Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Ob-4445/11 , Stran 2068
Ob-4445/11
Na osnovi določil poglavja 7. Skupščina Statuta delniške družbe TT Okroglica, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujem
16. zasedanje skupščine
delniške družbe TT Okroglica, d.d.,
ki bo 30. 9. 2011 ob 11. uri, na sedežu družbe, Dombrava 1, Volčja Draga z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. 2. Imenovanje delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave se za predsednico skupščine izvoli Saša Brilej in kot preštevalki glasov Sonja Harej in Barbara Birsa. Seji bo prisostvovala notarka Katjuša Gorjan. 3. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe ter konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, obravnava in sprejem Poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. Predlog sklepa št. 3.1: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, ki ga je potrdil nadzorni svet in s konsolidiranim letnim poročilom skupine za poslovno leto 2010, ki ga je tudi potrdil nadzorni svet. Revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano poročilo skupine so priloženi h gradivu za skupščino in predstavljajo sestavni del tega sklepa. Skupščina obravnava in sprejme Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine za poslovno leto 2010, na podlagi katerega je nadzorni svet sprejel revidirano letno poročilo družbe in konsolidirano poročilo družbe. Poročilo nadzornega sveta je priloženo h gradivu za skupščino in predstavlja sestavni del tega sklepa. Predlog sklepa št. 3.2: na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta, ostane bilančni dobiček v višini 542.486 EUR, nerazporejen. Predlog sklepa št. 3.3: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2010 in ji podeljuje razrešnico. Predlog sklepa št. 3.4: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in mu podeljuje razrešnico. 4. Potrditev sprememb Statuta družbe TT Okroglica, d.d. Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe, ki so priložene h gradivu za skupščino in predstavlja sestavni del tega sklepa. Za izdelavo čistopisa Statuta se pooblašča notarko Katjušo Gorjan. 5. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se skupščini predlaga, da za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija podjetje za revidiranje in poslovanje, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana. Prijava na skupščini: Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno prijavijo priporočeno ali osebno v tajništvu družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi: Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo: Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do ključno dneva zasedanja skupščine.
TT Okroglica, d.d. Uprava – direktor Evgen Kete

AAA Zlata odličnost