Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Ob-4413/11 , Stran 2067
Ob-4413/11
Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje uprava družbe FMR d.d., Vojkova 10, Idrija,
17. skupščino družbe,
ki bo v torek, 27. 9. 2011 ob 13.30 v prostorih odvetniške pisarne odvetnice Luša Nataše na Lapajnetovi ulici 9 v Idriji z naslednjim dnevnim redom: 1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda. Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi. 2. Seznanitev skupščine s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa 2.1.: Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila za leto 2010. Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2010 znaša 21.545.119,69 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način: Del bilančnega dobička v višini 145.233,72 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD na dan 23. 9. 2011, v obliki dividende, ki znaša 0,18 EUR bruto na delnico, in ki se izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva skupščine. Kot vir za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička iz leta 2006; Preostali del bilančnega dobička v višini 21.399.885,97 EUR ostane začasno nerazporejen. Predlog sklepa 2.2.: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FMR za poslovno leto 2010. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog Nadzornega sveta družbe FMR se za revizijo računovodskih izkazov družbe FMR za leto 2011 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana. 4. Poročilo o posebni reviziji. Predlog sklepa: skupščina je na podlagi 320. člena Zakona o gospodarskih družbah obravnavala Posebno revizijsko poročilo o ugotovitvah posebne revizije družbe FMR, ki je bila opravljena na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Ng 4/2010 z dne 29. 10. 2010. Skupščina ugotavlja, da posebna revizija ni potrdila domneve predlagatelja posebne revizije, da je prišlo pri vodenju postopkov in poslov, ki so bili predmet posebne revizije po omenjenem sklepu sodišča, do nepoštenosti ali kršitev zakona ali statuta. Na tej podlagi skupščina nadalje ugotavlja, da je bil predlog predlagatelja za izvedbo posebne revizije neutemeljen. Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/375-03-67. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/375-03-67. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 23. 9. 2011, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca). Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Predsednik uprave Andrej Kren

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti