Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Ob-4396/11 , Stran 2059
Ob-4396/11
Likvidacijski upravitelj družbe GOSTINSTVO ŽALEC proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. – v likvidaciji, Velika Pirešica 36, 3310 Žalec, matična številka 5151007000, na podlagi sklepa o prodaji z dne 18. 8. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnih deležev in delnic
1. Predmet prodaje sta dva poslovna deleža in delnice, kot sledi: a) poslovni delež družbe NITON, d.o.o. – v likvidaciji, Podmilščakova ulica 34, Ljubljana, v nominalni višini 159.350,00 EUR, kar predstavlja 41,16% osnovnega kapitala družbe, b) poslovni delež družbe IMP TEHNOMONT, d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana, v nominalni višini 125.000,00 EUR, kar predstavlja 50,00% osnovnega kapitala družbe, c) 39.952 lotov delnic družbe K-FIN, d.d. – v stečaju, Celovška cesta 150, Ljubljana, v nominalni višini 300.048,63 EUR. Ponudba se lahko nanaša na odkup posamičnega ali obeh poslovnih deležev ali vseh delnic. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR za vsak posamezni poslovni delež ali delnico. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup poslovnih deležev ali delnic vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane, b) način in rok plačila, c) rok veljavnosti ponudbe: do vključno 31. 10. 2011, d) prenos imetništva: z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti. Ponudbe morajo biti brezpogojne. Ponudba mora vsebovati zavezo ponudnika, da bo v primeru, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika, najkasneje v roku desetih delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe, s prodajalcem sklenil pogodbo o prenosu poslovnih deležev družbe v obliki notarskega zapisa. 3. Kolikor bo ponudbo za nakup poslovnih deležev po tem razpisu podala družba sama, mora ponudba vsebovati zavezo družbe, da bo najkasneje do plačila kupnine, z bilanco stanja oblikovala rezerve za lastne deleže v višini, ki ustreza višini celotne kupnine, družba pa mora k ponudbi priložiti tudi izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe zadosti razpoložljivih virov sredstev za oblikovanje rezerv za nakup lastnih poslovnih deležev. 4. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 5. Ponudbe je potrebno poslati na sedež družbe VELA NINA, d.o.o., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnih deležev in delnic – Ne odpiraj!«, najpozneje do 12. 9. 2011 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo nejavno. 6. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prenosu poslovnih deležev v obliki notarskega zapisa z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 7. Podrobne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 8. do 10. ure pri g. Nosetu, tel. 01/360-31-10.
Likvidacijski upravitelj VELA NINA, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti