Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Ob-4446/11 , Stran 2068
Ob-4446/11
Na osnovi določil poglavja 7. Skupščina Statuta delniške družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
23. zasedanje skupščine
delniške družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d.,
ki bo 30. 9. 2011 ob 9. uri, na sedežu družbe, Dombrava 1, Volčja Draga z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. 2. Imenovanje delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave se za predsednico skupščine izvoli Saša Brilej in kot preštevalki glasov Sonja Harej in Barbara Birsa. Seji bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan. 3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, obravnava in sprejem Poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. Predlog sklepa št. 3.1: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, ki ga je potrdil nadzorni svet. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 je priloženo h gradivu za skupščino in predstavljajo sestavni del tega sklepa. Skupščina obravnava in sprejeme Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010, na podlagi katerega je nadzorni svet sprejel letno poročilo družbe. Poročilo nadzornega sveta je priloženo h gradivu za skupščino in predstavlja sestavni del tega sklepa. Predlog sklepa št. 3.2: Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 2.600.776 EUR, nerazporejen. Predlog sklepa št. 3.3: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2010 in ji podeljuje razrešnico. Predlog sklepa št. 3.4: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in mu podeljuje razrešnico. 4. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja družbe za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo ABECEDA – Revizijska družba d.o.o., Stanetova ulica 22, 3000 Celje. Prijava na skupščini: Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi: Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo: Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do ključno dneva zasedanja skupščine.
NTU upravljanje z naložbami, d.d. Uprava – direktor Evgen Kete

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti