Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2011 z dne 26. 8. 2011

Kazalo

Ob-4448/11 , Stran 2053
Ob-4448/11
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) in sklepa 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 28. 6. 2011 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč za izgradnjo poslovno-trgovskega objekta
1. Ime in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, tel. 02/802-92-23, faks: 02/802-92-26. 2. Predmet javne ponudbe in opis zemljišča Predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 247/2 v izmeri 488 m2 in parc. št 247/9 v izmeri 5754 m2 (skupna izmera: 6242 m2), obe k.o. Poljčane, ki sta v lasti Občine Poljčane. Zemljišči se nahajata v Zg. Poljčanah, nedaleč od centra Poljčan v smeri proti Rogaški Slatini in neposredno ob izjemno prometni državni cesti Poljčane–Rogaška Slatina. Predmetni zemljišči predstavljata stavbni zemljišči nekoč urejenega letnega kopališča Poljčane. Zemljišči sta popolnoma ravninske, pravilne oblike ter komunalno urejeni. Zemljišče parc. št. 247/2, k.o. Poljčane je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06) opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, zemljišče parc. št. 247/9, k.o. Poljčane pa je opredeljeno kot zazidano stavbno zemljišče. Predmetni zemljišči sta urejeni na podlagi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralni naselji v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 97/08). Na nepremičninah, ki se prodajata, mora izbrani ponudnik zgraditi trgovsko-poslovni objekt z naslednjimi karakteristikami: – minimalna tlorisna površina 1600 m2, – zgrajeni poslovno-trgovski objekt mora imeti zagotovljen poslovni prostor za pošto v velikosti 180 m2 s pripadajočim deležem na funkcionalnih prostorih in parkirišču glede na delež poslovnega prostora v celotnem objektu ter ustrezno število brezplačnih parkirnih mest za obiskovalce (najmanj 80). 3. Izhodiščna cena: na podlagi cenitvenega poročila sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke, znaša izhodiščna cena nepremičnin 243.438,00 EUR za 6242 m2 zemljišča. Izhodiščna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. V ceno prav tako ni zajet komunalni prispevek, ki se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. 4. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je vključno 16. september 2011 do 12. ure. Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali pošljejo na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane s pripisom Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč »Ne odpiraj«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in o tem obvestila ponudnika. 5. Vsebina ponudbe Popolna pisna ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: 5.1 Podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika, – sedež, – identifikacijsko številko za DDV, – matično številko, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za samostojne podjetnike, – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe, – pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe, – pooblaščena kontaktna oseba v zvezi s ponudbo. 5.2 Ponujeno ceno zemljišč, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, ki je navedena v 3. točki predmetnega razpisa. 5.3 Predloženo idejno programsko zasnovo trgovsko-poslovnega objekta. 5.4 Originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene za zemljišča na račun številka 01400-0100020075, sklicna številka 00-76996-7141000-2011 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin« in celotno številko računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. 5.5 Izjavo o roku dokončanja izgradnje objekta. 5.6 Izjavo o vezanosti na ponudbo, ki je do sklenitve pogodbe. 5.7 Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa. 5.8 Izjavo banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo občina zahtevala, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pravočasno izvedbo del v višini pogodbene vrednosti z veljavnostjo do končnega datuma prevzema objekta – pridobitve uporabnega dovoljenja. Razpisna dokumentacija je objavljena na uradni spletni strani Občine Poljčane; www.poljcane.si. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Poljčane ali jo zahtevajo po e-pošti na naslovu: karmen.furman@poljcane.si. 6. Kriteriji, ki jih mora investitor zadovoljevati/pogoji za sodelovanje pri javni ponudbi 6.1 Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. 6.2 Ponudba je zavezujoča in dokončna. 6.3 Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih. 6.4 Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene zemljišča, s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Poljčane, številka 01400-0100020075, sklicna številka 00-76996-7141000-2011 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire ponudnika. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišji seštevek števila točk po naslednjih sklopih 1. ponujena višina kupnine: 50 točk. Ponujena cena za m2 zemljišča se bo ocenjevala po naslednjih kriterijih: – najvišja ponujena kupnina prejme 50 točk, vsaka naslednja nižja ponudba 5 točk manj; 2. predložena idejna programska zasnova: 50 točk. Merila, po katerih se ocenjuje predložena programska zasnova so: 2.1 velikost poslovno-trgovskega objekta 20 točk: – ponudnik, ki zagotovi največji poslovno-trgovski center po m2 prejme 20 točk, vsaka naslednja nižja ponudba prejme 5 točk manj. 2.2 delež ponudnika v panogi prodaje na drobno z izdelki vsakdanje potrošnje 20 točk: – največje število točk prejme ponudnik, ki zagotovi ponudbo običajnega supermarketa, njegova prisotnost v občini pa prispeva k največji konkurenčnosti na področju prodaje na drobno z izdelki vsakdanje potrošnje, vsaka naslednja nižja ponudba prejme 5 točk manj. 2.3 dodatne ugodnosti za prodajalca 10 točk: – največje število 10 točk prejme ponudnik, ki občini ponudi največ dodatnih ugodnosti na področju urejanja prostora in okolice ter druge namenske donacije za nepremičnino parc. št. 247/10, k.o. Poljčane z namenom, da Občina Poljčane na nepremičnini parc. št. 247/10, k.o. Poljčane uredi otroško igrišče in igrišče za odbojko na mivki. Vsaka naslednja nižja ponudba prejme 2 točki manj. Glede na zgoraj navedena merila lahko ponudnik zbere največ 100 točk. Kot najugodnejša se bo štela ponudba z najvišjim seštevkom zbranih točk. Če je med prejetimi ponudbami več ponudnikov z enakim številom točk, lahko komisija, imenovana za izvedbo javnega razpisa: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 8. Posebna določila: z izbranim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba s katero se na ponudnika prenese lastninska pravica na nepremičninah, ki sta predmet razpisa. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa. To določilo je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor izbrani ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu zaračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. Prav tako se bo ponudnik v pogodbi zavezal pričeti z gradnjo objekta v roku 6. mesecev po podpisu prodajne pogodbe, v nasprotnem primeru bo ponudnik na pisni poziv občine dolžan zemljišče vrniti občini v last in posest. 9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika: komisija, imenovana s sklepom župana, bo dne 21. septembra 2011 ob 10. uri na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, javno odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Pripombe na javnem odpiranju lahko podajo le ponudniki in s pisnim pooblastilom tudi njihovi pooblaščenci. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. 10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 15 dni od izteka roka za predložitev ponudb. 11. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom razpolaganja: Občina Poljčane si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. 12. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Poljčane na tel. 02/802-92-23, Karmen Furman v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Poljčane

AAA Zlata odličnost