Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Št. 67/2011 Ob-4437/11 , Stran 2058
Št. 67/2011 Ob-4437/11
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/2009), sklepa 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 5. 10. 2009, sklepa 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 20. 12. 2010, sklepa 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 18. 4. 2011 in sklepa 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 27. 6. 2011, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje 1. Zemljišče, parc. št. 217/1, k.o. Orešje, v izmeri 284 m2, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi predstavlja zemljišče, na katerem stoji del stanovanjskega objekta z naslovom Meljski hrib 27, katerega želi lastnik legalizirati oziroma uskladiti zemljiškoknjižno stanje s stanjem v naravi. Zemljišče, parc. št. 217/1, k.o. Orešje, je Mestna občina Maribor pridobila po pogodbi o prenosu stavbnega zemljišča od Republike Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV, št. 11/93, spremembe ter dopolnitve 26/98, 11/00, 2/01, 7/01, 12/02, 23/02 in 25/04), namenjena za razpršene gradnje. Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 19.000,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 217/1, k.o. Orešje bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. 2. Zemljišče, parc. št. 910, k.o. Studenci, v izmeri 274 m2, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob Ciril Metodovi ulici, ob lastniškem zemljišču, parc. št. 909, iste k.o., kjer stoji zgradba z naslovom Ciril Metodova ulica 12 in predstavlja pripadajoče zemljišče, preko katerega poteka dostop do zgoraj navedenega objekta. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08 in 16/10, popravek 17/09, sklep 30/09) namenjena površinam za centralne dejavnosti. Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 21.000,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 910, k.o. Studenci bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. 3. Zemljišči, parc. št. 389/1, v izmeri 604 m2 in parc. št. 403/3, v izmeri 187 m2, obe k.o. Zg. Radvanje sta v lasti Mestne občine Maribor in v naravi ležita ob Pohorski ulici. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča sta nepremični opredeljeni kot stavbni zemljišči v ureditvenem območju naselja, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08 in 16/10, popravek 17/09, sklep 30/09) namenjeni površinam za stanovanje in po Odloku o zazidalnem načrtu za del Ra 4 in del Ra 6 center Zg. Radvanje (MUV, št. 22/01) kot zelenica. Zemljišči se prodajata najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 121.000,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišči, parc. št. 389/1 in 403/3, obe k.o. Zg. Radvanje bosta prodani na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4. Zemljišče, parc. št. 734/12, v izmeri 266 m2, k.o. Melje je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi ležita ob križišču med Oreškim nabrežjem in Plinarniško ulico. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremična opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, in sicer po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, spremembe in dopolnitve 01/07, 5/07, 14/08, 15/08 in 26/09, obvezna razlaga 01/08, 05/08 in 16/10, popravek 17/09, sklep 30/09) namenjeno prometnim površinam. Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 20.884,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 734/12, k.o. Melje bo prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. 5. Zemljišča, parc. št. 3165/10, v izmeri 258 m2, parc. št. 3165/11 v izmeri 61 m2 in parc. št. 3165/12 v izmeri 116 m2, vse k.o. Pobrežje so v lasti Mestne občine Maribor in v naravi ležijo med Čufarjevo in Osojnikovo ulico. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča so nepremične opredeljene kot stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja, in sicer zanje velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE, Po3-S, Po4-KE in Po5-S – območje med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo ulico in pokopališčem na Pobrežju – v Mestni občini Maribor (MUV, št. 15/08, popravek MUV, št. 31/08) in predstavljajo pripadajoče zemljišče k nepremičninam parc. št. 10/24 in 1023/2, k.o. Pobrežje. Zemljišča se prodajo najmanj po izhodiščni ceni, ki znaša 41.760,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Zemljišča, parc. št. 3165/10, 3165/11 in 3165/12, k.o. Pobrežje bodo prodana na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. 2. Pogoji javnega zbiranja ponudb Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje listine: – pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz Ajpes-a in številke TRR, – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in številko TRR, – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številke TRR, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM d.d. najkasneje do 13. 9. 2011, – tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, – v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora navesti višjo ali vsaj objavljeno izhodiščno ceno za posamezno zemljišče, – posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika, – in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 30. 12. 2011. 3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na nakup zemljišča – z navedeno zaporedno številko in oznako – ne odpiraj«, morajo pripeti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do 14. 9. 2011, do 12. ure. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer dne 15. 9. 2011 ob 9. uri na sedežu JP GSZ d.o.o.. 5. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 6. Sklenitev pogodbe: Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika. Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb. 7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 1,5% od izhodiščne cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV. 9. Ustavitev postopka JP GSZ d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/220-14-22, 423, 554 ali info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti