letom 2011 ni bilo prilagojeno zaradi podcenjenih finančnih naložb, vrednosti, ocenjene z modeli vrednotenja, glede na gospodarske razmere ne smejo presegati knjigovodskih vrednosti teh naložb.
(3) Opozorilo iz prvega odstavka tega člena vključi revizor v svoje poročilo v primeru, da je vpliv uporabe modela vrednotenja na računovodske izkaze pomemben, in na način, razviden iz zgleda v Prilogi 1, ki je sestavni del Stališča.
(4) Če v revidiranih računovodskih izkazih ni ustreznih pojasnil iz prvega odstavka tega člena, revizor ustrezno prilagodi svoje mnenje.
III. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA
4. člen
(Datum uveljavitve in uporabe)
Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil za leto 2011.
5. člen
(Pojasnila)
Za pojasnila in tolmačenje posameznih določil Stališča je pristojen Revizijski svet oziroma po pooblastilu Revizijskega sveta strokovne službe Slovenskega inštituta za revizijo.
Priloga 1
Zgled odstavka o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu

Poudarjanje zadeve
Ne da bi izrazili pridržek, opozarjamo uporabnike računovodskih izkazov,
da je bila poštena vrednost finančnih naložb a, b, c, … ocenjena z uporabo
modela (modelov) vrednotenja, podrobneje pojasnjenega (pojasnjenih) v
pojasnilu x (pojasnilih x, y, z, …) k računovodskim izkazom.

Vrednosti (vrednost), ocenjene (ocenjena) z modelom (modeli) vrednotenja,
ne presegajo (presega) knjigovodskih (knjigovodske) vrednosti naložb.
Št. 16/2011
Ljubljana, dne 23. decembra 2011
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Sonja Anadolli l.r.

AAA Zlata odličnost