Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Št. 26/2011 Ob-4412/11 , Stran 2066
Št. 26/2011 Ob-4412/11
Na podlagi 19. točke Statuta delniške družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fasaderstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring, s sedežem v Mariboru, Prešernova ulica 26a, uprava in predsednik nadzornega sveta sklicujeta
15. redno skupščino,
ki bo v sredo, dne 28. 9. 2011, ob 15. uri, v prostorih uprave, Prešernova ulica 26a, Maribor. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti. 2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. 3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic. 4. Podelitev pooblastila upravi za pridobitev lastnih delnic. 5. Izvolitev članov nadzornega sveta. 6. Vprašanja in pobude delničarjev. Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: Predlog sklepa k točki 1. dnevnega reda: Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti: – za predsednika skupščine se izvoli Tanja Bedrač, – za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se izvoli preštevalka glasov Suzana Šauperl, – za notarja Stanislav Bohinc iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 1. Izvolijo se organi v predlagani sestavi. Na podlagi poročila preštevalke glasov predsednik razglasi sklepčnost skupščine. Predlog sklepa k točki 2. dnevnega reda: na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 in jima podeljuje razrešnico. Predlog sklepa k točki 3. dnevnega reda: poslovodstvo v skladu s sprejetim skupščinskim sklepom pod točko 4. dnevnega reda na 12. redni skupščini družbe dne 8. 10. 2008 podaja naslednje poročilo o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic, in sicer ugotavlja, da je družba od sprejetja navedenega sklepa na skupščini družbe dne 8. 10. 2008 pridobila 5800 lastnih delnic po ceni 1 delnice 6,541 EUR, v skupnem znesku 37.937,80 EUR. Delež pridobljenih lastnih delnic predstavlja 7,4 odstotka od skupnega števila delnic. Predlog sklepa k točki 4. dnevnega reda: skupščina v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B), ki spreminja osmo alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), pooblašča upravo družbe Slikar d.d., da lahko v imenu in za račun družbe Slikar d.d., kupi lastne delnice, in sicer število 7856, delež teh delnic pa ne presega 10% osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju lastnih delnic znaša najnižja nakupna cena 1,00 EUR, najvišja nakupna cena pa 12,00 EUR. Pri pridobivanju lastnih delnic je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred škodljivimi prevzemi in zaradi zagotovitve povečanja premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih. Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji, s sklepom lastne delnice umakne in se s tem zmanjša osnovni kapital družbe brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema na skupščini. Poslovodstvo mora na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic. Predlog sklepa k točki 5. dnevnega reda: zaradi poteka mandata se za člane nadzornega sveta družbe Slikar d.d., za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom od dneva izvolitve na skupščini, izvolijo: Štefan Herženjak, Alfred Janžek, Karel Žugelj. Vpogled v gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu organov upravljanja na sedežu družbe Slikar d.d., Prešernova ulica 26a, Maribor, vsak delovni dan od 12. do 13. ure, od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeležba in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 1. 9. 2011, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijava udeležbe na skupščini Pozivamo delničarje, pooblaščence in zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja skupščine. Sklepčnost skupščine Sejna soba v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. V tem času se bodo delile glasovnice. Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 15.30, na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slikar, d.d. Maribor Uprava

AAA Zlata odličnost